SPCLEP Mangalia are PROGRAM SPECIAL, în săptămânile 04–10 noiembrie şi 18–24 noiembrie 2019

0
860

În sco­pul asi­gu­ră­rii cadru­lui nece­sar desfă­şu­ră­rii în con­di­ţii opti­me a pro­ce­su­lui elec­to­ral pen­tru ale­ge­rea preşe­din­te­lui Româ­ni­ei, vă adu­cem la cunoş­tinţă că pro­gra­mul de lucru cu publi­cul la Ser­vi­ci­ul Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia va fi extins în săp­tămâ­ni­le 04–10 noiem­brie 2019 şi 18–24 noiem­brie 2019, după cum urmează:

Pro­gram pen­tru depu­ne­re documente:

- luni şi marţi: 08.30 – 14.30;

- mier­curi: 14.30 — 16.30;

- joi: 08.30 – 18.30;

- vineri: 08.30 – 11.30;

- sâm­bă­tă: 08.00 – 16.00;

- dumi­ni­că: 07.00 – 21.00.

Pro­gram pen­tru eli­be­rări documente:

- luni şi marţi: 14.30 – 16.30;

- mier­curi: 08.30 — 14.30;

- joi: 16.30 – 18.30;

- vineri: 11.30 – 14.30;

- sâm­bă­tă: 08.00 – 16.00;

- dumi­ni­că: 07.00 – 21.00.

De ase­me­nea, în peri­oa­da urmă­toa­re se vor între­prin­de urmă­toa­re­le acţiuni, în vede­rea obţi­ne­rii acte­lor de identitate:

- inten­si­fi­ca­rea depla­să­ri­lor cu sta­ţia mobi­lă pen­tru per­soa­ne­le netrans­por­ta­bi­le sau afla­te la dis­tanţe mari faţă de sedi­ul SPCLEP Mangalia;

- trans­mi­te­rea de invi­ta­ţii către per­soa­ne­le care nu deţin acte de iden­ti­ta­te sau deţin acte de iden­ti­ta­te cu ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te expi­rat, pen­tru a se pre­zen­ta la sedi­ul SPCLEP;

- solu­ţio­na­rea cazu­ri­lor par­ti­cu­la­re ale soli­ci­tanţi­lor care nu inde­pli­nesc con­di­ţi­i­le nece­sa­re eli­be­ră­rii cărţii de iden­ti­ta­te, prin eli­be­ra­rea de cărţi provizorii.


Man­ga­lia News, 07.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply