Cum se făcea plajă la mare acum 133 de ani

0
38134

La-mare-1900

1900.

Pri­ma pla­jă ame­na­ja­tă la mare datea­ză din 1882, când în drep­tul hote­lu­lui Carol din Con­stan­ța, cu o chel­tu­ia­lă de 7071 de lei, se con­stru­iesc două barăci de scân­duri, la 1,2 metri dea­su­pra apei, fixa­te cu șine de fier pe fun­dul mării. În mij­lo­cul bară­ci­lor era un bazin aco­pe­rit și în jurul bazi­nu­lui 21 de cabi­ne pen­tru băr­bați și 10 pen­tru femei.

Baia nu se făcea la vede­re, iar cos­tu­mul de baie le aco­pe­rea pe femei până la gât. Intra­rea cos­ta 25–50 de bani. În 1890 cea mai cău­ta­tă pla­jă era la Vii, cea mai înver­zi­tă zonă a Con­stan­ței, unde era un parc și un res­ta­u­rant. În 1887, se ame­na­jea­ză o pla­jă la bise­ri­ca armea­nă, iar pes­te câți­va ani alte două în incin­ta por­tu­lui.

Anghel Salig­ny face un pro­iect în 1904 pen­tru con­stru­i­rea unui dig care să opreas­că migra­rea nisi­pu­lui și să îngă­du­ie ame­na­ja­rea de alte pla­je pe o întin­de­re mai mare. În 1906, se des­chid băi­le moder­ne, unde se făceau băi de nămol (adus de la Techir­ghi­ol) și alte băi medi­ci­na­le pen­tru băr­bați, femei și copii, băi lău­da­te la acea vre­me de pre­să deo­a­re­ce erau la înăl­ți­mea celor din alte păr­ți ale Euro­pei.

Pla­ja cea mai cunos­cu­tă și cău­ta­tă era la Mama­ia, pe lim­ba de nisip din­tre lacul Siu­tghi­ol și mare, a cărei ame­na­ja­re înce­pe în 1905, la ini­ția­ti­va pri­ma­ru­lui Con­stan­ței, Ion Băne­scu, care obține cesio­na­rea a 192 de hec­ta­re în căt­u­nul Mama­ia. Arhi­tec­tul pei­sa­gist E. Redont rea­li­zea­ză pla­nul de înfru­mu­se­ța­re și plan­ta­re a pla­jei și împre­ju­ri­mi­lor sale. Ide­ea lui Băne­scu are suc­ces. 130 de per­so­na­li­tăți ale țării cum­pă­ră loturi de pământ în noua sta­țiu­ne la pre­țul de 30 de bani metrul pătrat. Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce con­stru­ieș­te două pavi­li­oa­ne a câte 56 de cabi­ne fie­ca­re, ter­mi­na­te cu un foi­șor ele­gant. Pen­tru acces la pla­je se extin­de calea fera­tă. Mama­ia avea și 45 de ghe­re­te pe roți pen­tru băr­bați și 35 pen­tru femei.

Pri­mul antre­pre­nor al Mama­iei a fost o feme­ie, Eca­te­ri­na D. Ione­scu. Pla­ja de la Mama­ia-Sat, ne‑o des­crie N. Al. Rădu­les­cu: „e fru­moa­să cum nu se mai poa­te… dune­le de nisip se dezvol­tă în voie, nesu­pă­ra­te de nimeni, căci vizi­ta­to­rii sunt foar­te rari”. Pro­fe­so­rul Rădu­les­cu o vede și după răz­boi, când lumea nu-și reve­ni­se după sufe­rin­țe. La 1906, ea era vizi­ta­tă de 45.000 de per­soa­ne, din care 34.000 fac și baie.

Con­ti­nu­a­rea, în catchy.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply