ENIGMA OTILIEI, un volum realizat în bandă desenată de Mihai Ionuț Grăjdeanu, se lansează la „Muzeul Vârstelor”

0
345

ENIGMA OTILIEI” în ban­dă dese­na­tă, un volum care se lansea­ză la „Muze­ul Vâr­ste­lor”.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești anun­ță lan­sa­rea unu­ia din­tre cele mai îndră­gi­te roma­ne sem­na­te de Geor­ge Căli­ne­scu – „Enig­ma Oti­li­ei” — într‑o nouă inter­pre­ta­re, cea a ben­zi­lor dese­na­te, pe data de 21 august 2018, ora 18:00, la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu (Calea Vic­to­ri­ei nr. 151, Bucu­rești).

Eve­ni­men­tul va avea loc în incin­ta „Muze­u­lui Vâr­ste­lor”, găz­du­it de Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu. Dacă în 1972 regi­zo­rul Ser­giu Nico­la­es­cu a inter­pre­tat exce­lent un rol în fil­mul artis­tic, auto­rul Mihai Ionuț Grăj­dea­nu (dese­na­tor „Isto­ria alter­na­ti­vă a Lite­ra­tu­rii Româ­ne în benzi dese­na­te”), se apro­pie acum de tine­rii citi­tori îndemnându‑i să des­co­pe­re, prin inter­me­di­ul ben­zi­lor dese­na­te, per­so­na­je româ­nești, cu poveș­ti­le lor ine­di­te. Invi­ta­tă de onoa­re a eve­ni­men­tu­lui este Iri­na Mar­ga­re­ta Nis­tor, de la care vom afla și alte povești des­pre „Enig­ma Oti­li­ei”, atât în film cât și în ban­dă dese­na­tă.

Eve­ni­men­tul orga­ni­zat de Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești va mar­ca închi­de­rea „Salo­nu­lui BD – Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te”, ajuns anul aces­ta la cea de‑a V‑a edi­ție.

Oare cine nu a văzut o pie­să de tea­tru sau un film artis­tic adap­tat după cla­si­cii lite­ra­tu­rii româ­ne? Dar o ban­dă dese­na­tă cu per­so­na­je pre­cum Far­fu­ri­di, Tipă­tes­cu sau Felix și Oti­lia? Auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionuț Grăj­dea­nu a dema­rat în anul 2012 un pro­iect edu­ca­ţio­nal numit „Comics Didac­tic”. Volu­me­le „Comics Didac­tic” trans­for­mă lec­tu­ra în plă­ce­re, iar per­so­na­je­le din ope­re­le lite­ra­re româ­nești pot deve­ni acum la fel de îndră­gi­te și popu­la­re pre­cum ero­ii de ban­dă dese­na­tă din lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă. Se ada­u­gă acum „Comics Didac­tic” volu­mul 2, care cuprin­de roma­nul „Enig­ma Oti­li­ei”, transpus în pagini de ban­dă dese­na­tă, păs­trând tex­tul ori­gi­nal.

Auto­rul, Mihai Ionuț Grăj­dea­nu (n. 1987, Man­ga­lia), autor pro­li­fic de ban­dă dese­na­tă și roma­ne gra­fi­ce, este impli­cat în mul­ti­ple pro­iec­te edi­to­ri­a­le, pre­cum „Legen­de­le Daci­lor” și „Comics Didac­tic”. Par­ti­ci­pă la expo­zi­ții per­so­na­le și de grup în țară și pes­te hota­re. În 2016 a repre­zen­tat Româ­nia la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Benzi Dese­na­te din Bru­xe­l­les, Bel­gia. În 2017 a repre­zen­tat Româ­nia la Salo­nul de Benzi Dese­na­te din Veles, Mace­do­nia, unde a pri­mit Pre­mi­ul orga­ni­za­to­ri­lor. Sus­ți­ne ate­li­e­re de benzi dese­na­te în cadrul fes­ti­va­lu­ri­lor, în școli, muzee și tea­tre din întrea­ga țară.

Mai mul­te des­pre pro­iec­tul „Comics Didac­tic”, aici.


Man­ga­lia News, 21.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply