Premiile concursului ”Constanța International Competition Festival for Young Pianists”

  0
  313

  Con­stan­ța Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tion Fes­ti­val for Young Pia­nists.

  Dumi­ni­că, 11 noiem­brie 2018, s‑a înche­iat Con­stan­ța Inter­na­tio­nal Com­pe­ti­tion Fes­ti­val for Young Pia­nists, o edi­ție de suc­ces, o săr­bă­toa­re a fru­mo­su­lui, a armo­ni­ei, care  s‑a bucu­rat de  par­ti­ci­pa­rea a 33 de tineri artiști. Con­cu­ren­ții din Bucu­rești, Timi­șoa­ra, Cluj, Iași, Boto­șani, Bacău, Crai­o­va, Plo­iești, Con­stan­ța și din Repu­bli­ca Mol­do­va au obți­nut  pes­te 25 de pre­mii la diver­se cate­go­rii de vâr­stă, deta­lii des­pre aces­tea putând fi vizio­na­te pe pagi­na de Face­bo­ok a con­cur­su­lui.

  Cău­tând din­co­lo de pre­tex­tul unei com­pe­ti­ții, con­fir­ma­rea mun­cii, a  pro­pri­ei valori, rezul­ta­te­le obți­nu­te sunt un indi­ca­tor al suc­ce­su­lui, bucu­ria con­cu­ren­ți­lor fiind spo­ri­tă de fap­tul că au pri­mit pre­mi­i­le chiar din par­tea mem­bri­lor juri­u­lui, care s‑au decla­rat impre­sio­nați de evo­lu­ți­i­le pe care le-au avut copi­ii și ado­les­cen­ții.

  Doam­na Direc­tor Adjunct, pro­fe­sor Car­men Chi­lea, a decla­rat: “Mul­țu­miți de orga­ni­za­re, tine­rii artiști au pri­vit acest con­curs ca pe o expe­rien­ță din care pot învă­ța cum să devi­nă mai buni și ne-au asi­gu­rat de par­ti­ci­pa­rea la edi­ți­i­le urmă­toa­re.“.

  Cole­gi­ul Națio­nal de Arte ”Regi­na Maria” se poa­te lău­da cu cele 10 pre­mii:

  Pre­mi­ul  I:    Filip Iri­sa Maria Geor­gi­a­na, prof. Dună­rin­țu Mari­na,

  Pre­mi­ul II:   Cuto­va Inya Maria, prof. Caru­țiu Ioan,

  Pre­mi­ul III:  Sil­ves­tru Andre­ea, prof. Hero­iu Nico­le­ta,

  Nea­gu Andrei Ius­tin, prof. Gar­don Danie­la,

  Năs­ta­se Mih­nea Ște­fan, prof. Delea­nu Ali­na,

  Dășa­nu Rebe­ca Chris­ti­a­na, prof. Delea­nu Ali­na,

  Men­țiuni: Moga Robert Maxi­mi­li­an, prof. Dășa­nu Inga,

  Rusu Iri­na Ana Maria, prof. Dășa­nu Inga,

  Sariu Ale­xan­dra, prof. Mihai Rodi­ca,

  Spî­nu Teo­dor Cris­ti­an, prof. Delea­nu Ali­na.

  Din­co­lo de inclu­de­rea Cole­gi­u­lui  Naţio­nal de Arte “Regi­na Maria” în gale­ria ini­ţi­a­to­ri­lor de con­cur­suri naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, acest eve­ni­ment a fost o oport­u­ni­ta­te pen­tru con­fir­ma­rea valo­rii ele­vi­lor și pro­fe­so­ri­lor de la spe­cia­li­za­rea pian.


   

  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele