Racordarea blocurilor cu sobe la reţeaua de gaze, dezbătută în şedinţa ordinară a CL Mangalia

0
142

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat pen­tru joi, 3 iulie a.c., o şedinţă ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local pen­tru dez­ba­te­rea mai mul­tor pro­iec­te de inte­res pen­tru locu­i­to­rii ora­şu­lui.

Unul din­tre aces­tea se refe­ră la apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai inves­ti­ţi­ei refe­ri­toa­re la pro­iec­ta­rea şi exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de branşa­re a blo­cu­ri­lor cu sobe din Man­ga­lia.

În cadrul ace­le­ia­şi şedinţe CL va fi supus spre adop­ta­re pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză apro­ba­rea inves­ti­ţi­ei pri­vind branşa­rea la reţea­ua de gaze natu­ra­le a şco­li­lor şi gră­di­ni­ţe­lor din Man­ga­lia, pre­cum şi apro­ba­rea pro­iec­tu­lui de rea­bi­li­ta­re a insti­tu­ţi­ei de învă­ţământ “Gala Galac­tion” din loca­li­ta­te.

Pe ordi­nea de zi, este înscris pro­iec­tul de hotă­râre care se refe­ră la rea­bi­li­ta­rea reţe­lei ter­mi­ce afe­ren­te CT13.

Alte pro­iec­te ce vor  fi supu­se adop­tă­rii se refe­ră la apro­ba­rea retra­ge­rii drep­tu­lui de admi­nis­tra­re asu­pra Can­ti­nei Soci­a­le din incin­ta Lice­u­lui Teh­no­lo­gic “Ion Băne­scu” şi trans­mi­te­rea aces­te­ia în admi­nis­tra­rea Ser­vi­ci­u­lui Public Soci­al de Asis­tenţă Soci­a­lă, pre­cum şi avi­za­rea schim­bă­rii denu­mi­rii Secţi­ei Chi­rur­gie Gene­ra­lă din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia în Secţia Gene­ra­lă “Prof. Dr. Vasi­le Sâr­bu”.

Marți, 1 iulie 2014, Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele