Lumina de la malul mării”, în Portul Turistic Mangalia

0
287

 

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au adop­tat marţi, într‑o şedinţă de înda­tă, pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind pro­gra­mul eve­ni­men­te­lor pro­pu­se pen­tru anul în curs, în sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui.

Sezo­nul va fi des­chis în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, unde va avea loc, în noap­tea de Învi­e­re, eve­ni­men­tul inti­tu­lat “Lumi­na de la malul mării”.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Pro­to­ie­ri­ei Man­ga­lia, pes­te 4000 de per­soa­ne sunt aştep­ta­te să ia Lumi­na Sfân­tă, care va fi adu­să de către un pre­ot de la Cate­dra­la Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, chiar îna­in­te de mie­zul nopţii. Eno­ri­a­şii vor pri­mi gra­tis din par­tea Pri­mă­ri­ei 4000 de cutiu­ţe de pas­că, pre­cum şi lumâ­nări tip can­de­lă.

Pro­to­ie­re­ul Man­ga­li­ei, Vasi­le Câr­lan, a pre­ci­zat că mani­fes­ta­rea reli­gi­oa­să este un eve­ni­ment cu tra­di­ţie în ora­şul de la malul mării, iar Pro­to­ie­ria şi Pri­mă­ria Man­ga­lia vor face tot ceea ce este nece­sar pen­tru o bună orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a eve­ni­men­tu­lui.

Prin­tre alte eve­ni­men­te apro­ba­te în şedinţa CL se numă­ră “1 Mai Tun­ning Fest”, care va mar­ca, ofi­ci­al, des­chi­de­rea sezo­nu­lui turis­tic 2017.

Expo­zi­ţia de tuning auto-moto se va desfă­şu­ra în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, în peri­oa­da 29 apri­lie — 1 mai, la eve­ni­ment fiind aştep­ta­te câte­va mii de iubi­tori ai spor­tu­lui cu motor. Potri­vit orga­ni­za­to­ri­lor, vor fi expu­se apro­xi­ma­tiv 100 de maşini cu diver­se modi­fi­cări spec­ta­cu­loa­se, care vor încân­ta publi­cul pre­zent prin exe­cu­ţi­i­le piloţi­lor cu expe­rien­ță.

Prin­tre alte eve­ni­men­te pro­gra­ma­te în aceas­tă vară, în sta­ţiu­ni­le Man­ga­li­ei se numă­ră Car­na­va­lul copi­i­lor, Con­cer­tul Euro­pa FM, Ziua Mari­nei, Zile­le Man­ga­li­ei, Ziua Recol­tei.

La ace­ea­şi şedinţă de Con­si­liu, s‑a apro­bat Regu­la­men­tul pen­tru orga­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce de sal­va­mar, în Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le afe­ren­te, pe dura­ta sezo­nu­lui esti­val 2017.

Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply