Sondaj Agenţia pentru Resurse Minerale în Constanța: Cetăţenii doresc să fie mai bine informaţi despre gazele de şist

0
108

Pes­te 60% din­tre cei inter­vi­e­va­ţi susţin că sunt slab infor­ma­ţi cu pri­vi­re la ceea ce înseam­nă resur­se necon­venţio­na­le — gaze de şist, la acti­vi­tă­ţi­le de explo­ra­re şi exploa­ta­re, avan­ta­je şi dez­a­van­ta­je”, potri­vit unui comu­ni­cat al ANRM, citat de Medi­a­fax.

Son­da­jul a fost rea­li­zat în zone­le în care sunt situ­a­te peri­me­tre­le cu potenţi­al de gaze de şist, res­pec­tiv judeţul Con­stanţa (ora­şul Con­stanţa şi comu­ne­le Cos­ti­neşti şi Lima­nu) şi judeţul Vaslui (Bâr­lad şi comu­ne­le Iana, Pun­geşti, Şte­fan cel Mare şi Băceşti).

În ambe­le zone s‑a înre­gis­trat un pro­cent ridi­cat (pes­te 40%) al celor care cred că lucră­ri­le ini­ţi­a­le sunt direct lucrări de exploa­ta­re. De ase­me­nea, pes­te 50% din cei inter­vi­e­va­ţi au fir­mat că nu ştiu care este dura­ta eta­pei de explo­ra­re (între 3 şi 5 ani) în urma căre­ia se sta­bi­leş­te dacă exis­tă zăcă­min­te de gaz în zone­le res­pec­ti­ve.

Pes­te 65% din cei care au luat par­te la son­daj au spus că nu ştiu care sunt posi­bi­le­le ris­curi ale eta­pei de explo­ra­re, iar pes­te 50% au afir­mat că nu cunosc dez­a­van­ta­je­le eta­pei de exploa­ta­re. Între­ba­ţi care sunt avan­ta­je­le explorării/exploatării, pes­te 40% au decla­rat că nu ştiu. Un pro­cent de 47% susţi­ne că nu a exis­tat o infor­ma­re corec­tă până în acest moment în spa­ţi­ul public.

În ceea ce pri­veş­te sur­se­le de infor­ma­re, apro­xi­ma­tiv jumă­ta­te din­tre cei inter­vi­e­va­ţi con­si­de­ră că Pri­mă­ria ar tre­bui să infor­meze cetă­ţe­nii cu pri­vi­re la acti­vi­tă­ţi­le care vizea­ză explo­ra­rea. Urmă­toa­re­le insti­tu­ţii menţio­na­te sunt Guver­nul şi Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le. În opi­nia celor care au răs­puns son­da­ju­lui, expe­rţii din cadrul ANRM ar fi cei mai în măsu­ră să infor­meze corect des­pre gaze­le de şist.

Son­da­jul face par­te din cam­pa­nia de infor­ma­re şi dez­ba­te­re publi­că pe tema gaze­lor de şist rea­li­za­tă de ANRM, cu spri­ji­nul Comi­si­ei Euro­pe­ne, în peri­oa­da iulie-noiem­brie 2013.

Indus­tria gaze­lor de şist este con­tes­ta­tă de acti­vi­ş­tii de mediu, care susţin că acce­sa­rea zăcă­min­te­lor, mai greu de extras faţă de zăcă­min­te­le tra­di­ţio­na­le de gaze natu­ra­le, poa­te con­ta­mi­na ape­le sub­te­ra­ne cu sub­stanţe chi­mi­ce.

Româ­nia se situ­ea­ză pe locul al tre­i­lea în Euro­pa după rezer­ve­le recu­pe­ra­bi­le de haze de şist, după Polo­nia şi Franţa. Aceas­tă can­ti­ta­te ar putea să aco­pe­re con­su­mul naţio­nal de gaze pen­tru 100 de ani.

ziuaconstanta.ro, 28.08.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele