Stadionul Central din Mangalia va fi modernizat cu finanțare de la Compania Națională de Investiții (CNI)

0
555

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, recent, pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind pre­da­rea ampla­sa­men­tu­lui Sta­dio­nu­lui cen­tral din loca­li­ta­te, către Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții, în vede­rea moder­ni­ză­rii bazei spor­ti­ve, cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă. Potri­vit docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce, pe actu­a­lul ampla­sa­ment se va ame­na­ja o bază spor­ti­vă pre­vă­zu­tă cu tri­bu­ne și noc­tur­nă, care va cuprin­de un teren de fotbal, un alt teren mul­ti­func­țio­nal pen­tru han­d­bal, bas­chet, volei și tenis, o clă­di­re pen­tru ves­ti­a­re și ane­xe. Tot­o­da­tă, vor fi rea­li­za­te spa­ții verzi, alei pie­to­na­le și o par­ca­re.

Men­țio­năm că, anul tre­cut, a fost inau­gu­ra­tă noua sală de sport la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Sf Andrei”, inves­ti­ție rea­li­za­tă cu finan­ța­re guver­na­men­ta­lă, tot prin CNI.

În ace­eași ședin­ță a CL, s‑a mai apro­bat scu­ti­rea de la pla­ta majo­ră­ri­lor de întâr­zi­e­re con­stând în impo­zi­te și taxe loca­le și alte obli­ga­ții buge­ta­re, dato­ra­te de către per­soa­ne­le fizi­ce.

Pen­tru a bene­fi­cia de aceas­tă faci­li­ta­te fis­ca­lă, con­tri­bu­a­bi­lii din Man­ga­lia, per­soa­ne fizi­ce, tre­bu­ie să achi­te inte­gral cre­an­țe­le res­tan­te (debit prin­ci­pal), inclu­siv amen­zi­le, până la data de 15 decem­brie, 2019.

Cu ace­eași oca­zie, ale­șii locali au mai apro­bat un pro­iect cul­tu­ral, cu finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă, rea­li­zat în par­te­ne­ri­at cu Uni­ver­si­ta­tea ”Ovi­di­us”, Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că-Infor­ma­ti­că. În cadrul aces­tu­ia, la Muze­ul de Arhe­o­lo­gie ”Cal­la­tis”, vor avea loc expo­zi­ții 3D cu rolul de a evi­den­ția patri­mo­ni­ul isto­ric și cul­tu­ral al muze­u­lui, pen­tru a fi cunos­cut publi­cu­lui larg. Tot­o­da­tă, se vor res­ta­u­ra și cla­sa câte­va pie­se din patri­mo­ni­ul muze­u­lui cal­la­tian, finan­ța­rea pen­tru toa­te aces­te lucrări fiind obți­nu­tă prin Gran­tu­ri­le SEE și Nor­ve­gie­ne.


Man­ga­lia News, 16.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply