Caravana Universităţii Ovidius ajunge la Medgidia şi Mangalia

0
259

Mier­curi, 16 mai, “Cara­va­na Admi­te­rii la Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us” îşi con­ti­nuă cam­pa­nia de pro­mo­va­re a ofer­tei edu­ca­ţio­na­le la Med­gi­dia şi Man­ga­lia. Echi­pa este con­du­să de rec­to­rul prof.univ.dr. Dănuţ Tibe­ri­us Epu­re şi for­ma­tă din cei cinci pro­rec­tori ai uni­ver­si­tă­ţii, ală­tu­ri de mem­brii Biro­u­lui de pro­mo­va­re şi rela­ţii publi­ce.

Este pen­tru pri­ma dată când con­du­ce­rea uni­ver­si­tă­ţii se întâl­neş­te cu vii­to­rii can­di­da­ţi la „Ovi­di­us”, într-un dia­log des­chis des­pre avan­ta­je­le stu­denţi­ei în cea mai mare şi impor­tan­tă insti­tu­ţie de edu­ca­ţie şi cer­ce­ta­re din Dobro­gea.

La ora 11.00, Cara­va­na popo­seş­te la Casa de Cul­tu­ră din Med­gi­dia, iar la ora 17.00, ală­tu­ri de Fun­da­ţia „Cal­la­tis ‘96″ din Man­ga­lia, echi­pa Uni­ver­si­tă­ţii „Ovi­di­us” se va întâl­ni cu elevi, pro­fe­sori şi părinţi, în sala de fes­ti­vi­tă­ţi a Lice­u­lui „Cal­la­tis” din Man­ga­lia.

Acţiu­nea va cuprin­de, tot­o­da­tă, o dona­ţie de car­te uni­ver­si­ta­ră pen­tru bibli­o­te­ci­le din Med­gi­dia şi Man­ga­lia. Cara­va­na de pre­zen­ta­re a ofer­tei edu­ca­ţio­na­le a Uni­ver­si­tă­ţii con­stă­nţe­ne a por­nit de la Tul­cea, în luna apri­lie, urmând să ajun­gă, în aceas­tă lună, în mai mul­te loca­li­tă­ţi.

Cam­pa­nia de pro­mo­va­re Ovi­di­us 2012 a cuprins şi Zile­le Porţi­lor Des­chi­se, la Cam­pu­sul Uni­ver­si­tar, pre­cum şi par­ti­ci­pa­rea la Târ­gul Ofer­te­lor Edu­ca­ţio­na­le, acţiu­ne orga­ni­za­tă de Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean la Pavi­li­o­nul Expo­zi­ţio­nal. Cara­va­na a popo­sit săp­tămâ­na tre­cu­tă şi la Călă­ra­şi, unde au avut loc întâl­niri cu elevi şi pro­fe­sori din lice­e­le din oraş.

Ziua de Con­stan­ta, marti, 15 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply