Korodi: Legislaţia nu permite avizarea proiectului Roşia Montană. Nu susţin proiectul Legii minelor

0
256

Koro­di: Legi­sla­ţia nu per­mi­te avi­za­rea pro­iec­tu­lui Roşia Monta­nă. Nu susţin pro­iec­tul Legii mine­lor (Ima­gi­ne: AFP/ Medi­a­fax Foto).

Atti­la Korodi a fost între­bat de mem­brii comi­si­i­lor par­la­men­ta­re dacă a avut dis­cu­ţii poli­ti­ce cu pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta legat de pro­iec­tul Roşia Monta­nă şi care va fi în con­ti­nu­a­re pozi­ţia sa în legă­tu­ră cu acest pro­iect, în cali­ta­te de minis­tru al Mediu­lui şi de depu­tat, având în vede­re că până acum s‑a pro­nu­nţat con­stant împo­tri­va proiectului.

Koro­di a spus că nu a dis­cu­tat cu pre­mi­e­rul pe acest subiect. El a ară­tat că, în pre­zent, pro­iec­tul Roşia Monta­nă este, din punct de vede­re pro­ce­du­ral, “într‑o fază de sto­pa­re”, nu pen­tru că ar fi fost oprit de cine­va, ci pen­tru că legi­sla­ţia din Româ­nia nu per­mi­te să mear­gă mai depar­te pro­ce­du­ra de avizare.

Atti­la Koro­di a mai spus că sta­tul român tre­bu­ie să con­ti­nue să facă cer­ce­ta­re şi ana­li­ze, iar Minis­te­rul Mediu­lui să con­ti­nue eva­lu­a­rea, apre­ci­ind că Par­la­men­tul va avea un rol impor­tant pe acest subiect.

Koro­di a pre­ci­zat că este un pro­iect foar­te com­pli­cat, iar el susţi­ne apli­ca­rea stric­tă a legii.

Dacă se apli­că legi­sla­ţia Româ­ni­ei şi rapor­tul care a fost întoc­mit de Comi­sia spe­cia­lă Roşia Monta­nă, în Par­la­ment, va fi fina­li­zat, adop­tat, atunci lucru­ri­le sunt des­tul de cla­re, în sen­sul că sta­tul român are nevo­ie de o acti­vi­ta­te de ana­li­ză şi cer­ce­ta­re pe câte­va ele­men­te che­ie şi după ace­ea să se vină cu o pro­pu­ne­re sus­te­na­bi­lă pen­tru zona res­pec­ti­vă”, a decla­rat Koro­di, după audiere.

Între­bat, la audi­e­rea în comi­sii, dacă va rea­du­ce în dis­cu­ţia Par­la­men­tu­lui pro­iec­tul de modi­fi­ca­re a Legii mine­lor, Koro­di a spus că nu susţi­ne acest pro­iect în for­ma în care a fost propus.

În legă­tu­ră cu explo­ra­rea şi exploa­ta­rea gaze­lor de şist, Koro­di a spus că el cre­de că fie­ca­re pro­iect în par­te în acest dome­niu tre­bu­ie supus unei ana­li­ze foar­te rigu­roa­se şi transparente.

Citi­ti mai mult pe mediafax.ro, 04.03.2014.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply