YACHTING — Campionii naționali ai României la clasele Optimist, Laser Radial și 420 au urcat pe podium

0
543

Cam­pi­o­nii națio­nali ai Româ­ni­ei la cla­se­le Opti­mist, Laser Radi­al și 420 au urcat pe podi­um: Mihai Andro­nic, Iris Reșit, Petru Nea­gu, Mar­ta Andro­nic și Mihai Radu.

Cam­pi­o­na­tul Națio­nal Din­ghy 2017 și‑a închis vineri porțile.

               După o săp­tămâ­nă de cur­se pe o mare nepri­e­te­noa­să și un vânt care abia în ulti­ma zi s‑a mai îmbu­nat, Româ­nia și‑a pre­mi­at, joi și vineri, 17–18 august cam­pi­o­nii națio­nali 2017 la cla­se­le Opti­mist, Laser Radi­al și 420. Cam­pi­o­na­tul Națio­nal Din­ghy 2017, orga­ni­zat de Fede­ra­ția Româ­nă de Yach­ting a ținut șap­te zile pe Marea Nea­gră, a fost găz­du­it de Mari­na Efo­rie și s‑a înche­iat vineri, 18 august a.c.

               La cla­sa Opti­mist care a adu­nat cei mai mici spor­tivi din com­pe­ti­ție au fost aler­ga­te 10 cur­se. Mihai Andro­nic (Club Spor­tul Stu­den­țesc Bucu­rești) a obți­nut titlul de cam­pi­on națio­nal la cate­go­ria Băieți și Băieți Juni­ori. Locul II la Băieți Juni­ori a fost ocu­pat de Vic­tor Reit (Nau­tic Yach­ting Club), în timp ce locul al III-lea la ace­eași cate­go­rie l‑a obți­nut Cos­ta Veri­o­ti de la ace­lași club. La cate­go­ria Opti­mist Băieți, locul al II-lea a fost câști­gat de Vic­tor Reit, iar pozi­ția a tre­ia pe podi­um i‑a reve­nit lui Noel Voi­ne­scu (Club Ști­in­ța Constanța).

La cla­sa Opti­mist fete, cam­pi­oa­na națio­na­lă a Româ­ni­ei în 2017 este Iris Reșit (Club Spor­tiv Ști­in­ța Con­stan­ța), ocu­pan­ta locu­lui al II-lea fiind Sara Stan (Club Spor­tiv Spor­tul Stu­den­țesc), iar locul al III-lea a reve­nit spor­ti­vei Maria Popes­cu (Club Ști­in­ța Constanța).

               La cla­sa Laser Radi­al au fost trei cate­go­rii: Băieți sub 19 ani, Băieți sub 17 ani și Open. Petru Nea­gu (Nau­tic Yach­ting Club) a câști­gat titlul de cam­pi­on națio­nal la toa­te cele trei cate­go­rii. Argin­tul i‑a reve­nit lui Vlad Ion la cla­se­le Băieți sub 19 ani și Băieți sub 17 ani, în timp ce bron­zul la cele doua cla­se de mai sus a fost obți­nut de Maxi­mi­li­an Roș­can și, res­pec­tiv, Matei Duca, ambii de la Clu­bul Spor­tul Stu­den­țesc Bucu­rești. La cla­sa Open, locul al II-lea i‑a reve­nit lui Răzvan Pîsla­ru (Club Elec­tri­ca Bal­kan), în timp ce locul al III-lea, l‑a câști­gat Vlad Ion.

2017 a avut și o pre­mie­ră: după o pau­ză de mai bine de zece ani, a fost orga­ni­zat cam­pi­o­nat națio­nal și pen­tru cla­sa 420. Cam­pi­o­nii națio­nali la aceas­tă cla­sa au urcat pe podi­um joi, 17 august, cam­pi­o­nii. Titlul de cam­pi­on națio­nal a fost adju­de­cat de echi­pa­jul for­mat din Mihai Radu și Mar­ta Andro­nic (Club Spor­tul Stu­den­țesc Bucu­rești), pozi­ția a doua pe podi­um fiind obți­nu­tă de fra­ții Mara și Phi­li­pp Fri­ck de la ace­la­si club spor­tiv, iar locul al tre­i­lea a reve­nit echi­pa­ju­lui for­mat din Nico­lae Gor­gan și Toni Nede­lea de la Club Spor­tiv Ști­in­ța Constanța.


Man­ga­lia News, Luni, 21 august 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply