Brașov 1987 — doi ani prea devreme”, la Central Underground, în Sighișoara

0
260

In Sighi­soa­ra, pro­iec­tia fil­mu­lui “Bra­sov 1987 — doi ani prea devre­me”, în pre­zen­ța regi­zo­ru­lui Liviu Tofan și a doi din­tre par­ti­ci­pan­ții la revol­tă. Vor avea loc si ate­li­e­re de ban­da dese­na­ta inspi­ra­te din volu­mul “Bra­sov 1987 — doi ani prea devre­me”, de Mihai I. Grăjdeanu.

Sâm­bă­tă, 16 noiem­brie 2019, în inter­va­lul orar 17:00 și 20:30, sun­teți invi­tați la Cen­tral Under­gro­und, în Sighișoara:

- Pre­zen­ta­rea unei cărți noi,

- Pro­iec­ția unui docu­men­tar și discuții.

Invi­tați: Liviu Tofan (regi­zo­rul docu­men­ta­ru­lui “Bra­șov 1987 — doi ani prea devre­me”), Mir­cea Mar­tin, Cai­us Cobres­cu, Adri­an Lăcă­tuș, Mari­a­na Gorc­zy­ca, Mihai Grăj­dea­nu, Gia­ni­na Iconaru.

Ate­li­er de benzi dese­na­te cu Mihai Grăj­dea­nu (auto­rul volu­mu­lui de benzi dese­na­te “Bra­șov 1987 — doi ani prea devre­me”) și Aso­ci­a­ția AUM:

-Sâm­bă­tă, 16 noiem­brie, între ore­le 10:00 și 12:00 — copii între 8 și 11 ani;

-Dumi­ni­că, 17 noiem­brie, între ore­le 10:00 și 12:00 — copii între 12 și 14 ani.

Cen­tral Under­gro­und — Expo­zi­ție permanentă:

Este des­pre oameni, rea­li­ta­tea vie­ți­lor lor, ade­vă­ra­te­le sen­ti­men­te și emo­ții din tim­pul erei comu­nis­te în România.

Cum tră­iau româ­nii? Cum se sim­țeau? Prin ce au trecut?

Mul­te între­bări își gasesc răs­pun­su­ri­le și sunt făcu­te pal­pa­bi­le prin inter­me­di­ul date­lor scri­se, prin foto­gra­fii, îmbră­că­min­te, cărți, zia­re și revis­te, obiecte.

Câți­va români apar­ținând unor gene­ra­ții dife­ri­te, cu vâr­ste­le între 86 și 38 de ani, și-au impăr­tă­șit deja expe­rien­țe­le și opi­ni­i­le per­so­na­le, prin intre­viuri audio. Ei dife­ră în func­ție de locul în care s‑au năs­cut, au tră­it și au muncit.

Lucra­rea aceas­ta va con­ti­nua, ca să asi­gu­re că via­ța coti­dia­nă a româ­ni­lor în peri­oa­da comu­nis­tă nu este uita­tă. Pen­tru a mer­ge mai depar­te, pen­tru a înțe­le­ge pre­zen­tul în care tră­im, tre­bu­ie să știm de unde venim. Dacă ne uităm tre­cu­tul, sun­tem con­dam­nați să‑l repetăm.

Veniți și aflați mica isto­rie din spa­te­le celei mari!


Man­ga­lia News, 12.11.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Diaconu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply