MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale. Episodul 2. ARHEOLOGIE, generația actuală

0
1199

Mangalia20montajfoto

MANGALIA 20 – Un TOP al personalităților locale

- episodul 2 -
Anul acesta se împlinesc 20 DE ANI de când orașul Mangalia a fost declarat municipiu (1995 — 2015).

Cu acest pri­lej, redac­ția zia­ru­lui onli­ne www.MangaliaNews.ro a lan­sat Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­leMANGALIA, TOP 20”. Au tre­cut, așa­dar, 20 de ani de când Man­ga­lia este muni­ci­piu; noi am ales pen­tru a punc­ta acest eve­ni­ment 20 de dome­nii în care s‑au afir­mat con­ci­ta­di­nii noș­tri, de‑a lun­gul vre­mii, încer­când, tot­o­da­tă să “upda­tăm” Mono­gra­fia “Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, scri­să în 2007 de Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan.


Arti­co­lul ante­ri­or a cuprins Intro­du­ce­rea și pri­ma par­te a dome­ni­u­lui ARHEOLOGIE. Con­ti­nu­ăm astăzi cu epi­so­dul 2.

ARHEOLOGIE:

Muzeul Callatis, generația actuală:

prof-mihai-ionescu-sapaturi-mangalia

Mihai IONESCUprofesor de istorie la Școala nr. 3 Mangalia, director, doctor în Istorie, arheolog, responsabil științific, Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia.

Stu­dii și expe­rien­ță pro­fe­sio­na­lă: Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești, Facul­ta­tea de Isto­rie-Filo­so­fie. Doc­to­rat în isto­rie veche și arhe­o­lo­gie, gra­dul didac­tic I, Expert în Regis­trul Arhe­o­lo­gi­lor din Româ­nia, Expert în patri­mo­ni­ul națio­nal.

 • 1990–2015, mem­bru în colec­ti­ve­le de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că: Tro­pa­e­um Tra­iani, Dino­ge­tia, Tomis, Ovi­diu, Cal­la­tis, în cola­bo­ra­re cu Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie Bucu­rești, Muze­ul din Con­stan­ta și Muze­ul din Man­ga­lia.
 • 1993–2015 — par­ti­ci­pa­rea cu comu­ni­cări la Sesiu­ni­le Națio­na­le de Rapoar­te Arhe­o­lo­gi­ce orga­ni­za­te de Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Sesiu­ni­le Pon­ti­ca orga­ni­za­te de Muze­ul din Con­stanţa.
 • O car­te si pes­te 50 de stu­dii de spe­cia­li­ta­te publi­ca­te.

M.Ionescu, Gh.Papuc, Sis­te­mul de apă­ra­re a  lito­ra­lu­lui vest-pon­tic în epo­ca roma­nă și roma­no-bizan­ti­nă, sec.II-VIIp.Chr., Con­stan­ta, edi­tu­ra Ex Pon­to,  2005, 204 pagini.

Pasionat colecționar:

Are o colec­ție impre­sio­nan­tă de cac­tuși super­bi și o altă colec­ție de mine­ra­le, ale căror fru­mu­se­țe o împăr­tă­șeș­te cu ele­vii de la școa­la pe care o con­du­ce și cu pri­e­te­nii de pe Face­bo­ok:

colectia-de-cactusi-prof-mihai-ionescu2

colectia-de-cactusi-prof-mihai-ionescu

Mai mult despre colecția sa de cactuși, AICI.

Mul­țu­mim, sti­ma­te dom­nu­le pro­fe­sor Mihai Ione­scu!


Tatiana Odobescu, dr. în Arte Vizuale și critic de artă, a fost, în perioada 2003 — 2009, directorul Muzeului de Arheologie „Callatis“.

tatiana odobescu muzeul de arheologie callatis mangalia

Expe­rienţa pro­fe­sio­na­lă

 • 1996 — 2013 Cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic III – cer­ce­ta­rea, valo­ri­fi­ca­rea si evi­den­ta patri­mo­ni­u­lui arhe­o­lo­gic la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia;

Edu­ca­ţie şi for­ma­re

 • 1991 — 1996 Aca­de­mia de Artă Bucu­reşti, Facul­ta­tea — Isto­ria şi teo­ria artei, pro­fi­lul arte plas­ti­ce şi deco­ra­ti­ve, spe­cia­li­za­rea isto­ria şi teo­ria artei.
 • 1993 — Bur­să de stu­dii ofe­ri­tă de Aso­ci­a­ţia «Jeu­ne­s­se et patri­mo­i­ne», Paris, Franţa; pro­fi­lul «Res­ta­u­ra­rea in situ a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral imo­bil din sudul Fran­tei», loca­li­ta­tea Saint Vic­to­ire La Cos­te, Franţa.
 • 1994 — spe­cia­li­za­re în cadrul schim­bu­lui de stu­denţi cu Aca­de­mia de Arte – Buda­pes­ta, Unga­ria.
 • 1992 — 1996 — par­ti­ci­pa­rea la prac­tici de spe­cia­li­za­re pe şan­ti­e­re arhe­o­lo­gi­ce: Capi­da­va, Man­ga­lia; la mănăs­ti­ri­le pic­ta­te din nor­dul Mol­do­vei; prac­ti­că de docu­men­ta­re la schi­tu­ri­le rupes­tre din Româ­nia şi Repu­bli­ca Mol­do­va (Cor­bii-dePia­tră, Cetă­ţeni — Negru-Vodă, Basa­ra­bi, Orhe­iul Vechi, Sahar­na, Ţipo­va).
 • 1996 — licenţă — tema «Mona­hism şi feno­me­nul schi­tu­ri­lor rupes­tre în sud-estul Euro­pei, sec. IV-XIV», Acad. Prof. Dr. Răzvan Theo­do­res­cu.
 • 2004 — 2011 — Doc­to­rat pe tema «Arta Cal­la­ti­su­lui în epo­ca gre­co-roma­nă. Ico­no­gra­fie şi teh­ni­că», coor­do­na­tor Acad. Prof. Dr. Răzvan Theo­do­res­cu, desfă­şu­rat în cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Naţio­na­le de Arte.

Cali­fi­ca­rea / diplo­me obţi­nu­te

 • Curs „Mana­ge­men­tul insti­tu­ţi­i­lor muze­a­le” – orga­ni­zat de Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Cul­te­lor — ade­ve­rinţă
 • Curs „Mana­ge­men­tul achi­zi­ţi­i­lor publi­ce” – Fax Media Con­sul­ting, Agenţie de For­ma­re şi Per­fe­cţio­na­re Pro­fe­sio­na­lă pen­tru Admi­nis­tra­ţie Publi­că, Soci­e­ta­te Mem­bră a Came­rei de Come­rţ şi Indus­trie – cer­ti­fi­cat.
 • Semi­nar Anu­al de Mana­ge­ment Muze­al „Ser­vi­ci­i­le muze­a­le în per­spec­ti­vă – turism cul­tu­ral, dezvol­ta­re comu­ni­ta­ră” – Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Cul­te­lor, Cen­trul de Pre­gă­ti­re Pro­fe­sio­na­lă în Cul­tu­ră
 • Curs “MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI SCRIEREA CERERILOR DE FINANŢARE ”. All Con­sul­ting  & Trai­ning, Bucu­reşti – ates­tat.
 • Cer­ti­fi­cat de absol­vi­re „Spe­cia­list în dome­ni­ul SSM”, curs orga­ni­zat de S.C. WORK EDUCATION S.R.L. Con­stanţa.

Arti­co­le / Comu­ni­cări, Ghi­duri publi­ca­te:

 • V.Georgescu, T.Odobescu, Dire­k­tor des Muse­ums für Archäo­lo­gie in Man­ga­lia, Archa­o­lo­gis­che Stat­ten und Rei­se­ro­u­ten in Dobru­ds­cha, Man­ga­lia, 2002.
 • V.Georgescu, T.Odobescu, Gui­de to the Archa­e­o­lo­gy Muse­um Cal­la­tis in Man­ga­lia, Archa­e­o­lo­gi­cal sites and tra­vel iti­ne­ra­ries in Dobro­ud­ja, Man­ga­lia, 2002.
 • V.Georgescu, T.Odobescu, Gui­de du Musée d’Archéologie Cal­la­tis de Man­ga­lia, Sites archéo­lo­gi­qu­es et iti­ne­rai­res tou­ris­ti­qu­es de Dodro­gea, Man­ga­lia, 2002.
 • V.Georgescu, T.Odobescu, Ghi­dul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis», Man­ga­lia, 2002.
 • T. Odo­bes­cu, «Scurt isto­ric al cetă­ţii Cal­la­tis», Revis­ta de cul­tu­ră şi artă «Sol­te­ris», anul 1, nr.3, Man­ga­lia, 2003.
 • T. Odo­bes­cu, Pagi­na de isto­rie – «Muze­ul şi evo­lu­ţia sa de‑a lun­gul tim­pu­lui», Revis­ta de cul­tu­ră şi artă «Sol­te­ris», anul 3, nr.7, Man­ga­lia, 2004.
 • Tra­du­ce­rea din lim­ba rusă a cărţii I.Pâslaru, Cul­tu­ra Dela­cău-Babi­no, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis» Man­ga­lia, Stu­dia cal­la­tia­na II, 2006.
 • Ione­scu, T. Odo­bes­cu, «Cal­la­tis» — comu­ni­ca­re in cadrul pro­iec­tu­lui «Greci e romani alle foci del Danu­bio», Acca­de­mia di Roma­nia in Roma, 29–30 Mar­zo 2007.
 • T. Odo­bes­cu, «Ghid arhe­o­lo­gic al Man­ga­li­ei», Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis» Man­ga­lia, 2008.

Expe­rienţă pro­fe­sio­na­lă

 • 1996 — muze­o­graf II la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie « Cal­la­tis » Man­ga­lia.
 • 1996 – par­ti­ci­pa­re la orga­ni­za­rea Con­gre­su­lui Inter­na­ţio­nal de Tra­co­lo­gie (Man­ga­lia).
 • 1996 — 1997 — Cola­bo­ra­rea cu fir­ma «Meta­mau­co», Pado­va, Ita­l­i­a­cer­ce­ta­rea patri­mo­ni­u­lui subac­va­tic al Cal­la­ti­su­lui.
 • 1998 — muze­o­graf II, şef secţie valo­ri­fi­ca­re patri­mo­niu şi rela­ţii cu publi­cul, în cadrul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis» Man­ga­lia.
 • 2000 — muze­o­graf I, Direc­tor adjunct – Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis», Man­ga­lia.
 • 2002 — muze­o­graf I A, ordo­na­tor prin­ci­pal de cre­di­te, Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis», Man­ga­lia.
 • 2003 — muze­o­graf IA, Direc­tor Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis».
 • 2004 — par­ti­ci­pa­rea la cur­suri de spe­cia­li­za­re cu tema «Mana­ge­men­tul insti­tu­ti­i­lor cul­tu­ra­le» si «Mana­ge­men­tul pro­iec­te­lor cul­tu­ra­le», orga­ni­za­te de Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Cul­te­lor, Cen­trul pen­tru for­ma­re, edu­ca­ţie per­ma­nen­tă şi mana­ge­ment în dome­ni­ul cul­tu­rii, Buş­te­ni.
 • 1996 — 2010 — Par­ti­ci­pa­re la sesiu­ni­le «Pon­ti­ca» din Con­stanţa, coloc­vii şi con­gre­se naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le.
 •  2004 — Orga­ni­za­rea expo­zi­ti­ei de bază şi a expo­zi­ţi­i­lor tem­po­ra­re în cadrul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie « Cal­la­tis », cu tema «Cal­la­tis, poves­tea unei cetă­ţi ele­ne din Dobro­gea» şi orga­ni­za­rea con­cur­su­lui inter­na­ţio­nal «Tana­gra de Man­ga­lia».
 • 2004 — impli­ca­rea în pro­gra­me de finanţa­re PHARE, pe pro­ble­me de cer­ce­ta­re a patri­mo­ni­u­lui subac­va­tic : His­tria, Tomis, Cal­la­tis pe post de co-par­te­ner, ală­tu­ri de Cen­trul de sca­fan­dri “Car­pa­ti­ca“.
 • 2004 — cola­bo­ra­re cu insti­tu­tii de cul­tu­ra din Bul­ga­ria si Ucrai­na: Muze­ul de Arhe­o­lo­gie din Var­na şi Dobrici, Muze­ul Naţio­nal de Isto­rie al Ucrai­nei, Kiev.
 • 2006 — par­ti­ci­pa­rea în cadrul pro­iec­tu­lui trans­fron­ta­li­er «Muze­e­le de la Dună­rea de Jos», ală­tu­ri de muzee din Bul­ga­ria.
 • 2007 — Acca­de­mia di Roma­nia in Roma, Ita­lia, comu­ni­ca­re ală­tu­ri de Dr. M.Ionescu în cadrul pro­ec­tu­lui «Greci e romani alle foci del Danu­bio» — «Cal­la­tis».
 •  2007 — 2008 – copar­te­ner în cadrul pro­iec­tu­lui trans­fron­ta­li­er româ­no-bul­gar «Venus la Dună­rea de Jos» (Muze­ul regio­nal de isto­rie din Ruse (Bul­ga­ria), Muze­ul de Isto­rie din Dobri­ch (Bul­ga­ria), Muze­ul “Civi­li­za­ţi­ei Gumel­ni­ţa” din Olte­ni­ţa, Muze­ul Teo­hari Anto­ne­scu din Giur­giu, MINA Con­stanţa, Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” Con­stanţa.
 • 2007 — 2008 – copar­te­ner în cadrul pro­ec­tu­lui trans­fron­ta­li­er româ­no-bul­gar «Zone sacre la Dună­rea de Jos».
 • 2009 — cer­ce­ta­tor şti­inţi­fic III – Muze­ul de Arhe­o­lo­gie «Cal­la­tis» Man­ga­lia.
 • 2009 — pro­iec­tul «Cal­la­tis — isto­rie la malul Mării Negre, Măsuri de con­ser­va­re, res­ta­u­ra­re şi valo­ri­fi­ca­re a patri­mo­ni­u­lui isto­ric şi cul­tu­ral al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia». (Sur­sa: CV Tatia­na Odo­bes­cu — inter­net).

Tatia­na ODOBESCU este și pre­șe­din­te al Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia. 


Des­pre Tatia­na Odo­bes­cu, vă invi­tăm să aflați mai mul­te în arti­co­lul

GALERIE FOTO Basa­ra­bean­ca arhe­o­log-şef la Man­ga­lia”,

publi­cat în Adevarul.ro, din 23.07.2013.


Ion PÂSLARU, muzeograf, doctor în Istorie, Muzeul de Arheologie „Callatis”.

(Foto: pri­mul din dreap­ta, la o întâl­ni­re cu cole­gii bul­gari, în 2014).

Stu­dii uni­ver­si­ta­re:

 • Facul­ta­tea de isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii „T. Şev­cen­ko” din Kiev,
 • Pri­ma teză de doc­to­rat în anul 1983, la Uni­ver­si­ta­tea M. Lomo­no­sov din Mosco­va,
 • A doua teză de doc­to­rat în anul 1992 la Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stan­ța,
 • Înce­pând cu anul 1996 s‑a mutat la Bucu­reşti, unde a înce­put să stu­die­ze lim­ba mater­nă, uita­tă din copi­lă­rie şi a lucrat la o nouă teza de doc­to­rat, în cadrul Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti şi a Insti­u­tu­lui de Tra­co­lo­gie.
 • Între anii 1998 — 2001 a par­ti­ci­pat la cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce de la Car­tal (Orlo­v­ka, reg. Ode­sa, Ucrai­na) în cadrul expe­di­ţi­ei inter­na­ţio­na­le, în care, în afa­ra româ­ni­lor, au lucrat cer­ce­tă­tori din Mol­do­va şi Ucrai­na.
 • Acti­vi­ta­tea sa arhe­o­lo­gi­că în Româ­nia a deve­nit mult mai amplă din anul 2002, când s‑a anga­jat la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” din­Man­ga­lia.

sorin-colesniuc-ion-paslaru

 • Împre­u­nă cu dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a rea­dus în țară (august 2011) papi­ru­sul des­co­pe­rit în anul 1959 la Man­ga­lia, care a fost tri­mis la Mosco­va pen­tru con­ser­va­re și res­ta­u­ra­re.
 • Sub con­du­ce­rea sa  au fost efec­tu­a­te  cer­ce­tări ale sute­lor de tumuli care apa­rţi­neau dife­ri­tor epoci din reg. Lugansk. 
 • Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii sale arhe­o­lo­gi­ce, a des­co­pe­rit o mul­ți­me de punc­te arhe­o­lo­gi­ce datând din dife­ri­te epoci.

Lucrări  prin­ci­pa­le

Teze de doc­to­rat:

 1. Cul­tu­ra cera­mi­cii cu mul­te brâuri din Estul Ucrai­nei. Susţi­nu­tă în Uni­ver­si­ta­tea de stat M.V. Lomo­no­sov din Mosco­va, la data de 13 febru­a­rie 1984.
 2. Cul­tu­ra Dela­cău-Babi­no în zona Pon­ti­că. Susţi­nu­tă la Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” din Con­stanţa, la data de 4 iunie 2002.

kallatida

Cărţi:

 1. Ion Pâsla­ru, Ale­xei Fila­tov, Enig­me­le movi­le­lor din ste­pă. Stu­dii isto­ri­ce şi etno­gra­fi­ce ale regiu­ni­lor Lugansc şi Donet­sk. rus. Donet­sk, 1972.
 2. Ion Pâsla­ru, Cul­tu­ra Dela­cău-Babi­no, Man­ga­lia, 2006.
 3. Ion Pâsla­ru, Sorin Mar­cel Coles­niuc, Todor Dimov, Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.

dr_sorin_marcel_colesniuc (2)

Sorin Marcel COLESNIUC, cercetător științific, doctor în Istorie, șeful Muzeului de Arheologie „Callatis”, autor și co-autor al mai multor cărți/lucrări de specialitate.

STUDII UNIVERSITARE:

 • Facul­ta­tea de Isto­rie şi Şti­inţe Admi­nis­tra­ti­ve a Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us Con­stanţa, spe­cia­li­za­re în Isto­rie-arhe­o­lo­gie;
 • Stu­dii apro­fun­da­te la Facul­ta­tea de Isto­rie şi Şti­inţe Admi­nis­tra­ti­ve a Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us Con­stanţa, spe­cia­li­za­re în Isto­rie moder­nă și con­tem­po­ra­nă;
 • Mas­ter în Ști­in­țe Poli­ti­ce la Școa­la Națio­na­lă de Stu­dii Poli­ti­ce și Admi­nis­tra­ti­ve (SNSPA Bucu­rești), Depar­ta­men­tul de Rela­ții Inter­națio­na­le și Inte­gra­re Euro­pea­nă, spe­cia­li­za­re în SECURITATE ȘI DIPLOMAȚIE;
 • DOCTOR ÎN ISTORIE al Facul­tă­ţii de Isto­rie şi Patri­mo­niu, din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii Lucian Bla­ga Sibiu.

FUNȚII OCUPATE ÎN DIVERSE ASOCIAȚII ȘI ORGANIZAȚII:

Aso­ci­a­ția de Bal­ca­nis­ti­că și Sla­vis­ti­că din Româ­nia – vice­pre­șe­din­te; Aso­ci­a­ția Națio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria” – mem­bru; Liga Nava­lă Româ­nă – mem­bru.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • 1996–1997 – mode­ra­tor la pos­tul de tele­vi­ziu­ne TV 57 PLUS din Con­stanţa, unde a rea­li­zat, cu trans­mi­siu­ne în direct, emi­siu­nea Mapa­mond;
 • 1997–1998 – redac­tor la coti­dia­nul judeţean Cuget Liber din Con­stanţa, în cadrul Depar­ta­men­tu­lui Poli­ti­că-Învă­ţământ-Cul­tu­ră, peri­oa­dă în care a publi­cat pes­te 500 de arti­co­le; 1998 – 2000 – redac­tor-cola­bo­ra­tor la zia­rul Şan­sa din Man­ga­lia;
 • 1998 – anul fina­li­ză­rii stu­di­i­lor apro­fun­da­te, s‑a anga­jat, pe post de muze­o­graf, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie CALLATIS din Man­ga­lia, unde a par­curs toa­te trep­te­le pro­fe­sio­na­le de la muze­o­graf II, până la muze­o­graf IA;
 • În anul 2005 a ocu­pat, prin con­curs, pos­tul de şef al Secţi­ei Expo­zi­ţie, Valo­ri­fi­ca­re Patri­mo­niu, Rela­ţii cu Publi­cul, din cadrul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia;
 • În anul 2006 a pro­mo­vat, în urma sus­ți­ne­rii unui exa­men, pe fun­cţia de cer­ce­tă­tor şti­inţi­fic III;
 • În peri­oa­da febru­a­rie 2009 – apri­lie 2013, a ocu­pat func­ția de DIRECTOR al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia;
 • Din apri­lie 2013, este șeful Muze­u­lui „Cal­la­tis” din cadrul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis”.
A publicat până acum cinci cărți:
 • Isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia”,
 • Revo­lu­ția din decem­brie 1989. Valoa­rea liber­tă­ții”,
 • Cul­tu­ra Zau”,
 • Stu­dii de pre­i­s­to­rie. Zona Pon­ti­că” și
 • KALLATIDA (la ulti­me­le trei fiind coor­do­na­tor ști­in­ți­fic și coa­u­tor).
 • A publi­cat pes­te 60 de arti­co­le în revis­te şti­inţi­fi­ce de spe­cia­li­ta­te, a publi­cat nume­roa­se arti­co­le de isto­rie, dar și inter­viuri, în revis­te de cul­tu­ră, iar în pre­sa loca­lă şi judeţea­nă, pes­te 80 de arti­co­le de isto­rie;
 • A susţi­nut mai mult de 70 de comu­ni­cări şti­inţi­fi­ce la: sesiuni şti­inţi­fi­ce, sim­po­zi­oa­ne, con­gre­se, coloc­vii etc, orga­ni­za­te de diver­se insti­tu­ţii de cul­tu­ră din ţară, pre­cum și câte­va sute de comu­ni­cări și dis­cur­suri cu pri­le­jul orga­ni­ză­rii unor mani­fes­tări cul­tu­ra­le;
 • A ținut, timp de patru luni, Cur­suri de isto­ria româ­ni­lor pen­tru româ­nii de pe Valea Timo­cu­lui, la Zaje­car, în Ser­bia, în cadrul pro­iec­tu­lui CASA ROMÂNEASCĂ DE CULTURĂ DIN ZAJECAR, pro­iect finan­țat de Depar­ta­men­tul Poli­tici pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne; (Vezi și: http://adevarul.ro/educatie/scoala/Invatatura-puii-roman-valea-timocului-1_52d02e50c7b855ff565efa20/index.html

Sorin Colesniuc Ora de istorie pe Valea Timocului

 • A coor­do­nat pro­iec­te cul­tu­ra­le deru­la­te în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ți­i­le de învă­țământ din Man­ga­lia, prin­tre aces­tea fiind: Isto­rie și artă la Cal­la­tis; Muze­o­gra­fii și arhe­o­lo­gii de mâi­ne; Pe urme­le stră­mo­și­lor; Împre­u­nă, pen­tru un vii­tor euro­pean; Per­so­na­li­tăți cul­tu­ra­le dobro­ge­ne; Tabă­ra de arhe­o­lo­gie Cal­la­tia­na; Să des­co­pe­rim isto­ria Dobro­gei și alte­le;
 • A orga­ni­zat şi ver­ni­sat mai mul­te expo­zi­ţii tem­po­ra­re prin­tre care: Mone­de anti­ce des­co­pe­ri­te la Man­ga­lia; Din pre­i­s­to­ria Man­ga­li­ei – Cul­tu­ra Haman­gia; Man­ga­lia în docu­men­te şi ima­gini de arhi­vă; Eroi la ţăr­mul Mării Negre; Repe­re din isto­ria navi­ga­ţi­ei româ­neşti; Cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce la Man­ga­lia; Isto­rie şi Artă la Muze­ul Cal­la­tis; Expo­zi­ţie de foto­gra­fie aeri­a­nă; Isto­ria vinu­lui din anti­chi­ta­te până în con­tem­po­ra­ne­i­ta­te; Expo­zi­ţia de pipe – Un viciu isto­ric; Isto­ria trans­mi­si­o­ni­ş­ti­lor dobro­geni; Cea mai veche scri­e­re din lume la Muze­ul Cal­la­tis; Buco­vi­na tra­di­țio­na­lă; Ero­ii celui de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al din zona Man­ga­li­ei; Tra­di­ții și obi­ce­iuri ale tăta­ri­lor din Dobro­gea; Iubiri Cal­la­ti­e­ne; Dra­gos­tea în ramă – expo­zi­ție de pic­tu­ră; Pe ari­pi­le cul­tu­rii chi­ne­ze – expo­zi­ție de foto­gra­fie; Reci­pien­te pen­tru pro­du­se­le viti­co­le în Muze­ul Cal­la­tis;
 • A orga­ni­zat diver­se con­fe­rinţe, sim­po­zi­oa­ne și coloc­vii, a repre­zen­tat muze­ul, prin susţi­ne­rea unor dis­cur­suri, la mani­fes­tă­ri­le orga­ni­za­te de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal, Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, șco­li­le și lice­e­le din Man­ga­lia.

Discurs despre Ziua de 1 Decembrie

 • Cu pri­le­jul unor zile impor­tan­te din isto­ria Româ­ni­ei, a orga­ni­zat, în cadrul muze­u­lui, diver­se mani­fes­tări cul­tu­ral-şti­inţi­fi­ce în cola­bo­ra­re cu: Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia, Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, Muze­ul de Isto­rie naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, Muze­ul Mari­nei Româ­ne, Muze­ul Mili­tar Naţio­nal Rege­le Fer­di­nand Fili­a­la Con­stan­ța, Muze­ul Națio­nal al Satu­lui Dimi­trie Gusti din Bucu­rești, Arhi­ve­le Naţio­na­le Con­stanţa, şco­li­le şi lice­e­le din Man­ga­lia, dar și din diver­se loca­li­tăți ale jude­țu­lui Con­stan­ța.
 • A orga­ni­zat seri cul­tu­ra­le, spec­ta­co­le de tea­tru, de muzi­că folk și poe­zie, momen­te vese­le, expo­zi­ții de pic­tu­ră și expo­zi­ții de lucrări hand­ma­de;

 • A orga­ni­zat excur­sii de docu­men­ta­re la monu­men­te­le isto­ri­ce din jude­țul Con­stan­ța și din țară, pre­cum și în Bul­ga­ria;
 • A ținut două comu­ni­cări des­pre Isto­ria Man­ga­li­ei și Isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, în cadrul eve­ni­men­te­lor pri­le­ju­i­te de Săp­tămâ­na Cul­tu­rii, Edu­ca­ți­ei și Spi­ri­tu­a­li­tă­ții Româ­nești”, orga­ni­za­tă de Insti­tu­tul Eudo­xiu Hur­mu­zachi, în august 2013, la Man­ga­lia;
 • A vor­bit des­pre sem­ni­fi­ca­ția Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei, în ziua de 2 decem­brie 2013, cu aju­to­rul pro­gra­me­lor de pe Inter­net, copi­i­lor români care înva­ță în șco­li­le din Spa­nia și Ita­lia;
 • A orga­ni­zat diver­se alte eve­ni­men­te la muze­ul cal­la­tian, cum ar fi: TEATRU ANTIC în aer liber; Vizi­ta prin­ci­pe­lui Radu Duda la Muze­ul Cal­la­tis; Spec­ta­co­le de tea­tru în cola­bo­ra­re cu Tea­trul Tha­li­a­mar din Man­ga­lia etc;
 • A par­ti­ci­pat, în fie­ca­re an, la Sesiu­nea de comu­ni­cări şti­inţi­fi­ce PONTICA, orga­ni­za­tă de Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, unde a susţi­nut comu­ni­cări având ca subiec­te cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce de la Man­ga­lia și la Sesiu­nea naţio­na­lă de rapoar­te arhe­o­lo­gi­ce, orga­ni­za­tă de Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Cul­te­lor, unde a susţi­nut comu­ni­cări lega­te de rezul­ta­te­le cer­ce­tă­ri­lor arhe­o­lo­gi­ce de la Man­ga­lia, sau de pe șan­ti­e­re­le arhe­o­lo­gi­ce pre­ven­ti­ve sau sis­te­ma­ti­ce din întrea­ga țară;
 • A efec­tu­at cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce pre­ven­ti­ve în zona Man­ga­li­ei și în jude­țul Con­stan­ța;
 • A par­ti­ci­pat la cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce sis­te­ma­ti­ce desfă­şu­ra­te la: Gura Baci­u­lui, Che­i­le Tur­zii, Che­i­le Ture­ni­lor, Parţa, Ţaga şi Albeşti, unde şi-au desfă­şu­rat acti­vi­ta­tea spe­cia­li­şti din: Cluj, Sibiu, Iaşi, Timi­şoa­ra, Hune­doa­ra, Alba Iulia, Sfân­tu Ghe­or­ghe, Caranse­beş, Con­stanţa etc, dar şi din strai­na­ta­te: Ita­lia, Franţa, Marea Bri­ta­nie, Polo­nia, Unga­ria etc;
 • A par­ti­ci­pat la cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce pre­ven­ti­ve de pe Autos­tra­da Arad – Timi­șoa­ra;
 • A par­ti­ci­pat la cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce de sal­va­re în Dobro­gea, unde s‑au con­stru­it tur­bi­ne eoli­e­ne;
 • În teza sa de doc­to­rat, a demon­strat exis­ten­ța unei noi cul­turi neo­li­ti­ce în Transil­va­nia, Cul­tu­ra Zau;

Cultura ZAU sorin marcel colesniuc

 • Împre­u­nă cu dr. Ion Pâsla­ru a recu­pe­rat, de la Mosco­va, sin­gu­rul papi­rus antic des­co­pe­rit în Româ­nia, care este și cel mai vechi din Euro­pa, con­si­de­rat defi­ni­tiv pier­dut de către toți isto­ri­cii și arhe­o­lo­gii români timp de jumă­ta­te de secol. Des­co­pe­rit în anul 1959, la Man­ga­lia, papi­ru­sul a fost tri­mis pen­tru con­ser­va­re la Mosco­va și timp de 50 de ani nu s‑a mai ști­ut nimic des­pre el. După doi ani de cer­ce­tări, l‑a găsit la Cen­trul de con­ser­va­re I.E. Gra­bar din Mosco­va și, în august 2011, a rea­dus în țară acest deo­se­bit de impor­tant arte­fact pen­tru isto­ria Dobro­gei.

Coperta 1 Istoria singurului papirus descoperit in Romania

 • A reor­ga­ni­zat expo­zi­ția per­ma­nen­tă a Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, în pri­mă­va­ra anu­lui 2011;
 • A pro­mo­vat acti­vi­tă­ţi­le muze­u­lui cal­la­tian în mass media: loca­lă, judeţea­nă, naţio­na­lă şi inter­na­ţio­na­lă și pe Inter­net (pes­te 10.000 site-uri).

Reorganizarea expozitiei muzeului

CĂRȚI PUBLICATE:

 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coor­do­na­tor ști­in­ți­fic și coa­u­tor), Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coor­do­na­tor ști­in­ți­fic și coa­u­tor), Stu­dii de pre­i­s­to­rie. Zona Pon­ti­că. In hono­rem dr. Ion Pâsla­ru, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.

Coperta-volumului-de-studii - Copy

 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Cul­tu­ra ZAU, Edi­tu­ra ExPon­to, Con­stan­ța, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coor­do­na­tor și coa­u­tor), Revo­lu­ția din Decem­brie 1989. Valoa­rea liber­tă­ții, Edi­tu­ra Etno­us, Bra­șov, 2013.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Isto­ria sin­gu­ru­lui papi­rus des­co­pe­rit în Româ­nia, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2013.
ARTICOLE PUBLICATE ÎN LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE:
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Un arte­fact unic în Româ­nia: papi­ru­sul de la Man­ga­lia, în Bal­ca­nia, Edi­tu­ra Uni­ver­si­ta­ria, Crai­o­va, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Con­tex­tul geo­po­li­tic în care rache­te­le nava­le au intrat în dota­rea Mari­nei Mili­ta­re Româ­ne, în Rache­tiș­tii navali. Con­tri­bu­ții mono­gra­fi­ce. Edi­ție Jubi­li­a­ră 1964–2014, coor­do­na­tor cdor.r. Nico­lae Teo­do­res­cu, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Mun­te­le Teasc. Des­pre sanc­tu­a­re în natu­ră (I), în Acta Mvsei Apv­len­sis, APVLVM, LI, Alba Iulia, 2014;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Câte­va infor­ma­ții des­pre papi­ru­sul des­co­pe­rit în necro­po­la ele­nis­ti­că de la Man­ga­lia, în Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Des­pre meto­de­le sta­tis­ti­co-mate­ma­ti­ce prac­ti­ca­te în stu­di­i­le de pre­i­s­to­rie, în Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­tări în car­ti­e­rul ele­nis­tic din zona extra­mu­ros a cetă­ții Cal­la­tis, în Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Obser­va­ții stra­ti­gra­fi­ce în zona extra­mu­ros a cetă­ții Cal­la­tis, în Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Ono­uă inscrip­ție din Cal­la­tis în onoa­rea împă­ra­tu­lui Augus­tus, în Kal­la­ti­da, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cul­tu­ra Haman­gia în lumi­na pro­cen­te­lor, în Stu­dii de pre­i­s­to­rie. Zona Pon­ti­că, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Ion Pâsla­ru: jumă­ta­te de veac în arhe­o­lo­gie, în Stu­dii de pre­i­s­to­rie. Zona Pon­ti­că, Edi­tu­ra Cal­las­Print, Man­ga­lia, 2014.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Săpă­turi arhe­o­lo­gi­ce sis­te­ma­ti­ce în situl Peș­te­ra Ungu­reas­că din Che­i­le Tur­zii, jude­țul Cluj, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2013, Bucu­rești, 2014, p. 101;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Pre­lu­cra­rea și inves­ti­ga­rea inter­dis­ci­pli­na­ră a mate­ri­a­le­lor în vede­rea valo­ri­fi­că­rii prin publi­ca­re a rezul­ta­te­lor cer­ce­tă­ri­lor din Peș­te­ra Ungu­reas­că și Peș­te­ra Bin­der din Che­i­le Tur­zii, jude­țul Cluj, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2012, Bucu­rești, 2013, p. 101;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Pre­lu­cra­rea mate­ri­a­le­lor arhe­o­lo­gi­ce și con­ti­nu­a­rea inves­ti­ga­ți­i­lor cu pri­vi­re la mate­ri­a­le­le arhe­o­lo­gi­ce des­co­pe­ri­te în Peș­te­ra Ungu­reas­că și Peș­te­ra Bin­der din Che­i­le Tur­zii, jude­țul Cluj, înCro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2011, Bucu­rești, 2012, p. 98;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Obiec­ti­vul nr. 02 de pe autos­tra­da Arad – Timi­șoa­ra, sat Seceani, com Orți­șoa­ra, jud. Timiș în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010,Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Obiec­ti­vul nr. 03 de pe autos­tra­da Arad – Timi­șoa­ra, sat Seceani, com Orți­șoa­ra, jud. Timiș în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010,Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Obiec­ti­vul nr. 04 de pe autos­tra­da Arad – Timi­șoa­ra, sat Murani, com Orți­șoa­ra, jud. Timiș în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010,Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul str. Liber­tă­ții, nr. 12, Man­ga­lia, jud. Con­stan­țaîn Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010, Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul str. Mără­șești, nr. 12, Man­ga­lia, jud. Con­stan­țaîn Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010, Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul str. Dr. Motaș, nr. 8–10, Man­ga­lia, jud. Con­stan­ța în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2010, Bucu­rești, 2011;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul str. Mără­șești, nr. 5, Man­ga­lia, jud. Con­stan­țaîn Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2009, Bucu­rești, 2010;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul str. Roze­lor, zona Spi­tal Muni­ci­pal, A, lot 10, Man­ga­lia, jud. Con­stan­ța în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2009, Bucu­rești, 2010;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul car­ti­er Dobro­gea I, par­ce­la 11, lot 62, Man­ga­lia, jud. Con­stan­ța în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2009, Bucu­rești, 2010;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul car­ti­er Dobro­gea I, par­ce­la 12, lot 95, Man­ga­lia, jud. Con­stan­ța în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2009, Bucu­rești, 2010;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul car­ti­er Dobro­gea I, par­ce­la 17, lot 40, Man­ga­lia, jud. Con­stan­ța în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2009, Bucu­rești, 2010;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc, Com­ple­xul cul­tu­ral Cluj – Che­i­le Tur­zii – Lumea Nouă – Zau – Iclod – Suplac sau CULTURA ZAU, în Anu­a­rul Muze­u­lui Mari­nei Româ­ne 2007, tom X, Edi­tu­ra Com­pa­niei Naţio­na­le Admi­nis­tra­ţia Por­tu­ri­lor Mari­ti­me Con­stanţa, Con­stanţa, 2008, p. 135–144;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Noi date des­pre aşe­za­rea cul­tu­rii Haman­gia din zona Man­ga­li­ei, în Mate­ri­a­le şi Cer­ce­tări Arhe­o­lo­gi­ce, Edi­tu­ra Aca­de­mi­ei Româ­ne, Bucu­reşti, 2008, p. 65–81;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Şos. Con­stanţei, Club Box Alu­tus, Man­ga­lia, jud Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2008, Bucu­rești, 2009;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Şos. Con­stanţei, rea­bi­li­ta­re ilu­mi­nat public, Man­ga­lia, jud Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2008, Bucu­rești, 2009;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2007, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, Bucu­rești, 2008, p. 193;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, lot nr. 60, par­ce­la nr. 16; lot nr. 18, par­ce­la nr. 17; lot nr. 32, par­ce­la nr. 17; Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2007, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2008, p. 194;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, lot nr. 39, par­ce­la nr. 16; lot nr. 7, par­ce­la nr. 17; Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2007,Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2008, p. 194;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, lot nr. 17, par­ce­la nr. 10; şi Str. Gene­ral Boe­res­cu, nr. 7, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2007, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2008, p. 194;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Câte­va note asu­pra necro­po­le­lor neo­li­ti­ce şi ene­o­li­ti­ce din sud-estul Euro­pei înPon­ti­ca, XL, 2007, p. 523–532;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, par­ce­la 12, lotu­ri­le 36, 37, 38, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2006, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2007, p. 221;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, par­ce­la 16, lotu­ri­le 45, 46, 48, 50, 53, 58, 64, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2006, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2007, p. 221;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Dobro­gea I, par­ce­la 16, lotu­ri­le 40, 41, 42, 43, 67, 70, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2006, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2007, p. 222;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­tări sis­te­ma­ti­ce în Che­i­le Tur­zii – Peş­te­ra Ungu­reas­că, com. Petreş­tii de Jos, Cam­pa­nia 2004, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, 2006, p. 259.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. Oituz, nr 18, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa înCro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, Cam­pa­nia 2005, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2006, p. 212;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), O fri­ză cu repre­zen­tări de divi­ni­tă­ţi des­co­pe­ri­tă la Cal­la­tis în Pon­ti­ca XXXVIIXXXVIII, 2004 – 2005, Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, p. 413–418;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Noi mor­min­te ele­nis­ti­ce şi roma­ne cer­ce­ta­te la Man­ga­lia în Pon­ti­ca XXXVIIXXXVIII2004 ‑2005, Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa, p. 407–412;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. Gene­ral Vâr­te­ja­nu, nr. 4, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2004, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2005, p. 218;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. Mun­te­ni­ei (car­ti­er Colo­ni­şti), Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2004, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2005, p. 218–219;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. Ţepeş Vodă, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2003, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2004, p. 181;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. Mihai Vitea­zul, nr. 56 D, Man­ga­lia, jud. Con­stanţa în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2003, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2004, p. 182;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­tări sis­te­ma­ti­ce în Che­i­le Tur­zii – Peş­te­ra Ungu­reas­că, com. Petreş­tii de Jos, Cam­pa­nia 2003, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia, 2004, p. 228.
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­tul Str. V. Pâr­van, nr. 10, Man­ga­lia, jud Con­stanţa, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2002, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2003, p. 188;
 • Sorin Mar­cel Coles­niuc (coa­u­tor), Cer­ce­ta­re de sal­va­re în punc­te­le: Str. M. Emi­ne­scu şi Str.V.Alecsandri, Man­ga­lia, jud Con­stanţa, în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce din Româ­nia. Cam­pa­nia 2002, Insti­tu­tul de Memo­rie Cul­tu­ra­lă, 2003, p. 187.
Mai mult, despre activitatea prodigioasă a dr. în Istorie Sorin Marcel COLESNIUC, pe site-ul său: 

https://sorinmarcelcolesniuc.wordpress.com/


Nicolae Alexandru, arheolog, născut în anul 1970 la Mangalia.

‭nicolae alexandru arheolog mangalia

STUDII:

 • În 1988 a absol­vit Lice­ul Nr. 1 Man­ga­lia.
 • In 1996 a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea  „Ovi­di­us”, Facul­ta­tea de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie, spe­cia­li­za­re Isto­rie Veche.
 • In 1997 a absol­vit Mas­te­rat la Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us”, Facul­ta­tea de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie, tema: Marea Nea­gră în epo­ci­le anti­că și medi­e­va­lă.
 • În 2011 obține titlul de Doc­tor al Facul­tă­ţii de Isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea Bucu­reşti, cu cali­fi­ca­ti­vul cum lau­de, prin susţi­ne­rea tezei de doc­to­rat Teri­to­ri­ul cal­la­tian in epo­ca ele­nis­ti­că la Uni­ver­si­ta­tea Bucu­res­ti, coor­do­na­tor prof.dr. Ale­xan­dru Suce­vea­nu.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

 • Mai 1996 – Octom­brie 2010 – arhe­o­log la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” – Man­ga­lia.
 • În anul 1998 a ocu­pat fun­cţia de şef Secţie monu­men­te „In situ”, în cadrul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” – Man­ga­lia (MACM), func­ție deți­nu­tă până în anul 2000.
 • Din 2010, arhe­o­log și cer­ce­tă­tor inde­pen­dent.
 • Din 1996, în colec­ti­vul de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că de la Cal­la­tis (Man­ga­lia).
 • Din 1996, în colec­ti­vul de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că de la Albeşti (jud. Con­stanţa), aşe­za­re for­ti­fi­ca­tă în teri­to­ri­ul cal­la­tian, sec. IV-III a.Chr.
 • Din 1996, în colec­ti­vul de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că de la Capi­da­va, cas­tru roman pe limes-ul dună­rean, sec. II-VII p.Chr şi aşe­za­re medi­e­va­lă, sec. IX‑X p. Chr.
 • Din 2009, în colec­ti­vul de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că de la Tro­pa­e­um Tra­iani.
 • A par­ti­ci­pat la nume­roa­se cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce de sal­va­re și sis­te­ma­ti­ce, iar ală­tu­ri de cole­gii săi a a îmbo­gă­țit cu sute de obiec­te arhe­o­lo­gi­ce colec­ția Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis – Man­ga­lia.

Expe­rienţa peda­go­gi­că. Obţi­ne­rea Defi­ni­ti­vă­rii în învă­ţământ, în anul 2001, inspe­cţia peda­go­gi­că la Lice­ul „Cal­la­tis” Man­ga­lia, susţi­ne­rea exa­me­nu­lui, în august 2001, la Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” Con­stanţa.

Arti­co­le în revis­te de spe­cia­li­ta­te:

 • Noi cer­ce­tări în necro­po­la pale­o­creş­ti­nă cal­la­tia­nă , în colab., Pon­ti­ca 25–26, 2003, p.225–278 (în colab.)
 • Mor­min­te de tip hypo­geu în necro­po­la cal­la­tia­nă de epo­că roma­no-bizan­ti­nă, Pon­ti­ca 35–36, 2003, p.279–291, (în colab.).
 • Aspec­te topo­gra­fi­ce ale cetă­ţii Cal­la­tis în peri­oa­dă roma­no-bizan­ti­nă, Pon­ti­ca, 37–38, 2005, p.419–437  (în colab.).
 • The fune­ra­ry coin disco­ve­red in 2005 at Man­ga­lia, Con­stan­ta coun­ty,  CCDDJ, vol. XXVI, Călă­ra­şi (în colab.).
 • Mangalia.Cercetări  arhe­o­lo­gi­ce de sal­va­rea, Peu­ce 5 , 2007 p.241–296 (în colab.).
 • Aşe­ză­ri for­ti­fi­ca­te în teri­to­ri­i­le colo­ni­i­lor de ori­gi­ne dori­a­nă, Revis­ta Muze­u­lui  Mari­nei Con­stanţa, 2008.
 • Insti­tu­ţii de ori­gi­ne dori­a­nă, în Revis­ta Muze­u­lui Mari­nei Con­stanţa, 2009.
 • Notă des­pre fon­da­rea ora­şu­lui Cal­la­tis, Pon­ti­ca 44, 2011, p. 83–90.
 • Coas­ta vest-pon­ti­că de la cam­pa­nia lui Dari­us la stă­pâ­ni­rea lui Lysi­mah, în Revis­ta Muze­u­lui Mari­nei Con­stanţa, 2012.
 • Ear­ly Chris­ti­a­ni­ty in the Gre­cian town of Kal­la­tis, in Scy­thia Minor, în Rodri­gu­ez, Gerar­do y Neyra, Vani­na (eds.), „¿Qué Impli­ca Ser Medi­e­va­lis­ta?” vol. 1, Bue­nos Aires.
 • Cal­la­tis – stra­ti­gra­fie, topo­gra­fie și urba­nism, în Pon­ti­ca 45, 2012 (în colab.).
 •  Via­ța eco­no­mi­că la Cal­la­tis în seco­le­le IV‑I a. Chr, în Revis­ta Muze­u­lui Mari­nei, 2013.
 • Cal­la­tis, isto­ria poli­ti­că și mili­ta­ră de la fon­da­re la ali­an­ța cu Roma, în Muze­ul Mili­tar Națio­nal “Rege­le Fer­di­nand I” – 90 de ani în slu­j­ba isto­ri­o­gra­fi­ei și muze­o­gra­fi­ei mili­ta­re, 1923–2013, Bucu­rești, 2013.
 • Liber­ta­tea creș­ti­nis­mu­lui la Cal­la­tis, în Cru­ce și misiu­ne. Sfin­ții împă­rați Con­stan­tin și Ele­na, pro­mo­tori ai liber­tă­ții reli­gi­oa­se și apă­ră­tori ai Bise­ri­cii, vol. II, 2013.

Comu­ni­cări la Sesiu­ni­le Naţio­na­le de Rapoar­te Arhe­o­lo­gi­ce şi publi­ca­te în Cro­ni­ca Cer­ce­tă­ri­lor Arhe­o­lo­gi­ce:

 • Man­ga­lia, str. Oituz (sta­ţia bio­gaz), jud. Con­stanţa, Raport de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că C.C.A. 33 1998, p. 69.
 • Albeşti, jud. Con­stanţa, Raport de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că C.C.A. 35 2001.
 • Albeşti,  jud.Con­stanţa. Raport de cer­ce­ta­re arhe­o­lo­gi­că, C.C.A. 36, 2002.
 • Albeşti, jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar, C.C.A., 37,2003.
 • Cal­la­tis . Raport pre­li­mi­nar , C.C.A 37, 2003,p.187–188
 • Albeşti. Con­stanţa, C.C.A. 38 2004.
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar . C.C.A., 38,2004,p.180–183
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar.C.C.A. 39,2005,p.217
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A. 39, 2005.
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A. 40. 2006.
 • Cal­la­tis,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A.,40., 2006
 • Capi­da­va,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A.,40, 2006
 • Cal­la­tis,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A.,41., 2007
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar Sec­tor D. C.C.A. 42, 2008
 • Cal­la­tis,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A.,42., 2008
 • Cal­la­tis,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar Colţul de N‑V. C.C.A.,43.,2009
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A. 43, 2009
 • Tro­pa­e­um Tra­iani, Adam­cli­si jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar Sec­tor C, C.C.A., 44, 2010
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A. 44, 2010.
 • Tro­pa­e­um Tra­iani, Adam­cli­si jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar  Sec­tor C. , C.C.A., 45, 2011.
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A. 45, 2011.
 • Tro­pa­e­um Tra­iani, Adam­cli­si jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar  Sec­tor C. , C.C.A., 46, 2012.
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A 46, 2012.
 • Albeşti,  jud. Con­stanţa. Raport pre­li­mi­nar. C.C.A 47, 2013.

Comu­ni­cări şti­inţi­fi­ce:

 • Cal­la­tis, cer­ce­tări în aria urba­nă de epo­că grea­că. Călă­ra­şi 1997, Sesiu­nea Naţio­na­lă de rapoar­te Arhe­o­lo­gi­ce. (în colab.)
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, punc­tul Bio­gaz, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 1998 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, punc­te­le Bio­gaz și col­țul de NV, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 1999 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, necro­po­la roma­no-bizan­ti­nă, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2000 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, col­țul de NV, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa , 2001 (în colab.).
 • Aspec­te topo­gra­fi­ce ale cetă­ţii Cal­la­tis în peri­oa­dă roma­no-bizan­ti­nă,  Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca,  Con­stanţa 2002(în colab.).
 • Cal­la­tis. Cere­ce­tări în aria urba­nă, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2003 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Cer­ce­tări în necro­po­la tumu­la­ră de epo­că roma­nă, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2004 (în colab.).
 • Cer­ce­tări în necro­po­la tumu­la­ră de la Cal­la­tis, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2005 (în colab.).
 • Noi cer­ce­tari arhe­o­lo­gi­ce la Colţul de N‑V al cetă­ţii Cal­la­tis, comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2006 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, col­țul de NV, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2007 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Raport pre­li­mi­nar, col­țul de NV, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2008 (în colab.).
 •  Epi­taf pen­tru Cal­la­tis, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea ARA, Bucu­reşti, 2009 (în colab.).
 • Cal­la­tis. Note de topo­gra­fie urba­nă, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2009 (în colab.).
 • Des­pre o necro­po­lă sar­ma­ti­că la Cal­la­tis, Comu­ni­ca­re Sesiu­nea Pon­ti­ca, Con­stanţa, 2009 (în colab.).
 • For­ti­fi­ed setle­ment in teri­tory of Kal­la­tis, c. IV-III BC, Mega­ri­ka, Man­ga­lia iulie 2012.
 • Liber­ta­tea creș­ti­nis­mu­lui la Cal­la­tis, comu­ni­ca­re la Con­gre­sul Inter­națio­nal de Teo­lo­gie dedi­cat Sfin­ți­lor Împă­rați Con­stan­tin și Ele­na, Bucu­rești, Patri­ar­hia Româ­nă și Aca­de­mia Româ­nă,  21–24 mai 2013.
 • Cal­la­tis, isto­ria poli­ti­că și mili­ta­ră de la fon­da­re la ali­an­ța cu Roma, comu­ni­ca­re la Muze­ul Mili­tar Națio­nal “Rege­le Fer­di­nand I”,  cu oca­zia sim­po­zio­nu­lui Muze­ul Mili­tar Națio­nal “Rege­le Fer­di­nand I”- 90 de ani în slu­j­ba isto­ri­o­gra­fi­ei și muze­o­gra­fi­ei mili­ta­re, 1923–2013, Bucu­rești, decem­brie 2013.

 Nico­lae Ale­xan­dru, în pre­să:


În episodul viitor (3): ARTE PLASTICE — PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ, CRITICĂ DE ARTĂ

Sur­se docu­men­ta­re: 

 • Mono­gra­fia „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, autori Aure­lia și Ale­xan­dru Lăpușan, Edi­tu­ra Dobro­gea, 2007;
 • Site-ul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia,
 • Alte sur­se: Inter­net, rețe­le de soci­a­li­za­re.

Montaj foto titlu: Pic­tu­ra “Man­ga­lia veche”, 1945, Lucia Deme­tri­a­de Bălă­ces­cu și Man­ga­lia, sen­sul gira­to­riu, foto­gra­fie actu­a­lă.


Man­ga­lia News, 17.02.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply