Declarație de dragoste’, partea a II‑a:
‘Apel către Mangalia mea’ (Galerie FOTO)

0
1860

REPUBLICARE

- Apel către Man­ga­lia mea -

Mangalia-mea-faleza-1976
Man­ga­lia-fale­za-1976.

     Gabrie­la Apos­tu:

     “Foto­gra­fi­i­le aces­tea de colec­ție mă răvă­șesc. E una din­tre ace­le călă­to­rii, în care mi-aș lua doar bilet dus.

     Dacă închid ochii risc…

- să aud:

- pes­că­ru­șii și băta­ia ari­pi­lor în senin;

- voci­le stri­den­te ale pri­e­te­ni­lor mei;

- muzi­ca din difu­zoa­re; cele­bre­le acor­duri de pe gene­ri­cul Radio Vacan­ța (Aici Radio-Vacanţa! Hier spri­cht der Ferien­fu­nk! This is Radio Holi­da­ys! Гoвo­pит Paдиo­cтa­нция Oтдыx! Ici Radio Vacan­ces! ), chi­co­teli, valuri și rîse­te zgo­mo­toa­se;

- cîn­te­cul frun­ze­lor în veri­le cuminți, liniș­tea ier­ni­lor pli­ne de zăpa­dă ima­cu­la­tă.

să văd:

- rui­ne­le cetă­ții Cal­la­tis, loc în care comu­nis­mul mi‑a pus cra­va­ta de pio­ni­er la gît ( intram cu sfi­o­șe­nie, de tea­mă să nu mă cer­te isto­ria pen­tru agre­siu­nea pe care i‑o pro­duc, căl­cînd pie­tre­le fără aten­ție spo­ri­tă și res­pect);

- pla­ja coche­tă cu nisip fier­bin­te;

- Pîn­za de păi­an­jen a Celei Serghi;

- pia­tra de pe tere­nul de fotbal care îmi inse­ra dure­rea în tăl­pi­le goa­le, în nume­le dra­gos­tei mele pen­tru fotbal;

- chi­pu­ri­le cetă­țe­ni­lor tăi res­pon­sa­bili;

- oameni care nu se sfiau să-și cure­țe stră­zi­le, să-și îngri­jeas­că par­cu­ri­le.

- să simt:

- gus­tul Aman­di­ne­lor;

- miro­sul stră­zi­lor;

- cumin­țe­nia oame­ni­lor;

- căl­du­ra plă­cu­tă, neo­bo­si­toa­re;

- soa­re­le blînd;

- gus­tul stru­gu­ri­lor cu boa­be cît să ne sătu­ram din cinci, stru­guri ce‑i recol­tam în zile de școa­lă, cînd ne tre­zeam în huru­it de auto­buz, pe dru­mul către locu­ri­le în care mîi­ni­le ne miro­seau a pămînt;

- miro­sul tei­lor, pia­tra cubi­că de pe fale­ză, fale­za-lumi­nă;

- gus­tul pri­e­te­ni­ei.

Mangalia-faleza-1977

     De ce risc? Pen­tru că întoar­ce­rea din călă­to­rie mă va găsi tris­tă.

     Pen­tru amin­ti­ri­le aces­tea și mul­te alte­le, aș ramî­ne aco­lo, dar tu îmi ești casă și acum. Man­ga­lia, tot tu erai și atunci și tare gra­ți­oa­să mai erai. Deși eram copil, îmi plă­cea cum miro­seai, cum te îmbră­cai în fie­ca­re ano­timp, cu pre­țu­i­re pen­tru tine.

     Azi cuget și exclam:

     Man­ga­lia, tre­zeș­te-te! Tre­zeș­te-te și iubeș­te-te din nou!”

2-Mangalia-faleza-inceputul-anilor-1960
Man­ga­lia-fale­za-ince­pu­tul-ani­lor-1960
3-Mangalia-faleza-1964
Man­ga­lia-fale­za-1964
4-Mangalia-faleza-1963
Man­ga­lia-fale­za-1963
5-Mangalia-faleza-1965
Man­ga­lia-fale­za-1965
6-Mangalia-faleza-1964
Man­ga­lia-fale­za-1964
6-Pe-strada-A-S-Puskin-din-Mangalia-1964
Pe-stra­da-A-S-Pus­kin-din-Man­ga­lia-1964
7-mangalia-pe-faleza-1963
Man­ga­lia-pe-fale­za-1963
8-Mangalia-faleza-1961
Man­ga­lia-Cazi­no­ul-fale­za-1961
9-mangalia-pe-faleza-1971
10-Mangalia-faleza-Foto-Al-Florescu-1969
Man­ga­lia-fale­za-Foto-Al-Flo­res­cu-1969
11-Mangalia-Pe-plaja-Foto-Al-Mendrea-1970
Man­ga­lia-Pe-pla­ja-Foto-Al-Men­drea-1970
12-Mangalia-faleza-1964c
Man­ga­lia-fale­za-1964
13-vedere-cazino-mangalia
Vede­re-Cazi­no-Man­ga­lia-1970
Mangalia-1980
Mangalia-Casa-de-cultura-1964
Man­ga­lia-Casa-de-cul­tu­ra-1964
Mangalia-Casa-de-cultura-1966
Man­ga­lia-Casa-de-cul­tu­ra-1966
Mangalia-centrul-orasului-1976
Man­ga­lia-cen­trul-ora­su­lui-1976
Mangalia-faleza-1960-70
Mangalia-faleza-1960–70
Mangalia-faleza-1972
Man­ga­lia-fale­za-1972
Mangalia-faleza-1976
Mangalia-faleza-1976
Man­ga­lia-fale­za-1976
Mangalia-pe-plaja-1980
Man­ga­lia-pe-pla­ja-1980
Mangalia-plaja-cu-solar-1970
Man­ga­lia-pla­ja-cu-solar-1970
Noaptea-la-Mangalia-Foto-Al-Mendrea-1982
Noap­tea-la-Man­ga­lia-Foto-Al-Men­drea-1982.

Sur­sa foto­gra­fii-vederi-ilus­tra­te: sanuuitam.blogspot.ro

Vă invi­tăm să citiți și: MANGALIATOP 20, lin­kuri spre cele 20 de epi­soa­de


Man­ga­lia News, sâm­bă­tă, 5 mar­tie 2016. (Repu­bli­ca­re: 18 iulie 2016).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply