Ce a găsit Chevron la Costineşti şi Vama Veche? Prospecţiunile s‑au încheiat

0
102
Booking.com

ceagasitchevron

Ves­tea că pămân­tul judeţu­lui Con­stanţa va fi zgu­du­it de frac­tu­rări hidra­uli­ce pen­tru extra­ge­rea gaze­lor de şist din sub­te­ran a făcut mare vâl­vă în urmă cu mai bine de un an. Oame­nii de rând s‑au revol­tat cre­zând că le va fi afec­ta­tă cali­ta­tea apei, orga­ni­za­ţi­i­le eco­lo­gis­te au făcut mitin­guri săp­tămâ­nă de săp­tămâ­nă şi au îna­in­tat sute de memo­rii şi adre­se soli­ci­tând anu­la­rea explo­ră­ri­lor. 

Che­vron şi‑a obţi­nut însă auto­ri­za­ţi­i­le şi şi‑a văzut mai depar­te de trea­bă. Între timp, explo­ră­ri­le s‑au ter­mi­nat şi deo­cam­da­tă s‑a aşter­nut lini­ş­tea. Dacă s‑au găsit sau nu gaze de şist, dacă urmea­ză exploa­tări masi­ve ori totul a fost doar o furt­u­nă într-un pahar cu apă, rămâ­ne de văzut. Deo­cam­da­tă totul este la secret.

Explo­rări fără frac­tu­ra­re hidra­uli­că

În pri­mă­va­ra lui 2013, Agenţia pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui Con­stanţa a acor­dat aviz de mediu, pen­tru pros­pe­cţiuni în peri­me­tre­le Cos­ti­neşti şi Vama Veche. Pen­tru cel de-al tre­i­lea peri­me­tru, la Adam­cli­si, s‑au cerut eva­luări supli­men­ta­re, deo­a­re­ce în zona viza­tă erau arii pro­te­ja­te.

Pro­iec­te­le pen­tru care au fost emi­se acor­du­ri­le de mediu pro­pun numai lucrări de explo­ra­re în vede­rea eva­luă­rii potenţi­a­lu­lui de hidro­car­buri în zonă. Pro­iec­te­le de explo­ra­re pre­su­pun numai măsu­ră­tori geo­fi­zi­ce în son­dă şi extra­ge­re caro­te în urma foră­rii — şi NU frac­tu­ra­re hidra­uli­că. Fie­ca­re din acor­du­ri­le de mediu are la bază eva­lu­a­re de impact de mediu. Con­di­ţi­i­le pre­vă­zu­te în acor­du­ri­le de mediu inter­zic lucrări de exploa­ta­re expe­ri­men­ta­lă, res­pec­tiv exploa­ta­re prin frac­tu­ra­re hidra­uli­că”, decla­ra, la momen­tul res­pec­tiv, minis­trul Mediu­lui pe vre­mea ace­ea, Rova­na Plumb.

Infor­ma­ţi­i­le, pre­da­te către Che­vron

Între timp, pros­pe­cţiu­ni­le s‑au şi ter­mi­nat. Repre­zen­tanţii com­pa­niei care au făcut lucră­ri­le pen­tru Che­vron au decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, că pro­iec­tul din blo­cu­ri­le de explo­ra­re Cos­ti­neşti şi Vama Veche a fost înche­iat încă din luna apri­lie 2014. În ce pri­veş­te rezul­ta­te­le explo­ră­ri­lor, toa­te­le date­le sunt la Che­vron, sin­gu­rii care pot să ne ofe­re infor­ma­ţii.

Obiec­tul con­trac­tu­lui din­tre Pros­pe­cţiuni şi Che­vron a con­stat în fur­ni­za­rea ser­vi­ci­u­lui de achi­zi­ţie a date­lor geo­fi­zi­ce, ceea ce repre­zin­tă pri­ma eta­pă a pros­pe­cţiu­nii geo­fi­zi­ce. Echi­pa Pros­pe­cţiuni a pre­dat apoi date­le înre­gis­tra­te com­pa­niei Che­vron, care are obli­ga­ţia, în baza con­trac­tu­lui cu ANRM, de a tre­ce mai depar­te la cele­lal­te eta­pe ale pros­pe­cţiu­nii: pro­ce­sa­rea şi inter­pre­ta­rea geo­lo­gi­că a date­lor. Din acest motiv, Pros­pe­cţiuni nu este în măsu­ră să ofe­re infor­ma­ţii des­pre rezul­ta­te­le pros­pe­cţiu­nii geo­fi­zi­ce efec­tu­a­te de Che­vron”, au mai adă­u­gat repre­zen­tanţii Pros­pe­cţiuni S.A.. În pre­zent, com­pa­nia Pros­pe­cţiuni nu mai este impli­ca­tă în niciun pro­iect al Che­vron şi nici nu are niciun alt pro­iect în deru­la­re, în judeţul Con­stanţa.

Mai mult în cugetliber.ro, Joi, 27.11.2014.

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele