Lansarea proiectului „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN-OLIMP

0
568
Booking.com

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, joi 18 apri­lie, ore­le 14:00, la sedi­ul Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, eve­ni­men­tul pri­le­ju­it de lan­sa­rea pro­iec­tu­lui „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAȚIUNEA NEPTUN-OLIMP” cod SMIS 119649.

Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar, imple­men­tea­ză pro­iec­tul în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Regio­nal 2014–2020, Axa pri­o­ri­ta­ră 7: „Diver­si­fi­ca­rea eco­no­mi­i­lor loca­le prin dezvol­ta­rea dura­bi­lă a turis­mu­lui”, Pri­o­ri­ta­tea de inves­ti­ții 7.1 SUERD: „Spri­ji­ni­rea unei creș­teri favo­ra­bi­le ocu­pă­rii for­ței de mun­că, prin dezvol­ta­rea poten­ți­a­lu­lui endo­gen ca par­te a unei stra­te­gii teri­to­ri­a­le pen­tru anu­mi­te zone, care să inclu­dă recon­ver­sia regiu­ni­lor indus­tri­a­le afla­te în declin, pre­cum și spo­ri­rea acce­si­bi­li­tă­ții și dezvol­ta­rea resur­se­lor natu­ra­le și cul­tu­ra­le spe­ci­fi­ce (Inves­ti­ții în infras­truc­tu­ra de turism)”.

Con­trac­tul de Finan­ța­re Nr. 3990/12.03.2019 a fost înche­iat cu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment și cu Agen­ția pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă a Regiu­nii de Dezvol­ta­re Sud-Est, în cali­ta­te de Orga­nism Inter­me­di­ar. Pro­iec­tul de față impli­că o inves­ti­ție con­sis­ten­tă în rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii publi­ce a sta­țiu­nii Nept­un-Olimp – strazi, tro­tu­a­re, sis­te­mul de ilu­mi­nat afe­rent ruti­er și pie­to­nal, ame­na­ja­rea de par­cări, sens gira­to­riu și ame­na­ja­rea spa­ți­i­lor verzi, tip fâșii plan­ta­te.

Obiec­ti­vul gene­ral al pro­iec­tu­lui vizea­ză dezvol­ta­rea dura­bi­lă a turis­mu­lui și, impli­cit, creș­te­rea numă­ru­lui mediu de sala­ri­ați în sta­țiu­nea turis­ti­că și bale­no­cli­ma­te­rică Nept­un-Olimp. Pro­iec­tul inclu­de inves­ti­ții în rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re și pie­to­na­le pe stră­zi­le Scri­i­to­ri­lor, Del­ta, Gării, Cri­nu­lui, Plo­pi­lor, Șco­lii, Ale­ea Stea­guri, Vile­le Spe­ci­a­le, Fale­za Nept­un din sta­țiu­nea Nept­un Olimp pre­cum și inves­ti­ții în moder­ni­za­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public ruti­er și pie­to­nal, amen­ja­rea de pis­te pen­tru bici­cliști și spa­ții verzi pe stră­zi­le moder­ni­za­te.

Pro­iec­tul are ca obiec­tiv spe­ci­fic prin­ci­pal, rea­bi­li­ta­rea și moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii ruti­e­re și pie­to­na­le (stră­zi­le Scri­i­to­ri­lor, Del­ta, Gării, Cri­nu­lui, Plo­pi­lor, Șco­lii, Ale­ea Stea­guri, Vile­le Spe­ci­a­le, Fale­za Nept­un), pe o supra­fa­ță tota­lă de 59.641 mp, com­pu­să din supra­fa­ța stră­zi­lor moder­ni­za­te (carosabil+parcari): 49.015 mp, sens gira­to­riu, 1.200 mp și tro­tu­a­re: 9.426 mp.

Valoa­rea tota­lă a pro­iec­tu­lui este de 22.647.857,25 lei, din care:

- valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din FEDR (85%): 19.249.968,96 lei;

- valoa­rea eli­gi­bi­lă neram­bu­r­sa­bi­lă din buge­tul națio­nal (13%): 2.944.112,89 lei;

- valoa­rea cofi­nan­ță­rii eli­gi­bi­le a bene­fi­ci­a­ru­lui (2%): 452.940,45 lei;

- valoa­rea nee­li­gi­bi­lă, inclu­siv TVA: 834,95 lei.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 48 de luni de la data depu­ne­rii, res­pec­tiv 01.08.2017 – 31.07.2021, aceas­ta cuprin­zând și peri­oa­da acti­vi­tă­ți­lor pro­iec­tu­lui îna­in­te de sem­na­rea Con­trac­tu­lui de finan­ța­re, con­form regu­li­lor de eli­gi­bi­li­ta­te a chel­tu­ie­li­lor.

Pre­zen­ta­rea va fi sus­ți­nu­tă de către dl. Cris­ti­an Radu, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ală­tu­ri de mana­ge­rul de pro­iect, dl. Mihai Dani­liuc și dl. Dan Cipri­an Popa, șef Ser­vi­ciu Mana­ge­ment Pro­iec­te din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re se pot obține de la dl. Mihai Dani­liuc – Mana­ger de pro­iect.


Man­ga­lia News, 17.04.2019. Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele