HOLOGRAME CU OAMENI ŞI ÎNGERI”, un spectacol ÎN PREMIERĂ, oferit de Teatrul experimental pentru copii şi tineret „MAGIC

0
435

Tea­trul expe­ri­men­tal pen­tru copii şi tine­ret „Magic”, care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea la Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, vă invi­tă dumi­ni­că, 6 octom­brie 2019, ora 15.00, la noua pre­mie­ră, HOLOGRAME CU OAMENI ŞI ÎNGERI. Este a două­spre­ze­cea pie­să de tea­tru pen­tru copii şi tine­ret scri­să şi pusă în sce­nă de scri­i­toa­rea Emi­lia Dabu, mem­bră a Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din România.

Ală­tu­ri de tine­rii pro­ta­go­ni­şti se află, ca şi în ulti­mii ani, Comi­te­tul Naţio­nal Român pen­tru Drep­tu­ri­le Copi­lu­lui, fili­a­la Constanţa.

Tea­trul expe­ri­men­tal pen­tru copii şi tine­ret „Magic” a obţi­nut nume­roa­se pre­mii, de‑a lun­gul exis­tenţei sale şi în fie­ca­re an a avut în pre­mie­ră un nou scenariu.

Minu­na­ţii magi­cieni, pe lân­gă repe­ti­ţi­i­le săp­tămâ­na­le, au par­ti­ci­pat şi în acest an cu reci­ta­luri de poe­zie la nume­roa­se lan­sări de car­te şi expo­zi­ţii de pictură.

Noua pie­să este inspi­ra­tă din lumea rea­lă şi vir­tu­a­lă, în care tră­im deo­po­tri­vă bucu­ri­i­le şi tris­teţi­le exis­tenţei terestre.

Diplo­me de exce­lenţă vor fi acor­da­te cadre­lor didac­ti­ce de la insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din Man­ga­lia care au spri­ji­nit mereu par­ti­ci­pa­rea şi impli­ca­rea tine­rei gene­ra­ţii în fas­ci­nan­ta lume a Cul­tu­rii şi Artei. Diplo­me de onoa­re vor fi ofe­ri­te şi teme­ra­ri­lor aces­tei noi dis­tri­bu­ţii, tine­ri­lor talen­ta­ţi, îndră­gos­ti­ţi de tea­tru, poe­zie, muzi­că, pic­tu­ră, bună­ta­te. Ei sunt de la şco­li­le şi lice­e­le cal­la­ti­e­ne: Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 3, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1, Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”, Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, Cole­gi­ul Economic.

Talen­ta­ţii magi­cieni, care sunt şi pre­mi­anţi sau olim­pici, cu dis­tri­bu­ții în mai mul­te pie­se, înva­ţă la tea­tru să iubeas­că şi să res­pec­te lumea fru­moa­să a Cul­tu­rii. Ei sunt: Ralu­ca Eli­sa­be­ta Tun­su, Nata­lia Ade­la Opriş, Emi­lia Şte­fa­nia Şer­ban, Miru­na Mîr­za, Matei Cos­tin Hor­neţ, Bian­ca Miha­e­la Mano­la­che, Cris­ti­nel Miha­il Crîş­ma­ru, Teo­do­ra Lili­a­na Cara­ba­ge­ac, Daria Mate­ciuc, Bian­ca Gabrie­la Vasi­le, Omer Ionuţ Ucas, Ali­na Ione­la Gher­ghi­na, Răzvan Mari­an Vâl­san, Andrei Radu Baţa­goi, Ralu­ca Andre­ea Panţîru.

Vor fi ală­tu­ri de aceşti tineri minu­na­ţi per­so­na­li­tă­ţi şi oameni de cul­tu­ră ai Man­ga­li­ei şi, bine­înţe­les, toţi oame­nii fru­moşi care mai cred în efec­tul armo­ni­ei spi­ri­tu­a­le asu­pra umanităţii.


Man­ga­lia News, 06.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply