În Anul Centenarului, Mircea Diaconu lansează proiectul ‘Rețea națională de repere ale civilizației spațiului românesc’

1
234

Mir­cea Dia­co­nu,
Către
Zia­rul Man­ga­lia News,

Vă pro­pun ca, în An Cen­te­nar, să lan­săm împre­u­nă pro­iec­tul “Rețea națio­na­lă de repe­re ale civi­li­za­ți­ei spa­ți­u­lui româ­nesc”, bazân­du-ne pe toa­te des­co­pe­ri­ri­le și dove­zi­le des­pre noi înși­ne, ca tră­i­tori pe acest teri­to­riu.

După păre­rea mea, ori­ci­ne a vie­țu­it vreo­da­tă pe aces­te melea­guri este stră­mo­șul nos­tru și a adă­u­gat ceva la ceea ce am putea numi astăzi civi­li­za­ția spa­ți­u­lui româ­nesc.

Este foar­te clar că eman­ci­pa­rea poli­ti­co-soci­a­lă a Româ­ni­ei a folo­sit tot un con­cept cul­tu­ral iden­ti­tar, bazat pe isto­rie, pe memo­rie colec­ti­vă, sin­gu­ra care poa­te crea iden­ti­ta­te națio­na­lă, con­cept sin­te­ti­zat de Școa­la Arde­lea­nă în sec. XVIII în ceea ce numim și azi lati­ni­ta­tea noas­tră.

Păre­ri­le des­pre ori­gi­ni­le și iden­ti­ta­tea noas­tră gli­sea­ză între dis­preț de sine și mân­drie exa­ge­ra­tă, lăsând un spa­țiu mult prea mare populis­me­lor care astăzi coa­gu­lea­ză ener­gii toxi­ce în toa­tă Euro­pa.

Iată de ce cred că un ast­fel de con­cept tre­bu­ie să decur­gă din stu­dii ști­in­ți­fi­ce și argu­men­te isto­ri­ce și să pătrun­dă încet, încet, în con­ști­in­ța publi­că prin toa­te mij­loa­ce­le, să dea iden­ti­ta­te și con­ști­in­ță de sine națiu­nii noas­tre. Exact în An Cen­te­nar.

Al dum­ne­a­voas­tră,
Mir­cea Dia­co­nu.

———————
Pro­pu­ne­re de pro­iect, în Anul Cen­te­na­ru­lui:

Rețea națio­na­lă de repe­re ale civi­li­za­ți­ei spa­ți­u­lui româ­nesc

Orga­ni­za­re
Rețea națio­na­lă de repe­re ale civi­li­za­ți­ei spa­ți­u­lui româ­nesc, insti­tu­i­tă prin­tr-un act nor­ma­tiv, afla­tă sub con­tro­lul Par­la­men­tu­lui / Guver­nu­lui, cu finan­ța­re direc­tă de la buge­tul de stat pe baza unui plan anu­al de acti­vi­tăți, cu obli­ga­ti­vi­ta­tea veri­fi­că­rii finan­ci­a­re peri­o­di­ce.

Obiec­ti­ve

Obiec­ti­vul gene­ral este con­sti­tu­i­rea unei rețe­le națio­na­le de cen­tre cul­tu­ra­le și de cer­ce­ta­re, care să stu­die­ze, expu­nă, dez­ba­tă și pro­mo­veze repe­re­le civi­li­za­ți­ei din spa­ți­ul româ­nesc, chiar și în afa­ra teri­to­ri­u­lui sta­tu­lui român actu­al, ori­un­de se poa­te vor­bi des­pre civi­li­za­ție româ­neas­că.

Fina­li­ta­tea tre­bu­ie să însem­ne o «Renaș­te­re cul­tu­ra­lă», rezul­ta­tă în urma unui dis­curs isto­ric și iden­ti­tar obiec­tiv, docu­men­tat, lip­sit de com­ple­xe sau con­strân­geri poli­ti­ce, un veri­ta­bil motor de dezvol­ta­re a Româ­ni­ei.

Obiec­ti­ve spe­ci­fi­ce

 • Apro­fun­da­rea stu­di­u­lui civi­li­za­ți­ei spa­ți­u­lui româ­nesc, ca un tot uni­tar, inclu­zând acti­vi­ta­tea ști­in­ți­fi­că a prin­ci­pa­le­lor cen­tre uni­ver­si­ta­re și de cer­ce­ta­re de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei;
 • Orga­ni­za­rea de expo­zi­ții per­ma­nen­te, tem­po­ra­re și iti­ne­ran­te pe dife­ri­te teme care scot în evi­den­ță momen­te­le prin­ci­pa­le și spe­ci­fi­cul cul­tu­ral al civi­li­za­ți­ei spa­ți­u­lui româ­nesc;
 • Cre­a­rea unui mediu pro­pi­ce pen­tru dez­ba­teri publi­ce, con­fe­rin­țe națio­na­le și inter­națio­na­le și pen­tru eve­ni­men­te cul­tu­ra­le;
 • Spri­ji­ni­rea cer­ce­tă­rii și ino­vă­rii atât prin uti­li­za­rea noi­lor teh­no­lo­gii, cât și prin conec­ta­rea mediu­lui uni­ver­si­tar / pro­fe­sio­nal din țara noas­tră la cel euro­pean și inter­națio­nal;
 • Apro­pi­e­rea de mare­le public printr‑o stra­te­gie coe­ren­tă de medi­e­re cul­tu­ra­lă și de acti­vi­tăți des­ti­na­te tutu­ror tipu­ri­lor de vizi­ta­tori, cu accent pe acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve orien­ta­te către elevi și stu­denți.
 • Cola­bo­ra­rea cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le și Minis­te­rul Cer­ce­tă­rii și Ino­vă­rii, pen­tru ca în final rezul­ta­te­le să intre în con­ști­in­ța publi­că și să fie par­te din baga­jul de cul­tu­ră gene­ra­lă al ori­că­rui cetă­țean al țării noas­tre.

Imple­men­ta­re
Loca­ții sem­ni­fi­ca­ti­ve: Pen­tru a avea impac­tul scon­tat, fie­ca­re cen­tru cul­tu­ral din rețea tre­bu­ie ampla­sat într-un sit cul­tu­ral cu sem­ni­fi­ca­ție națio­na­lă și rele­vant pen­tru spa­ți­ul geo­gra­fic de care apar­ți­ne.

Situ­ri­le în sine pot fi de fac­tu­ră dife­ri­tă și pot deru­la pro­gra­me de acti­vi­tăți com­ple­xe, ast­fel încât să fie în con­cor­dan­ță cu spe­ci­fi­cul situ­lui, al zonei și cu teme­le prin­ci­pa­le pe care este con­stru­it dis­cur­sul ști­in­ți­fic. Toa­te situ­ri­le tre­bu­ie ame­na­ja­te / rea­me­na­ja­te con­form stan­dar­de­lor con­tem­po­ra­ne din dome­niu și conec­ta­te între ele.

Exem­plu de loca­ție: Cazi­no­ul din Con­stan­ța – Cen­tru cul­tu­ral pen­tru Dobro­gea și Marea Nea­gră.

Exce­len­ța ști­in­ti­fi­că: Demer­sul dorit pre­su­pu­ne o cola­bo­ra­re per­ma­nen­tă cu medi­ul aca­de­mic româ­nesc și inter­națio­nal, con­cre­ti­zat prin­tr-un par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Româ­nă și com­ple­tat cu cola­bo­rări punc­tu­a­le cu dife­ri­te cen­tre uni­ver­si­ta­re și de cer­ce­ta­re. Impli­ca­rea mediu­lui aca­de­mic este cru­ci­a­lă pen­tru reu­și­ta pro­iec­tu­lui, pen­tru că doar ast­fel pot fi garan­ta­te cali­ta­tea demer­su­lui ști­in­ți­fic și inclu­de­rea noi­lor infor­ma­ții rezul­ta­te din des­co­pe­riri arhe­o­lo­gi­ce și din expe­ri­men­te folo­sind noi­le teh­no­lo­gii (arhe­o­lo­gie aeri­a­nă, stu­di­ul ADN).

Impli­ca­rea publi­cu­lui: Atra­ge­rea și par­ti­ci­pa­rea publi­cu­lui este al tre­i­lea pilon fun­damen­tal al aces­tui pro­iect, deo­a­re­ce fără o rela­ție acti­vă cu cetă­țe­nii nu se poa­te vor­bi des­pre o schim­ba­re majo­ră. Întrea­ga orga­ni­za­re a cen­tru­lui cul­tu­ral și stra­te­gia de comu­ni­ca­re ela­bo­ra­tă tre­bu­ie să inci­te un flux de vizi­ta­tori cât mai mare, să îi impli­ce în mod direct în demer­sul cul­tu­ral (prin meto­de moder­ne de comu­ni­ca­re și inte­rac­țiu­ne) și să îi coop­te­ze la mari­le dez­ba­teri și des­co­pe­riri ști­in­ți­fi­ce pre­zen­ta­te. Cen­trul cul­tu­ral nu tre­bu­ie să se pozi­țio­ne­ze ca un reper fixat în timp, ci ca un spa­țiu viu de cunoaș­te­re și de par­ti­ci­pa­re.

Per­spec­ti­ve pe ter­men lung

Deși în faza ini­ția­lă ar fi nevo­ie de o inves­ti­ție con­si­de­ra­bi­lă în ame­na­ja­rea rețe­lei cul­tu­ra­le (cu posi­bi­li­ta­tea de finan­ța­re din fon­du­ri­le struc­tu­ra­le sau din alte sur­se, ca de exem­plu EEA Grants sau Ban­ca Euro­pea­nă de Inves­ti­ții), în foar­te scurt timp aceas­ta tre­bu­ie să devi­nă sus­te­na­bi­lă prin pro­pria acti­vi­ta­te și prin ser­vi­cii con­e­xe. Pe ter­men mediu spre lung, aces­te cen­tre cul­tu­ra­le pot deve­ni motoa­re de dezvol­ta­re regio­na­lă, pot atra­ge noi finan­țări euro­pe­ne și inter­națio­na­le și pot impul­sio­na dezvol­ta­rea dome­ni­i­lor con­e­xe (pro­gra­me edu­ca­ti­ve, de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă, turism cul­tu­ral, apli­ca­ții IT)

Rețea­ua cul­tu­ra­lă națio­na­lă tre­bu­ie să se afi­li­e­ze la alte rețe­le cul­tu­ra­le euro­pe­ne sau inter­națio­na­le, cu care să dezvol­te pro­gra­me comu­ne de acti­vi­tăți și să atra­gă finan­țări din alte sur­se decât cele dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te­le cu aco­pe­ri­re națio­na­lă.

La nivel sim­bo­lic, dema­ra­rea unui ast­fel de pro­iect cul­tu­ral națio­nal în Anul Cen­te­na­ru­lui Sta­tu­lui Român ar mar­ca o nouă eta­pă în con­so­li­da­rea spi­ri­tu­lui națio­nal și iden­ti­tar, de care avem atâ­ta nevo­ie.

În cazul feri­cit în care vreți să fiți ală­tu­ri de noi în tot acest demers, vă aștep­tăm pe 9 iunie, ora 17:00, pe fale­za din fața Cazi­no­u­lui din Con­stan­ța, unde vom lan­sa împre­u­nă acest pro­iect.

Până atunci vă rog să ne con­tac­tați prin toa­te mij­loa­ce­le, pen­tru expli­ca­ții și între­bări.

[email protected]
[email protected]
Tel: 0722 456 622
Tel: +32 228 45 823
Fax: +32 228 49 823.


Man­ga­lia News, 25.04.2018. (sur­sa foto: Tur­daIN­FO).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Voi par­ti­ci­pa cu inte­res şi plă­ce­re,
  Dr. biol. Ale­xan­dru Ş. Bolo­ga
  Con­stanţa
  Tel.: 0241 / 614270
  0752 / 196880

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele