VIDEO Cea mai veche moschee din România. Esmahan Sultan a fost restaurată în urmă cu câţiva ani

0
768

Moscheea Esmahan Sultan

Vorbim acum despre moscheea “Esmahan Sultan” care a fost ridicata in urmă cu patru secolele şi jumătate, la Mangalia. Azi, edificiul este cel mai vechi din România. Lăcaşul de cult a fost restaurat în urmă cu câţiva ani şi de atunci e unul dintre cele mai frumoase şi căutate obiective turistice de pe litoral. În curtea geamiei se află un cimitir musulman, vechi de peste 300 de ani, în care sunt îngropate personalităţile oraşului din acele vremuri.

Mos­che­ea “Esma­han Sul­tan” este la 5 minu­te de mers pe jos de Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

Halil Ismet — Imam Gea­mia “Esma­han Sul­tan”: “Aceas­tă gea­mie este cea mai veche din țară . Atunci era impe­ri­ul Oto­man deci nece­si­ta con­stru­i­rea unei gea­mii. Și era sin­gu­ra din loca­li­ta­te .”

Fiind sub ocu­pa­ţie şi admi­nis­tra­ţie oto­ma­nă, aproa­pe toa­te sate­le şi ora­şe­le din Dobro­gea aveau nume tur­ceşti, iar şco­li­le erau ampla­sa­te lân­gã mos­chei. La înce­pu­tul seco­u­lui 20, exis­tau aproa­pe 200 de gea­mii.

Iusuuf Murat — Mufti­ul Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia: “Ea a mai rămas cea mai veche, erau alte­le şi mai vechi con­stru­i­te pe tim­pul Impe­ri­u­lui Oto­man. Ea a fost cea pe care am putut s‑o con­ser­văm. Buni­cii noş­tri au reu­şit s‑o con­ser­ve pe cea din Man­ga­lia. Este cea mai veche mos­chee răma­să pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei în ţinu­tul Dobro­gei. Cu ea, comu­ni­ta­tea musul­ma­nă se mân­dreş­te foar­te mult mai ales că are o arhi­tec­tu­ră spe­ci­fi­că peri­oa­dei res­pec­ti­ve”

Mos­che­ea “Esma­han Sul­tan” este unul din­tre cele mai fru­moa­se monu­men­te arhi­tec­to­ni­ce de pe melea­gu­ri­le noas­tre, spun cunos­că­to­rii, dato­ri­tă com­bi­na­ţi­ei din­tre sti­lul gre­cesc cu cel tur­cesc, căre­ia i se ada­u­gă şi uşoa­re influ­enţe mau­re.

Mari­an Cioa­că — repor­ter Digi24 Con­stanţa: “La exte­ri­or, cla­di­rea mos­che­ii capa­tă o notă apar­te dato­ri­tă pri­d­vo­ru­lui, stâl­pi­lor şi balus­tra­de­lor din lemn. În cur­tea lăca­şu­lui de cult se află o fân­tâ­nă rea­li­za­tă din pie­tre pro­ve­ni­te din­tr-un mor­mânt antic.”

Fân­tâ­na din cur­tea mos­che­ii are şi ea un rol spe­cial. Aici avea loc pro­ce­sul de “ablu­ţiu­ne”, adi­cã spã­la­re ritu­a­lã. Mai exact, pen­tru a putea înde­plini ritu­a­lul de rugã­ciu­ne, un musul­man tre­bu­ia sã fie curat.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 10.02.2015.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply