FESTIVALULCONCURS NAŢIONAL DE MUZICĂ ŞI DANSLADA CU ZESTRE”, Ediția I, Mangalia, 4–5 aprilie 2020

0
462

FESTIVALULCONCURS NAŢIONAL
DE MUZICĂ ŞI DANS
LADA CU ZESTRE
Edi­ția I, Man­ga­lia, 4–5 apri­lie 2020.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI CONCURS NAȚIONAL “LADA CU ZESTRE”.

INFORMAŢII GENERALE

Fes­ti­va­lul-Con­curs este orga­ni­zat de către Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ral Edu­ca­ti­vă “Zes­trea Cal­la­tia­nă” din Man­ga­lia, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi al Dire­cţi­ei pen­tru Cul­tu­ră şi Sport Man­ga­lia, fiind pro­mo­vat de par­te­ne­rii media Man­ga­lia TV şi Man­ga­lia News.

Fes­ti­va­lul are carac­ter naţio­nal, având ca scop sti­mu­la­rea spi­ri­tu­lui com­pe­ti­tiv şi cre­ş­te­rea moti­va­ţi­ei pen­tru per­for­manţă în pres­ta­ţi­i­le artis­ti­ce, prin des­co­pe­ri­rea şi încu­ra­ja­rea tine­re­lor talen­te, pen­tru dezvol­ta­rea şi menţi­ne­rea valo­ri­lor cul­tu­ra­le, în spe­cial în rân­dul tine­ri­lor.

Pro­be­le din cadrul Fes­ti­va­lu­lui — Con­curs sunt des­chi­se tutu­ror cate­go­ri­i­lor de par­ti­ci­panţi, pro­fe­si­o­ni­şti sau ama­tori (şcoli de artă, licee de core­gra­fie, şcoli, clu­buri, aso­ci­a­ţii cul­tu­ra­le, gră­di­ni­ţe, aca­de­mii sau iubi­tori de muzi­că şi dans), cu vâr­ste cuprin­se între 5 şi 75 de ani.

Eve­ni­men­tul se va desfă­şu­ra în peri­oa­da 4 — 5 apri­lie 2020, înce­pând cu ora 10:00, în Sala de Spec­ta­co­le din incin­ta Casei de Cul­tu­ră a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Judeţul Con­stanţa, Şosea­ua Con­stanţei, Nr. 5, Cod 905500.

Fes­ti­va­lul — Con­curs Naţio­nal “LADA CU ZESTRE” se desfă­şoa­ră în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le legi­sla­ţi­ei în vigoa­re pri­vind pro­te­cţia date­lor cu carac­ter per­so­nal.

DISCIPLINE DE CONCURS

Având în vede­re că în Româ­nia con­cur­su­ri­le sunt orga­ni­za­te în fun­cţie de cunoş­tinţe­le orga­ni­za­to­ri­lor şi pen­tru a nu exis­ta deru­tă în ce pri­veş­te înca­dra­rea corec­tă, vă facem cunos­cu­tă lis­ta dis­ci­pli­ne­lor de con­curs din cadrul eve­ni­men­tu­lui nos­tru:

I. MUZICĂ VOCALĂ:
1. Popu­la­ră;
2. Ușoa­ră;
3. Inter­na­ţio­na­lă;
4. Cla­si­că;
5. Cre­a­ţie muzi­ca­lă.

II. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ
1. Instru­men­te de suflat;
2. Instru­men­te cu cla­pe;
3. Instru­men­te cu coar­de;
4. Instru­men­te de per­cu­ţie;
5. Creaţie/ Impro­vi­za­ţie.

III. DANS
1. Balet;
2. Dans modern (disco, elec­tric, fun­ky, etc);
3. Dans con­tem­po­ran (viziu­ne moder­nă a dan­su­lui liric ce com­bi­nă ele­men­te­le de balet cu teh­nici din mai mul­te sti­luri accep­ta­te, inspi­rat din ver­su­ri­le şi conţi­nu­tul muzi­cal, ce reflec­tă în core­gra­fie miş­cări care să trans­mi­tă emoţia);
4. Dans de carac­ter (etno, țigă­nesc, ara­besc, indian, gre­cesc irlan­dez, rusesc etc. Sunt per­mi­se recu­zi­te pe sce­nă);
5. Fol­clor naţio­nal;
6. Fol­clor inter­na­ţio­nal;
7. Dans aero­bic;
8. Dans lati­no.

CATEGORII DE CONCURS

1. Cate­go­ria indi­vi­du­a­lă: SOLO.
2. Cate­go­ria pe gru­puri: DUO (inclu­siv mixt), TRIO (inclu­siv mixt), MINI GRUP (maxim 4 mem­bri, inclu­siv mixt).
3. Formaţii/ Ansam­bluri (maxim 20 mem­bri, inclu­siv mixt).

GRUPE DE VÂRSTĂ

1. MINI (5 — 8 ani);
2. COPII (9 — 13 ani);
3. JUNIORI (14 — 18 ani);
4. SENIORI (18 — 75 ani).

UPDATE: Pre­ci­zări noi pen­tru Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a Fes­ti­va­lu­lui Con­curs Națio­nal ” LADA CU ZESTRE”, Edi­ția I, 4–5 apri­lie 2020: 🟠 Având în vede­re soli­ci­tă­ri­le din par­tea publi­cu­lui, se intro­du­ce o nouă cate­go­rie de vâr­stă: 2–4 ani. 🟠 Par­ti­ci­pan­ții la sec­țiu­nea ” MUZICĂ INSTRUMENTALĂ” sunt rugați să aibă asu­pra lor pro­pri­i­le instru­men­te muzi­ca­le. 🟠Înscri­e­rea la 2 sec­țiuni în con­curs ofe­ră GRATUIT par­ti­ci­pa­rea la a tre­ia sec­țiu­ne. SUCCES!

Data de refe­rinţă pen­tru cal­cu­lui vâr­stei va fi 31.12.2019. Cate­go­ria de vâr­stă pen­tru gru­puri, for­ma­ţii şi ansam­bluri este sta­bi­li­tă de vâr­sta medie a par­ti­ci­panţi­lor din pres­ta­ţia res­pec­ti­vă.
Orga­ni­za­to­rii îşi rezer­vă drep­tul de a veri­fi­ca vâr­sta par­ti­ci­panţi­lor în tim­pul core­gra­fi­ei.

TIMPUL DE EVOLUŢIE

- pen­tru SOLO, DUO, TRIO o evo­lu­ţie tre­bu­ie să se înca­dre­ze în 3 minu­te maxim, indi­fe­rent de vâr­sta con­cu­ren­tu­lui;
— la cele­lal­te categorii/ gru­pe de vâr­stă, tim­pul acor­dat unei evo­lu­ţii este minim 2 minu­te şi maxim 5 minu­te. Se per­mi­te un deca­laj de + 5 sec.

REGULI TEHNICE

- Muzi­ca este la ale­ge­re şi tre­bu­ie să reflec­te corect sti­lul pre­zen­tat. Con­cu­renţii intră în sce­nă numai după ce sunt anu­nţa­ţi la micro­fon;
— Muzi­ca tre­bu­ie să fie în for­mat MP3, denu­mi­tă cores­pun­ză­tor, cu nume­le con­cu­ren­tu­lui plus titlul pie­sei şi sto­ca­tă pe sti­ck în fol­der sepa­rat pen­tru fie­ca­re moment în par­te;
— Sun­teţi direct res­pon­sa­bili de cali­ta­tea muzi­cii şi a supor­tu­ri­lor muzi­ca­le. Sti­ck — uri­le viru­sa­te nu sunt accep­ta­te. Vă reco­man­dăm să aveţi supor­turi muzi­ca­le de rezer­vă care vor fi pre­da­te orga­ni­za­to­ru­lui îna­in­te de pro­gra­mul fes­ti­va­lu­lui, în şedinţa teh­ni­că.
— Con­cu­renţii îşi vor tri­mi­te muzi­ca împre­u­nă cu docu­men­te­le de înscri­e­re pe adre­sa de e‑mail: [email protected], cel târ­ziu până la data de 25 mar­tie 2020, pen­tru fie­ca­re apa­ri­ţie şi cu indi­ca­ţii de iden­ti­fi­ca­re: nume­le şi pre­nu­me­le con­cu­ren­tu­lui sau al tru­pei, titlul repre­zen­ta­ţi­ei;
— Este inter­zis să se folo­seas­că pie­se muzi­ca­le ale căror ver­suri conţin cuvin­te obs­ce­ne atât în lim­ba româ­nă cât şi în altă lim­bă. Este inter­zis să se folo­seas­că pie­se muzi­ca­le care insti­gă la revol­tă, ură, rasism, dis­cri­mi­na­re, vio­lenţă.

SISTEMUL DE JURIZARE

Juri­ul va fi for­mat din spe­cia­liști și orga­ni­za­tori, numă­rând până la 5 mem­bri. Mem­brii juri­u­lui tre­bu­ie să fie res­pec­tați având în vede­re com­pe­tenţa lor și mun­ca grea care nece­si­tă aten­ția spo­ri­tă pe tot par­cur­sul eve­ni­men­tu­lui. Nici un dan­sa­tor şi nici ori­ca­re alt par­ti­ci­pant nu poa­te per­tur­ba mem­brul juri­u­lui în tim­pul juri­ză­rii. Ori­ce obser­va­ție sau lip­sa de res­pect faţă de un mem­bru al juri­u­lui va fi pena­li­za­tă de către orga­ni­za­to­rul fes­ti­va­lu­lui, care poa­te deci­de des­ca­li­fi­ca­rea par­ti­ci­pan­tu­lui sau a echi­pei.

Deci­zia unui mem­bru al juri­u­lui nu poa­te fi modi­fi­ca­tă de nimeni, cu excep­ția cazu­lui de eroa­re evi­den­tă!

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le pre­zen­tu­lui regu­la­ment şi cu tra­di­ţi­i­le con­cur­su­ri­lor naţio­na­le, la pro­be­le din cadrul aces­tui fes­ti­val nu se admit con­tes­ta­ţii. Deci­zi­i­le juri­u­lui sunt defi­ni­ti­ve! La soli­ci­ta­rea juri­u­lui ne rezer­văm drep­tul de a intro­du­ce o run­dă adi­țio­na­lă în cazul în care numă­rul core­gra­fi­i­lor este mare la ace­eași dis­ci­pli­nă sau cate­go­rie de vâr­stă. Fie­ca­re dan­sa­tor poa­te par­ti­ci­pa cu mai mul­te core­gra­fii solo la ace­eași dis­ci­pli­na sau dis­ci­pli­ne dife­ri­te. Dacă în cadrul ace­leași dis­ci­pli­ne par­ti­ci­pan­tul are mai mul­te apa­ri­ții sce­ni­ce, se va lua în con­si­de­ra­re pen­tru pre­miu numai acel solo care va obține cel mai mare punc­taj. Ace­la­şi lucru este vala­bil şi pen­tru duo / trio / ansam­blu. Exis­tă doar o sin­gu­ra run­dă la fie­ca­re dis­ci­pli­nă şi cate­go­rie de vâr­stă.

Core­gra­fi­i­le înre­gis­tra­te inco­rect vor fi juri­za­te şi trans­fe­ra­te în cate­go­ria corec­tă fără a fi depunc­ta­te!

CRITERII DE JURIZARE

Impre­sia Teh­ni­că = adi­că nive­lul de difi­cul­ta­te şi ele­men­te­le teh­ni­ce în dans şi voce.
Core­gra­fie şi Impre­sia Artis­ti­că = com­po­zi­ţia, exe­cu­ţia, sin­cro­ni­za­rea, muzi­ca alea­să, pașii de dans şi ele­men­te­le spe­ci­fi­ce în raport cu vâr­sta con­cu­ren­tu­lui, uti­li­za­rea sce­nei.
Pre­zen­ta­re = nive­lul de pre­zen­ta­re, dina­mi­ca şi per­so­na­li­ta­tea trans­mi­să publi­cu­lui, ori­gi­na­li­ta­te.
Ţinu­ta sce­ni­că = cos­tu­mul şi machi­a­jul (recu­zi­ta).

CRITERII DE NOTARE

 Fie­ca­re repre­zen­ta­ţie este nota­tă întot­dea­u­na de toți mem­brii jurați pe baza cri­te­ri­i­lor de mai sus.
 Fie­ca­re mem­bru al juri­u­lui poa­te da note de la 1 la 5. Fie­ca­re evo­lu­ţie poa­te acu­mu­la un maxim de 25 punc­te şi un minim de 5.
 Punc­te­le sunt cumu­la­te într-un punc­taj final, ce va repre­zen­ta tota­lul de punc­te acu­mu­lat pen­tru fie­ca­re repre­zen­ta­ţie în par­te.
Rezul­ta­te­le vor fi afi­șa­te în loca­ția unde se des­fă­șoa­ră fes­ti­va­lul şi vor fi pos­ta­te pe pagi­na Fes­ti­va­lu­lui Fes­ti­va­lul Națio­nal ” Lada cu Zes­tre” şi pe pagi­na de face­bo­ok ACE Zes­trea Cal­la­tia­nă.
Se vor depunc­ta şi se poa­te ajun­ge la eli­mi­na­rea pe loc din fes­ti­val pen­tru: vul­ga­ri­ta­te în miș­cări și inde­cen­ta ves­ti­men­ta­ră!

Depunc­ta­rea mai are loc în urmă­toa­re­le situ­a­ţii:
— Când core­gra­fia nu este în con­cor­danţă cu sti­lul dan­su­lui;
— Când cos­tu­ma­ția nu este în con­cor­danţă cu dan­sul;
— Dacă nu exis­tă schim­bări de for­ma­ție (sce­no­gra­fie);
— Când apa­re dis­cri­mi­na­rea echi­pei.

DESCALIFICAREA

Des­ca­li­fi­ca­rea par­ti­ci­panţi­lor sau a echi­pe­lor se face doar prin deci­zia majo­ri­ta­ră a mem­bri­lor juri­u­lui, pen­tru urmă­toa­re­le situ­a­ţii poten­ți­a­le:
— Când se folo­sesc melo­dii (indi­fe­rent de lim­ba în care sunt cân­ta­te) a căror ver­suri sunt vul­ga­re sau care indi­că sau inci­tă la acte de vio­len­ță fizi­că sau psi­hi­că.
— Când core­gra­fi­i­le conţin figuri de dans vul­ga­re sau care suge­rea­ză vio­lenţa (de ori­ce fel).
— Dacă se con­su­mă bău­turi alco­o­li­ce sau etno­bo­ta­ni­ce pe tim­pul fes­ti­va­lu­lui (par­ti­ci­pan­tul depis­tat ris­când să ducă la des­ca­li­fi­ca­rea întregi echi­pe).
— Când se folo­seș­te un lim­baj abu­ziv, subu­r­ban, expre­sii vul­ga­re şi vio­len­te sau care suge­rea­ză vio­lenţa (de ori­ce fel) în adre­sa­rea faţă de ori­ce per­soa­nă impli­ca­tă sau nu în acest fes­ti­val.

COMPONENŢA JURIULUI

1. Core­graf sta­gi­ar- dans popu­lar Daniel Corcio­vei;
2. Instruc­tor — core­graf dans popu­lar Bal­mus Ionuţ;
3. Instruc­tor — core­graf dans modern Pen­cea Stă­ni­că Oana;
4. Solist pro­fe­si­o­nist Mun­tean Doi­na;
5. Pro­fe­sor can­to şi instru­ment Chir­cu Mari­us.

FESTIVITATEA DE PREMIERE

În func­ție de punc­ta­jul ofe­rit, fie­ca­re cate­go­rie şi stil de dans va fi recom­pen­sat ast­fel:
Con­cu­ren­tul / tru­pa cu cel mai mare punc­taj din con­curs va pri­mi Tro­fe­ul Fes­ti­va­lu­lui şi va fi invi­tat să pre­zin­te un moment spe­cial la spec­ta­co­lul de Gala în 5 apri­lie 2020;
Daca mai mulţi con­cu­renţi întru­nesc punc­ta­jul maxim, vor fi depar­ta­ja­ţi prin rea­cţia publi­cu­lui timp de 30 de secun­de;
Con­cu­ren­tul / tru­pa cu cel mai bun punc­taj obți­nut la fie­ca­re secţiu­ne în par­te, va pri­mi Tro­fe­ul Secţiu­nii;
Urmă­to­rii con­cu­renţi cla­sa­ţi vor pri­mi locul I, II, res­pec­tiv III şi men­țiuni.
Se vor acor­da 2 pre­mii spe­ci­a­le: Pre­mi­ul de Popu­la­ri­ta­te (acor­dat prin vot de către publi­cul pre­zent) şi Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui (acor­dat prin vot de către repre­zen­tan­ții Juri­u­lui).
Juri­ul își rezer­vă drep­tul de a nu cla­si­fi­ca un dans dacă nu cores­pun­de cri­te­ri­i­lor de juri­za­re.

ÎNREGISTRAREA / ÎNSCRIEREA ÎN FESTIVAL

Înscri­e­rea se face până la data de 25 mar­tie 2020, pe baza for­mu­la­ru­lui tipizat pen­tru înscri­e­re, ata­șat la pre­zen­tul regu­la­ment, aces­ta fiind dis­po­ni­bil şi pe pagi­na de face­bo­ok al orga­ni­za­to­ru­lui.

For­mu­la­rul de înscri­e­re va tre­bui com­ple­tat corect şi citit, după care va fi tri­mis pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

Prin înre­gis­tra­rea în fes­ti­val toți par­ti­ci­pan­ții sunt de acord şi se obli­gă să res­pec­te și să se con­for­meze tutu­ror con­di­ți­i­lor impu­se de orga­ni­za­tori prin pre­zen­tul Regu­la­ment Ofi­ci­al, neres­pec­ta­rea aces­to­ra atră­gând răs­pun­de­rea per­so­na­lă şi exclu­si­vă a par­ti­ci­pan­ți­lor. Prin înscri­e­rea în con­curs par­ti­ci­pan­ții renu­nţă la drep­tu­ri­le de autor asu­pra fil­mă­ri­lor şi foto­gra­fi­i­lor din con­curs, orga­ni­za­to­rii putând să le folo­seas­că în ori­ce for­mă pen­tru pre­zen­ta­rea lor în mass — media loca­lă și națio­na­lă.

Numai după achi­ta­rea taxe­lor de con­curs veți fi înscriși ofi­ci­al și intro­duși în lis­ta de start!

După con­fir­ma­rea achi­tă­rii taxe­lor de con­curs, veți pri­mi con­fir­ma­rea de par­ti­ci­pa­re.

La sosi­re, con­cu­ren­ții tre­bu­ie să aibă asu­pra lor cer­ti­fi­ca­tul de naș­te­re / bule­tin sau car­te de iden­ti­ta­te / pașa­port şi ordi­nul de pla­tă prin care se con­fir­mă efec­tu­a­rea plă­ţii taxe­lor de con­curs.

Numă­rul de par­ti­ci­panți şi dan­suri sunt neli­mi­ta­te. Este reco­man­dat, totuși, ca șco­li­le sau orga­ni­za­ți­i­le să se înre­gis­tre­ze cât mai curând posi­bil, pen­tru că orga­ni­za­to­rul are drep­tul de a res­pin­ge înscri­e­ri­le din ulti­mul moment, în cazul în care exis­tă un număr exce­siv de intrări. Ordi­nea de intra­re în con­curs a dan­su­ri­lor va fi anu­nţa­tă pe pagi­na ofi­ci­a­lă cu o săp­tămâ­nă îna­in­tea con­cur­su­lui. Pen­tru timp supli­men­tar nece­sar schim­bă­ri­lor de cos­tu­me, tre­bu­ie să infor­mați în avans la adre­sa de e‑mail: [email protected]

Intra­rea pe sce­nă se face ime­di­at după anun­ța­rea numă­ru­lui de con­curs. Dan­sa­to­rii tre­bu­ie să pără­seas­că sce­na ime­di­at după pre­zen­ta­rea vari­a­ţi­ei / dan­su­lui.

Daca aveți între­bări cu pri­vi­re la înre­gis­tra­re, vă rugăm să ne con­tac­tați pe adre­sa de e‑mail: [email protected] sau la numă­rul de tele­fon 0723 603 667 — per­soa­na de con­tact Sla­gi­a­na Vesici.

TAXELE DE CONCURS

Taxe­le, pen­tru fie­ca­re cate­go­rie în par­te, sunt:

Solo — 100 lei/prestaţie;
Duo / Trio / Mini Grup (max. 4 pers.) — 120 lei/prestaţie;
For­ma­ții / Ansam­bluri (max. 20 pers.) — 150 lei/prestaţie.

Taxe­le de con­curs se plă­tesc pen­tru fie­ca­re pres­ta­ţie / apa­ri­ție sce­ni­că.
Taxa repre­zin­tă o sin­gu­ră apa­ri­ție sce­ni­că. Pen­tru fie­ca­re apa­ri­ție se plă­teș­te sepa­rat.
Par­ti­ci­pa­rea în con­curs la 2 cate­go­rii de dans — ofe­ră drep­tul a tre­ia pres­ta­ţie gra­tu­i­tă.

Atât pen­tru dis­ci­pli­ne dife­ri­te cât şi pen­tru ace­eași dis­ci­pli­nă se com­ple­tea­ză câte o fişă de înscri­e­re sepa­ra­tă.

Pla­ta, în cazul celor care vor con­cu­ra la cate­go­ria solo se va face pe nume­le con­cu­ren­tu­lui, a vari­a­ţi­ei / dan­su­lui şi repre­zen­tan­tu­lui legal; iar în cazul celor care par­ti­ci­pă cu duo / trio / ansam­blu, pla­ta se face pe nume­le dan­su­lui şi a șco­lii / insti­tu­ţi­ei de pro­ve­nienţă.

Taxa de par­ti­ci­pa­re se poa­te achi­ta nume­rar la orga­ni­za­tori, eli­be­rân­du-se chi­tanţă, cel târ­ziu până la data de 25 mar­tie 2020, sau în cont ban­car, con­form date­lor:

Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ral Edu­ca­ti­vă “Zes­trea Cal­la­tia­nă”
CIF: 39089985
IBAN: RO28 BTRL RONC RT04 3464 4901
Des­chis la Ban­ca Transil­va­nia
Str. Transil­va­niei, Nr. 10, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Judeţul Con­stanţa, Cod poş­tal 905500

Ori­ce modi­fi­ca­re în fișa de par­ti­ci­pa­re sau de înscri­e­re va fi comu­ni­ca­tă cu cel puțin 5 zile îna­in­tea înce­pe­rii con­cur­su­lui. Modi­fi­că­ri­le sur­ve­ni­te după aceas­tă dată nu vor fi lua­te în con­si­de­ra­re!

În cazul în care par­ti­ci­pa­rea este anu­la­tă, indi­fe­rent de motiv, taxe­le de înscri­e­re NU se retur­nea­ză, întru­cât des­ti­na­ția aces­te­ia o repre­zin­tă achi­zi­ţio­na­rea de tro­fee şi diplo­me ce vor fi pre­gă­ti­te ante­ri­or desfă­şu­ră­rii con­cur­su­lui.

Data limi­tă de achi­ta­re a taxe­lor de con­curs este 25.03.2020.

ALTE REGLEMENTĂRI

Tabe­le­le de înscri­e­re se vor face pen­tru fie­ca­re echi­pă în par­te (solo, duo, trio, mini-grup şi for­ma­ții).

Insis­tăm să folo­siți denu­mi­ri dis­tinc­te, daca aveți mai mul­te echi­pe în con­curs.

Chel­tu­ie­li­le de călă­to­rie, masa sau caza­rea se supor­tă de către can­di­dați; par­ti­ci­pan­ții care doresc invi­ta­ție per­so­na­li­za­tă pen­tru anu­mi­te decon­tări din par­tea spon­so­ri­lor sau din par­tea pri­mă­ri­i­lor, sunt rugați să trans­mi­tă pe adre­sa de e‑mail denu­mi­rea exac­tă a uni­tă­ții, clu­bu­lui, aso­ci­a­ți­ei pen­tru care urmea­ză să se facă ulte­ri­or decon­ta­rea.

Par­ti­ci­pan­ții indi­fe­rent de vâr­stă tre­bu­ie să aibă obli­ga­to­riu asu­pra lor: ade­ve­rin­ță medi­ca­lă de la medi­cul de fami­lie sau de la medi­cul de medi­ci­nă spor­ti­vă cu spe­ci­fi­ca­ția „cli­nic sănă­tos / apt pen­tru efort fizic” care va fi pre­da­tă orga­ni­za­to­ri­lor la şedinţa teh­ni­că.

Fie­ca­re con­du­că­tor de grup e res­pon­sa­bil de inte­gri­ta­tea fie­că­rui par­ti­ci­pant în con­curs pe întrea­ga peri­oa­dă de des­fă­șu­ra­re a eve­ni­men­tu­lui.

Par­ti­ci­pan­ții tre­bu­ie să aibă o pan­car­tă cu nume­le echi­pei şi loca­li­ta­tea din care pro­vin.

Un repre­zen­tant al șco­lii / clu­bu­lui / aso­ci­a­ți­ei cul­tu­ra­le etc., tre­bu­ie sa fie pre­zent în spa­te­le sce­nei cu cel puțin cinci nume­re îna­in­te de intra­rea în con­curs.

Pro­fe­so­rii sau instruc­to­rii nu au voie să puna sem­ne, să dea sem­na­le dan­sa­to­ri­lor, să corec­te­ze sau să intre în sce­nă pe peri­oa­da evo­lu­ți­ei dan­sa­to­ri­lor.

Este inter­zis a se folo­si ori­ce fel de mate­ri­a­le de recu­zi­tă care aduc deser­vi­cii altor par­ti­ci­panți ca de exem­plu: con­fec­ții, ulei, puf, pudra de talc etc., sau ori­ce efec­te care folo­sesc foc, aces­tea fiind inter­zi­se.

Acce­so­ri­i­le sunt per­mi­se dacă sunt așe­za­te rapid îna­in­tea core­gra­fi­ei şi ime­di­at lua­te după ter­mi­na­rea core­gra­fi­ei şi pără­si­rea sce­nei.

Lumi­ni­le de sce­nă spe­ci­a­le nu sunt per­mi­se, se va folo­si doar lumi­na alba de con­curs.

Core­gra­fi­i­le tre­bu­ie adap­ta­te abi­li­tă­ți­lor şi vâr­stei dan­sa­to­ri­lor. Școa­la / clu­bul etc., poa­te fi des­ca­li­fi­ca­tă pen­tru com­por­ta­men­tul nea­dec­vat al dan­sa­to­ri­lor, pro­fe­so­ri­lor, antre­no­ri­lor, sau direc­to­ru­lui şco­lii.

Pro­fe­so­rii, instruc­to­rii, spec­ta­to­rii pot fi eli­mi­nați din sală pen­tru com­por­ta­ment neco­res­pun­ză­tor.

Orga­ni­za­to­rii nu își asu­mă res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru even­tu­a­le­le acci­den­te sur­ve­ni­te în tim­pul com­pe­ti­ţi­ei. Aceas­ta res­pon­sa­bi­li­ta­te cade în sar­ci­na fie­că­rui con­cu­rent.

Orga­ni­za­to­rii își rezer­vă drep­tul de a des­chi­de şi închi­de înscri­e­ri­le în con­curs.

Din­tre toți con­cu­ren­ții înscri­şi, CONCURENTUL care adu­na cele mai mul­te DISTRIBUIRI, Like-uri şi comen­ta­rii par­ti­ci­pă GRATUIT cu un moment artis­tic în Spec­ta­co­lul de GALĂ din 5 apri­lie 2020!

Susţi­ne-ţi con­cu­ren­tul pre­fe­rat! Intră pe pagi­na ofi­ci­a­lă a con­cur­su­lui ASTFEL:

Fes­ti­va­lul Națio­nal “Lada cu Zes­tre”.

Cau­tă pos­ta­rea cu înscri­e­rea con­cu­ren­tul favo­rit!

SHARE aces­tei pos­tări şi lasă‑i un comen­ta­riu sau dă‑i un emo­ti­con.

Un SHARE = 15 PUNCTE;
Un COMENTARIU = 10 PUNCTE;
Un LIKE = 5 PUNCTE.

Con­cu­ren­tul care adu­nă cele mai mul­te punc­te, cu 5 zile îna­in­te de a înce­pe com­pe­ti­ţia, intră, pe lân­gă con­curs şi în reci­tal. ATENŢIE! Se ia în cal­cul doar pos­ta­rea de pe pagi­na OFICIALĂ A FESTIVALULUI CONCURS NAȚIONAL “LADA CU ZESTRE”, MANGALIA.
SUCCES!

Înscrie-te şi tu în cea mai cap­ti­van­tă com­pe­ti­ţie!

DATE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI:

ASOCIAŢIA CULTURAL — EDUCATIVĂ “ZESTREA CALLATIANĂ”
Str. Transil­va­niei, Nr. 10,
Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Judeţul Con­stanţa,
Cod Poş­tal: 905500.
Tele­fon: 0723 603 667.
E‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 02.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply