EXCLUSIVITATE Mangalia News:
Primele filmări în Cișmigiu pentru PROIECTUL TRANSATLANTICMIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE” [VIDEO]

3
747

The Hes­pe­rus Cul­tu­ral Foun­da­tion, 7 iunie 2018:
Mul­țu­mim par­te­ne­ri­lor noș­tri “Man­ga­lia News” și “Arca TV, pen­tru pro­mo­va­rea Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic!!! Men­țio­năm că astăzi s‑au făcut pri­me­le fil­mări ale Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS, în Ciș­mi­giu. Au par­ti­ci­pat: dom­nul Rusa­lin Ișfă­noni, Cer­ce­tă­tor etno­log, Secre­tar Gene­ral al Fun­da­ti­ei cul­tu­ra­le HESPERUS, doam­na Dr. Cori­na Popes­cu, Vice­pre­șe­din­te al Fun­da­ți­ei, dom­nul Mihai Geor­ge­vici, Direc­tor Gene­ral MCP Press (par­te­ner MEDIA al pro­iec­tu­lui), Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le HESPERUS și un invi­tat spe­cial, dom­nul Daniel Ioni­ță, din Aus­tra­lia (Aus­tra­li­an — Roma­nian Aca­demy for Cul­tu­re). Deta­lii, IN EXCLUSIVITATE, veți putea citi pe Man­ga­lia News.

Pri­me­le fil­mări în Ciș­mi­giu pen­tru PROIECTUL TRANSATLANTICMIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE”. 

Cores­pon­den­ță de la Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS.

”(Text aproa­pe supra­re­a­list, de vre­me ce am înce­put să scriu la el în ima­gi­na­ție, încă din somn…, visând că va fi o zi aproa­pe per­fec­tă… și mi s‑a părut că a fost mult mai mult decât atât!).

…Mă bate de mult ide­ea aces­tui pro­iect, încă de pe vre­mea când – invi­tat ofi­ci­al ca jur­na­list în S.U.A., în 2004 – am înce­put o cores­pon­den­ță pen­tru Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți, cu ver­su­ri­le lui Poe.

Nu ști­am atunci că mă aflam la celă­lalt capăt al Arcu­lui poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe!

(Ide­ea aces­tui Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic devi­ne o obse­sie… Am invi­tat azi, în Ciș­mi­giu, pen­tru fil­mă­ri­le care se vor afla la înce­pu­tul unui vis…, al unei povești…, al unui ide­al?! al unei ima­gi­na­re aven­turi?!… De mult ori, nu mai știu dacă este un citat!, rea­li­ta­tea se află în noi!).

…Am dis­cu­tat cu invi­ta­tul nos­tru spe­cial al Coloc­vi­u­lui HESPERUS „Poe­zie, isto­rie, lati­ni­ta­te”, mas­te­ran­dul Hen­ry Bejar (Argen­ti­na) să vină pen­tru fil­mări, să ne spu­nă ceva des­pre cum a des­co­pe­rit Româ­nia, Lite­ra­tu­ra româ­nă, cum a aflat de EMINESCU, de EMIL CIORAN /de care este fas­ci­nat /…, dar am pri­mit un sms că are de pre­gă­tit un exa­men și…

Cori­na mă sună pre­ci­pi­ta­tă: „Sunt la păun, unde este Izvo­rul EMINESCU?”, Rusa­lin mi‑a spus că a ajuns aco­lo deja și îl așteap­tă pe invi­ta­tul nos­tru spe­cial din Aus­tra­lia, pe dom­nul Daniel Ioni­ță, care, la fil­mări, a avut o inter­ven­ție excep­țio­na­lă des­pre cum au săr­bă­to­rit CENTENARUL MARII UNIRI A ROMÂNIEI în PARLAMENTUL AUSTRALIAN, unde un mare actor aus­tra­li­an a ros­tit ver­suri de EMINESCU în engle­ză și s‑a apla­u­dat minu­te în șir…

Rusa­lin des­chi­de pri­me­le fil­mări, face o evo­ca­re lega­tă de fol­clor și de Emi­ne­scu…, vor­beș­te foar­te bine. Dacă înce­pu­tul este bun, atunci pot spe­ra că totul va fi bine…

Cori­na vor­beș­te deta­șat, are o mare stă­pâ­ni­re de sine… Eu spun ceva legat de EMINESCU și POE, dar mai bine vom lăsa fil­mă­ri­le făcu­te de Miha­il Geor­ge­vici (de la MCP PRESS) să vor­beas­că…

Afa­ră se face din ce în ce mai cald, avem și un mic pro­to­col, Cori­na spu­ne că tre­bu­ie să ple­ce, dar ar dori să mai stea, în spe­cial după ce a aflat că vine și invi­ta­tul nos­tru din Aus­tra­lia… Rusa­lin a pre­gă­tit ceva deo­se­bit, dar nu prea vom avea timp…

Ne des­păr­țim, după ce sta­bi­lim că fil­mă­ri­le vor fi tri­mi­se la Man­ga­lia News (care, împre­u­nă cu Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța, va face fil­mări des­pre EMINESCU la Marea Nea­gră, iar o linie vir­tu­a­lă de la țăr­mul Mării Negre va atin­ge și locul pre­fe­rat al Regi­nei Maria…, Bal­ci­cul…

În fine, nu mai am timp să scriu acum tot ce a fost, mă retrag cu Daniel la o tera­să din Ciș­mi­giu, pen­tru a pune la cale pla­nuri româ­no-aus­tra­li­ene, con­ve­nim că va tre­bui să ne reve­dem în curând, fiind­că visul nos­tru de a cola­bo­ra —  în ciu­da dis­tan­țe­lor uri­a­șe din­tre Româ­nia și Aus­tra­lia – abia înce­pe să prin­dă con­tur…

Miha­il mă sună feri­cit, în cur­sul după-amie­zii, că a ieșit o fil­ma­re bună, vom tri­mi­te totul lui Tra­ian, care este un pro­fe­sor și un om extra­or­di­nar și un Mare Mana­ger Man­ga­lia News…

Iar apoi visul nos­tru – amba­lat fru­mos într-un celo­fan ima­gi­nar – va stră­ba­te mări­le și țări­le, până la Arca TV, unde un alt Mare Magi­cian, Lucian, va „des­pa­che­ta” cu gri­jă mun­ca noas­tră, în care am inves­tit enorm și apoi…

(va urma)”


UPDATE: MCP Press Agen­cy a înce­put fil­mă­ri­le pen­tru pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic dedi­cat poe­ți­lor Mihai Emi­ne­scu și Edgar Allan Poe. Ima­gi­ni­le video din parcul Ciș­mi­giu din Bucu­reşti, care fac par­te din­tr-un film de scurt metraj des­pre Mihai Emi­ne­scu şi Edgar Allan Poe, par­te din Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic dedi­cat celor doi mari poeți, ce se bazea­ză pe Tema de Doc­to­rat a prof. univ. dr. Ioan Iacob, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei.


Alte arti­co­le pe aceas­tă temă puteți citi aici.


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV. Joi, 7 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

Leave a Reply