COMENTARII pe marginea articolului ‘POLARIS SRL SISTEAZĂ COLECTAREA REZIDUURILOR MENAJERE de la ASOCIATIILE DE PROPRIETARI CU DATORII FOARTE MARI!’

0
303

Sufo­cat de dato­rii uri­a­se ale aso­ci­a­ti­i­lor de pro­pri­e­tari, Pola­ris M. Hol­ding – Punct Lucru Man­ga­lia se vede obli­gat sa sis­te­ze colec­ta­rea dese­u­ri­lor de la ghe­ne­le ce‑i deser­vesc pe dator­nici !
Mai grav este fap­tul ca vin oameni si spun ca si-au achi­tat dato­ri­i­le inte­gral catre aso­ci­a­tie, intot­dea­u­na la timp, iar aso­ci­a­tia nu a achi­tat catre Pola­ris nici macar 1 leu, de ANI DE ZILE !

🔴 In arti­co­lul publi­cat zile­le tre­cu­te, sunt pre­zen­ta­te aso­ci­a­ti­i­le (zona, numar aso­ci­a­tie si blo­cu­ri­le afe­ren­te) cu dato­rii uri­a­se, care intra in pri­ma eta­pa de sis­ta­re a ser­vi­ci­u­lui de colec­ta­re, dar si aso­ci­a­ti­i­le care urmea­za sa fie afec­ta­te in eta­pa a doua.


Ale­xan­dru Dia­co­nu: Stie cine­va unde au ame­na­ja­te locu­ri­le pen­tru colec­ta­rea guno­i­u­lui aso­ci­a­ti­i­le de la blo­cu­ri­le „O” si B60 din stra­da N.Voda?
10 mar­tie la 23:49

Flo­rin Jia­nu: Buna sea­ra dom­nu­le Dia­co­nu.
Desi nu am lis­ta zone­lor cu ampla­sa­rea ghe­ne­lor in fata, va pot spu­ne ca blo­cul O are in spa­te, la apro­xi­ma­tiv 100–150 m, 2 euro­con­tai­ne­re cu capa­ci­ta­te de 1,1 mc, urma­te de 2 plat­for­me sub­te­ra­ne ce deser­vesc si o par­te a blo­cu­ri­lor de pe Bd 1 Dec 1918.
Ampla­sa­rea ghe­ne­lor si numa­rul aces­to­ra nu sunt sta­bi­li­te de ope­ra­tor (Pola­ris).
Ca infor­ma­tie (poa­te ca admi­nis­tra­to­rul nu va infor­mea­za), blo­cul O are dato­rii in valoa­re de 23.270,33 lei (pes­te doua 200 mili­oa­ne lei vechi), cu fac­turi nea­chi­ta­te din 26.04.2010 (prin­tre „cam­pi­oni” in ceea ce pri­ves­te vechi­mea si cuan­tu­mul dato­ri­i­lor).
Blo­cul 60 are dato­rii nea­chi­ta­te din luna iulie 2014….
10 mar­tie la 23:58

Ale­xan­dru Dia­co­nu Dom­nu­le Jia­nu loca­ta­rii de la blo­cu­ri­le „O”, B60, A100, pri­me­le doua scari aduc guno­i­ul la ghe­na de la cen­tra­la ter­mi­ca, doar trec stra­da, nu se vor duce la ghe­na de lan­ga gara­je. Pen­tru a nu fi afec­tati cei­lalti loca­tari res­pon­sa­bili, este pro­ble­ma soci­e­ta­tii dvs. de a‑si recu­pe­ra sume­le dato­ra­te de anu­mi­te asoc. de pro­pri­e­tari.
11 mar­tie la 11:17

Flo­rin Jia­nu Foar­te posi­bil sa aveti drep­ta­te dle Dia­co­nu….
Din paca­te, ceea ce tine de ope­ra­tor nu impli­ca si ampla­sa­rea sau mul­ti­pli­ca­rea loca­ti­i­lor din care se colec­tea­za, fiind o abor­da­re difi­ci­la mai ales cand dato­ri­i­le blo­cu­ri­le la care faceti refe­ri­re datea­za din 2010, res­pec­tiv 2014.
Ceea ce spu­neti dum­ne­a­voas­tra este ade­va­rat, dar solu­tia nu poa­te fi gasi­ta si sus­ti­nu­ta in con­di­ti­i­le actu­a­le.
11 mar­tie la 11:17

Danie­la Ale­xan­dru Sunt tare curi­oa­sa sa vad acum unde își mai aduc guno­i­ul cei din car­ti­er care nu il plă­tesc indi­vi­du­al dar il arun­ca la tom­be­ro­nul care apar­ți­ne de blo­curi.
11 mar­tie la 07:17

Flo­rin Jia­nu Buna dimi­ne­a­ta, Danie­la !
In car­ti­er, oame­nii au con­trac­te indi­vi­du­a­le (nr. per­soa­ne / gos­po­da­rie).
In ceea ce pri­ves­te pla­ta ser­vi­ci­u­lui de colec­ta­re a rezi­duu­ri­lor, ca si la aso­ci­a­tii, unii sunt la zi, altii pro­ba­bil au uitat ca este un ser­vi­ciu care se pla­tes­te.
Dupa regle­men­ta­rea situ­a­ti­ei cu aso­ci­a­ti­i­le de pro­pri­e­tari, con­ti­nu­am acest demers cu per­soa­ne­le fizi­ce de la case.
O zi cat mai fru­moa­sa !
11 mar­tie la 08:12

Moca­nu Dumi­tru La o ghe­na de gunoi depun rezi­du­ri­le mena­je­re si pro­pri­e­ta­rii unor aso­ci­a­tii care sunt la zi cu pla­ta fac­tu­ri­lor! Cum pro­ce­dati in acest caz? Sufe­rim si noi aces­te jus­te repre­sa­lii?
11 mar­tie la 07:25

Flo­rin Jia­nu Buna dimi­ne­a­ta, dom­nu­le Moca­nu !
Din aceas­ta cau­za am si eta­pizat aceas­ta actiu­ne, in pri­ma eta­pa incer­cam sa nu afec­tam abso­lut deloc aso­ci­a­ti­i­le care sunt de buna cre­din­ta si fac efor­turi sa fie la zi cu pla­ta fac­tu­ri­lor.
Spe­ram ca acest demers sa duca la „tre­zi­rea” tutu­ror aso­ci­a­ti­i­lor si repre­zen­tan­tii aces­to­ra sa dea dova­da macar acum de puti­na buna­vo­in­ta !
Intre­ba­rea se poa­te pune si alt­fel, este corect ca o aso­ci­a­tie cu dato­rii din 2009–2010 sa bene­fi­cie­ze de pres­ta­rea ser­vi­ci­u­lui de colec­ta­re a rezi­duu­ri­lor mena­je­re exact ca si aso­ci­a­tia dum­ne­a­voas­tra (ca exem­plu) care este mereu la zi cu pla­ta fac­tu­ri­lor ?!
11 mar­tie la 08:05

Lucian Bote­iu Dl.Jianu ‚nu rezol­vați pro­ble­ma dato­ri­i­lor alt­fel decât prin acțiu­ne in instan­ță; res­tu­ri­le mena­je­re de la aso­ci­a­ți­i­le in cau­za se vor depo­zi­ta in locu­ri­le unde plă­ți­le sunt la zi : ex.platforma din spa­te­le blo­cu­ri­lor X (bld.1 Decem­brie) unde vin cetă­țeni de pe Sire­nei, Negru Vodă etc. ast­fel încât locul este ali­men­tat per­ma­nent cu res­turi mena­je­re cu toa­te ca aces­tea se ridi­ca de câte­va ori pe zi. (Plat­for­ma nu face fata in con­di­ți­i­le in care toti agen­tii eco­no­mici de la par­te­rul blo­cu­ri­lor folo­sesc acea­si plat­for­mă…)
11 mar­tie la 09:53

Flo­rin Jia­nu Buna ziua dle Bote­iu !
In pri­mul rand tin sa va mul­tu­mesc pen­tru obiec­ti­vi­ta­tea de care dati dova­da (fap­tul ca ati obser­vat ca plat­for­ma sub­te­ra­na este goli­ta de mai mul­te ori pe zi) !
Pola­ris a ince­put demer­su­ri­le pen­tru recu­pe­ra­rea debi­te­lor si in instan­ta, eu unul va spun sin­cer ca m‑am opus (atat cat am putut, in spe­ran­ta ca aso­ci­a­ti­i­le vor inte­le­ge sa achi­te) pen­tru ca un dosar ajuns in instan­ta inseam­na obli­ga­ti­vi­ta­tea aso­ci­a­ti­ei de a plati pe lan­ga dato­ria efec­ti­va si chel­tu­ieli de jude­ca­ta si pena­li­tati de intar­zi­e­re (ca fapt divers, nu am fac­tu­rat 1 leu pena­li­tati niciu­nei aso­ci­a­tii, desi dum­ne­a­voas­tra daca intar­zi­ati o zi cu pla­ta intre­gii intre­ti­neri catre aso­ci­a­tie, aceas­ta din urma va apli­ca pena­li­tati in cele mai mul­te cazuri), toa­te aces­tea rega­sin­du-se in final ca si cos­turi ce se resfrang tot asu­pra oame­ni­lor (mare par­te din ei poa­te chiar si-au achi­tat inte­gral dato­ri­i­le catre aso­ci­a­tie).
Cam aces­tea au fost moti­ve­le pen­tru care pana acum, nu am dorit sa ajun­gem in instan­ta.
Va doresc o zi buna si va rog sa nu ezi­tati in a ma con­tac­ta pen­tru ori­ce infor­ma­tie v‑ar fi de folos si con­si­de­rati ca eu o detin ! 🙂
11 mar­tie la 10:15

Drg Maryn Ca sau pus sau nu pena­li­tati sigur la o sedin­ta o sa nd spu­na ca avem pena­li­tati de pla­ta pt fac­tu­ra de la gunoi desi am fact la zi acea­si trea­ba se intam­pla si cu apa rece pier­deri luna de luna de cate 1–2mc de apar­ta­ment in man­ga­lia este totul posi­bil
11 mar­tie la 10:54

Flo­rin Jia­nu Inca oda­ta, Pola­ris – Man­ga­lia nu a emis fac­tu­ra cu pena­li­tati catre aso­ci­a­ti­i­le de pro­pri­e­tari, NICIODATA ! Daca vi s‑au pre­tins pena­li­tati pen­tru intrea­ga suma ce repre­zen­ta intre­ti­ne­rea luna­ra (care cuprin­de si taxa de salu­bri­za­re), in opi­nia mea, NU a fost corect fata de dum­ne­a­voas­tra.
11 mar­tie la 11:05

Moca­nu Dumi­tru Flo­rin Jia­nu Pena­li­ta­ti­le sunt de evi­tat, dar pen­tru bunul mers al acti­vi­ta­tii ser­vi­ci­u­lui de salu­bri­ta­te , pen­tru cura­te­nia ora­su­lui , pen­tru sana­ta­tea popu­la­ti­ei ‚sunt nece­sa­re !! Cred ca daca ati fi apli­cat pena­li­ta­ti­le asa cum spu­ne legea nu mai ajun­geam in situ­a­tia actu­a­la !! Deci con­si­der ca ati gre­sit nefac­tu­rand pena­li­tati la fac­tu­ri­le res­tan­te !!
11 mar­tie la 20:10

Flo­rin Jia­nu Strict legal, aveti drep­ta­te !
Dar noi am incer­cat sa dam dova­da de buna­vo­in­ta si inte­le­ge­re fata de aso­ci­a­ti­i­le de pro­pri­e­tari care spu­neau mai mereu ca se con­frun­ta cu diver­se cazuri difi­ci­le si nu pot recu­pe­ra anu­mi­te sume de la anu­mi­ti pro­pri­e­tari…
Oda­ta cu actio­na­rea in instan­ta, vor veni si pena­li­ta­ti­le !
11 mar­tie la 20:21

Mem­bu­lat Ghiul­gi­ean Mereu ne-am obiș­nu­it sa ni se dea, fără sa plătim. O ruși­ne.
11 mar­tie la 10:42

Nico­le­ta Cata­no­iu Bună dimi­nea­ța, dom­nu­le Flo­rin Jia­nu! Îmi puteți spu­ne de tre­bu­ie sa suport aceas­tă măsu­ră în con­di­ți­i­le în care eu plă­tesc la zi toa­te fac­tu­ri­le și cei de la aso­ci­a­ția de pro­pri­e­tari nu au livrat banii sau au făcut alte plăti pen­tru cei ce nu plă­tesc cu anii fac­tu­ra la între­ți­ne­re. Tre­bu­ie sa găsiți o moda­li­ta­te de pla­ta pen­tru a putea bene­fi­cia de acest ser­vi­ciu.

Flo­rin Jia­nu Buna ziua doam­na Cata­no­iu.
Din paca­te, con­trac­tul ope­ra­to­ru­lui este inche­iat cu aso­ci­a­tia de pro­pri­e­tari. Daca dum­ne­a­voas­tra (si multi altii sunt con­vins) ati achi­tat la zi intre­ti­ne­rea, in opi­nia mea, ar tre­bui sa cereti soco­tea­la admi­nis­tra­to­ru­lui, …Vezi mai mult
22 ore

Nico­le­ta Cata­no­iu Acum 2 ani am aflat ca vechiul admi­nis­tra­tor a furat 1 mili­ard din banii aso­ci­a­ți­ei și văd că nu au învă­țat nimic.
21 ore

Flo­rin Jia­nu Din paca­te…
21 ore

Vasi­li­ca Manea Buna dimi­ne­a­ta ‚dom­nu­le Flo­rin jianu!!Am o intre­ba­re daca stam la bloc putem face un con­tract indi­vi­du­al cu fir­ma sa nu mai depin­dem de aso­ci­a­tie ???mul­tu­mesc.
22 ore

Flo­rin Jia­nu Buna ziua doam­na Manea !
Din paca­te, momen­tan nu se poa­te. Con­trac­te­le indi­vi­du­a­le se fac doar cu pro­pri­e­ta­rii de case/gospodarii indi­vi­du­a­le.
Cu sti­ma.
22 ore

Moca­nu Dumi­tru Cum veti pro­ce­da cu aso­ci­a­ti­i­le care sunt la zi cu pla­ta fac­tu­ri­lor ? Sa inte­leg ca daca nu veti mai pres­ta aces­te ser­vi­cii, pe peri­oa­da res­pec­ti­va nu vor exis­ta nici fac­turi ?!! Cine ii des­pa­gu­bes­te pe ceta­te­nii din aso­ci­a­ti­i­le de pro­pri­e­tari care…Vezi mai mult
21 ore

Flo­rin Jia­nu Am mai spus si repet, sis­ta­rea colec­ta­rii se face pen­tru aso­ci­a­ti­i­le cu dato­rii si atat.
Am eta­pizat aceas­ta sis­ta­re, ast­fel incat in pri­ma eta­pa s‑a sis­tat colec­ta­rea doar de la ghe­ne­le afe­ren­te aso­ci­a­ti­i­lor datoa­re.
Spe­ram intr‑o con­sti­en­ti­za­re rea­la si regle­men­ta­rea situ­a­ti­ei pana la eta­pa a doua cand ar putea sa apa­ra situ­a­tii de genul celor pe care le-ati invo­cat dum­ne­a­voas­tra.
21 ore

Moca­nu Dumi­tru Flo­rin Jia­nu Va repet, pe str.TS Savea­nu, unde nu veti mai ridi­ca guno­i­ul am si eu doua aso­ci­a­tii cu pla­ta fac­tu­ri­lor la zi !!
21 ore

Flo­rin Jia­nu Daca aveti dis­po­ni­bi­li­ta­te, va astept mai­ne la sedi­ul nos­tru si deta­li­em, gasim solu­tia opti­ma.
21 ore.


Man­ga­lia News, Luni, 13.03.2017

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply