PRECIZĂRI ISU privind informațiile apărute în spațiul public, referitoare la posibila prezență a unui NOR RADIOACTIV deasupra României

0
238

ISU — Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă

🚨Pre­ci­zări:

​În ceea ce pri­veș­te infor­ma­ți­i­le apă­ru­te în spa­ți­ul public, refe­ri­toa­re la posi­bi­la pre­zen­ță a unui nor radi­oac­tiv dea­su­pra Româ­ni­ei, Inspec­to­ra­tul Gene­ral pen­tru Situ­a­ții de Urgenţă (IGSU), Comi­sia Națio­na­lă pen­tru Con­tro­lul Acti­vi­tă­ți­lor Nuclea­re (CNCAN) și Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui (ANPM) aduc în aten­ția opi­ni­ei publi­ce fap­tul că nu exis­tă date care să con­fir­me sau să indi­ce exis­ten­ța unor fac­tori de risc radi­o­lo­gic pen­tru popu­la­ția de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, sau pen­tru mediu, care să impu­nă lua­rea unor măsuri de răs­puns.

​Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Pro­tec­ția Mediu­lui (ANPM) rea­li­zea­ză în per­ma­nen­ță moni­to­ri­za­rea radi­oac­ti­vi­tă­ții mediu­lui pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, prin Rețea­ua Națio­na­lă de Supra­ve­ghe­re a Radi­oac­ti­vi­tă­ții Mediu­lui (RNSRM).

​În acest sens, ANPM împre­u­nă cu CNCAN infor­mea­ză că măsu­ră­to­ri­le efec­tu­a­te pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, în peri­oa­da 8 august până în pre­zent, indi­că fap­tul că, în momen­tul de față, în Româ­nia nu exis­tă nicio modi­fi­ca­re a fon­du­lui natu­ral din punct de vede­re a radi­oac­ti­vi­tă­ții mediu­lui.

​De ase­me­nea, pre­ci­zăm că nici la nivel inter­națio­nal nu au fost rapor­ta­te modi­fi­cări ale nive­lu­lui de radi­oac­ti­vi­ta­te a mediu­lui. 

CNCAN rămâ­ne în con­tact per­ma­nent cu Cen­trul de Inci­den­te și Urgenţe din cadrul Agen­ți­ei Inter­națio­na­le pen­tru Ener­gie Ato­mi­că de la Vie­na și cu sta­te­le cu care Româ­nia are înche­ia­te tra­ta­te bila­te­ra­le în cadrul “Con­ven­ți­ei Inter­națio­na­le de noti­fi­ca­re rapi­dă în cazul urgenţe­lor radi­o­lo­gi­ce și acci­den­te­lor nuclea­re”. 

IGSU, ca punct de con­tact decla­rat la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne, men­ți­ne per­ma­nent legă­tu­ra cu par­te­ne­rii noș­tri la nivel euro­pean.

ANPM rapor­tea­ză date­le rezul­ta­te în urma moni­to­ri­ză­rii radi­oac­ti­vi­tă­ții mediu­lui efec­tu­a­te la nivel națio­nal către plat­for­ma euro­pea­na EURDEP.

​La ora emi­te­rii comu­ni­ca­tu­lui, nive­lul radi­a­ți­i­lor măsu­ra­te de către ANPM prin RNSRM se înca­drea­ză în limi­te­le radi­oac­ti­vi­tă­ții mediu­lui natu­ral.

CNCAN, ANPM împre­u­nă cu IGSU pre­ci­zea­ză că nu exis­tă niciun peri­col radi­o­lo­gic pen­tru popu­la­ție sau pen­tru mediu. 


Man­ga­lia News, 21.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele