Concurs TVRi: Răspândeşte cultură. Dăruieşte RomânIE!

0
412

Sus­ți­neți inclu­de­rea iei în patri­mo­ni­ul UNESCO și TVR Inter­națio­nal vă pre­mi­a­ză! TVR Inter­na­tio­nal vă pre­mi­a­ză de Ziua Uni­ver­sa­lă a Iei! 3 ii pen­tru copii aşteap­tă să fie pur­ta­te de gene­ra­ţia urmă­toa­re.

TVR Inter­na­ţio­nal a dat star­tul celei de‑a VI‑a edi­ţii a cam­pa­niei de pro­mo­va­re a pur­ta­tu­lui iei auten­ti­ce româ­neşti şi îi pre­mi­a­ză pe trei din­tre româ­nii care demon­strea­ză că iubesc por­tul nos­tru popu­lar.

Până pe 23 iunie, ora 00.00 (ora Româ­ni­ei), româ­nii din întrea­ga lume pot demon­stra că iubesc IA auten­ti­că par­ti­ci­pând la con­cur­sul desfă­şu­rat pe pagi­na de Face­bo­ok a TVRi (www.facebook.com/tvrinternational). Tot ce aveţi de făcut este să intra­ţi pe pagi­na de Face­bo­ok a TVR Inter­națio­nal, să daţi like pagi­nii şi sha­re la pos­ta­rea în care este anu­nţat con­cur­sul, iar apoi să încăr­ca­ţi o foto­gra­fie sau un mesaj video în care pur­ta­ţi ie, înso­ți­tă de răs­pun­sul la între­ba­rea: ”De ce iubi­ţi IA româ­neas­că?”

În cin­stea Zilei Uni­ver­sa­le a Iei, TVR Inter­na­ţio­nal va pre­mia, prin tra­ge­re la sorţi, pe trei din­tre româ­nii par­ti­ci­panţi la con­curs cu trei ii româ­neşti pen­tru copii, ofe­ri­te de Maria şi Daniel Stan­ciu Manu­fac­tu­ra Mari­dan SRL.

Cei trei câş­ti­gă­tori vor fi aleşi prin tra­ge­re la sorţi onli­ne pe random.org și anun­țați  în cadrul emi­siu­nii „Cores­pon­dent TVRi” din data de 27 iunie 2019,  de la ora 21.30 (ora Româ­ni­ei). Infor­ma­ţii găsi­ţi pe site-ul tvri.tvr.ro și pe pagi­na de Face­bo­ok a pos­tu­lui TVR Inter­na­ţio­nal (www.facebook.com/tvrinternational).

Răs­pân­deş­te cul­tu­ră. Dăru­ieş­te Româ­nIE!”

Regu­la­men­tul con­cur­su­lui îl găsiți AICI.


Man­ga­lia News, Marți, 18 iunie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.