Un nou traseu turistic amenajat de voluntari | Incă 5 mori de apă din Caraș Severin au fost renovate prin proiectul „Salvăm Morile de Apă”

0
178

Loca­li­ta­tea Șopo­tu Vechi (comu­na Dal­bo­șeț, jude­țul Caraș Seve­rin) a avut par­te în acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă de cea mai mare des­fă­șu­ra­re de for­țe, pen­tru a sal­va 5 din­tre cele 11 mori de apă exis­ten­te în sat. Pro­iec­tul “Sal­văm Mori­le de Apă”, dezvol­tat de Aso­ci­a­ția Aca­să în Banat și rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu Fun­da­ția Oran­ge, a reu­nit volun­tari din toa­tă țara, dar și local­nici, pen­tru o inter­ven­ție la cinci mori de apă, fie­ca­re cu pes­te 100 de ani vechi­me.

În cele două zile, volun­ta­rii au schim­bat două aco­pe­ri­șuri, au repa­rat pere­ții din lemn, au refă­cut pere­ții din pia­tră, au defri­șat zona, au eli­be­rat cana­lul cu apă și au repa­rat fun­da­ția une­ia din­tre mori. Mai mult, au reu­șit să repor­neas­că un canal de apă ce era col­ma­tat, iar acum, toa­te mori­le de pe tra­seu sunt gata pen­tru a fi repu­se în func­țiu­ne. În total, două mori din pia­tră și două mori din lemn au fost com­plet rea­bi­li­ta­te, iar o a cin­cea, Moa­ra din Pie­tre, a fost pusă în sigu­ran­ță pen­tru a opri degra­da­rea și pre­ve­ni dis­tru­ge­rea ei tota­lă.

De ase­me­nea, volun­ta­rii au rea­li­zat și au montat indi­ca­toa­re pen­tru ca turiș­tii aju­nși în Șopo­tu Vechi să poa­tă des­co­peri și vizi­ta toa­te cele 11 mori de apă. Tra­se­ul mar­cat se întin­de pe cir­ca 2 km și va con­tri­bui în mod direct la dezvol­ta­rea turis­mu­lui cul­tu­ral în aceas­tă zonă pito­reas­că a Bana­tu­lui montan.

 „Am avut par­te de două zile extrem de gre­le, pen­tru că s‑a lucrat în para­lel la patru șan­ti­e­re. Fie­ca­re moa­ră de apă a avut pro­pri­i­le pro­ble­me, a fost nevo­ie să ne adap­tăm și să găsim solu­ții teh­ni­ce cât se poa­te de prac­ti­ce și de rapi­de, dar la final, când ne-am tras sufle­tul, ne-am dat sea­ma că a meri­tat. Comu­ni­ta­tea a fost foar­te impli­ca­tă și sun­tem con­vinși că se vor mân­dri din nou cu aces­te mori de apă, că le vor păs­tra și le vor folo­si, ast­fel încât să nu se piar­dă acest meș­te­șug și aceas­tă făi­nă minu­na­tă, măci­na­tă la moa­ra de apă”, a decla­rat Radu Tri­fan, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Aca­să în Banat.

Este august, luna vacan­țe­lor pen­tru mulți, și totuși pes­te 60 de oameni din col­țuri dife­ri­te ale țării, au ales să se dedi­ce cau­zei noas­tre și au accep­tat pro­vo­ca­rea aces­tui wee­kend con­tra­cro­no­me­tru. M‑am bucu­rat să văd cum pri­e­te­ni vechi ne sunt din nou ală­tu­ri. Prin­tre aceștia și trei colegi din Oran­ge, care au par­ti­ci­pat ca volun­tari și la acțiu­nea de la Gâr­nic, orga­ni­za­tă luna tre­cu­tă. În nume­le între­gii echi­pe, le mul­țu­mesc tutu­ror pen­tru efort, entu­zi­asm și dorin­ța de a face bine”, a spus Andrei Amar­ghi­oa­lei, Shop Mana­ger Oran­ge Româ­nia și res­pon­sa­bil pro­iect din par­tea Fun­da­ți­ei Oran­ge.

Aso­ci­a­ția Aca­să în Banat și Fun­da­ția Oran­ge și-au unit for­țe­le pen­tru a sal­va patri­mo­ni­ul muli­no­lo­gic din jude­țul Caraș Seve­rin și pen­tru a‑l intro­du­ce într-un cir­cu­it turis­tic. În total, prin pro­iec­tul „Sal­văm Mori­le de Apă”, 10 mori de apă din loca­li­tă­ți­le Gâr­nic, Șopo­tu Vechi (comu­na Dal­bo­șeț) și Pâr­vo­va (comu­na Lăpuș­ni­cel) își vor recă­pă­ta stră­lu­ci­rea de odi­ni­oa­ră și vor fi pre­gă­ti­te să întâm­pi­ne turiș­tii care ajung în aces­te minu­na­te sate, aju­tând la dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a comu­ni­tă­ți­lor loca­le cu pes­te 1500 de per­soa­ne.

Pro­iec­tul „Sal­văm Mori­le de Apă” este finan­țat de Fun­da­ția Oran­ge cu suma de 32.000 lei, prin inter­me­di­ul ”Sus­ți­ne un ONG”, pro­gram anu­al ce încu­ra­jea­ză par­ti­ci­pa­rea acti­vă a anga­ja­ți­lor com­pa­niei în pro­iec­te soci­a­le.

Des­pre Aso­ci­a­ția Aca­să în Banat

Aso­ci­a­ția Aca­să în Banat a fost înfi­in­ța­tă în 2018 și își pro­pu­ne să păs­tre­ze patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al regiu­nii Banat, să redea culoa­re satu­lui bănă­țean, să redes­co­pe­re ade­vă­ra­te­le valori ale aces­tor locuri: oameni buni și gos­po­dari, case fru­moa­se și poveș­ti­le lor. Aso­ci­a­ția este mem­bră în cadrul Inter­na­tio­nal Moli­no­lo­gi­cal Soci­e­ty (TIMS), cea mai impor­tan­tă aso­ci­a­ție de pro­fil dedi­ca­tă mori­lor din întrea­ga lume, care este acti­vă din 1965 și are 500 de mem­bri în pes­te 30 de țări.

Des­pre Fun­da­ția Oran­ge

Fun­da­ția Oran­ge este o orga­ni­za­ţie non-pro­fit și se impli­că în via­ţa comu­ni­tă­ții, prin rea­li­za­rea de pro­iec­te de filantropie,menite să adu­că schim­bări pozi­ti­ve în via­ţa per­soa­ne­lor dez­a­van­ta­ja­te. În cei pes­te 8 ani de acti­vi­ta­te, Fun­da­ția Oran­ge a inves­tit pes­te 6.5 mili­oa­ne de euro în pro­iec­te de edu­ca­ție digi­ta­lă pen­tru per­soa­ne defa­vo­ri­za­te şi în pro­iec­te de sănă­ta­te, edu­ca­ție, cul­tu­ră în bene­fi­ci­ul per­soa­ne­lor cu defi­cien­țe de vedere/sau de auz, în sco­pul inte­gră­rii lor soci­a­le. Pen­tru deta­lii, vizi­tați www.fundatiaorange.ro


Man­ga­lia News, 25.08.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply