Care este adevăratul pericol al exploatării gazelor de șist

0
188

Diplo­ma­tul Dumi­tru Mazi­lu a vor­bit în cadrul emi­siu­nii “Oame­nii rea­li­tă­ții”  des­pre peri­co­le­le exploa­tă­rii gaze­lor de șist.

Dumitru Mazilu

Dumi­tru Mazi­lu

Care este adevăratul pericol al exploatării gazelor de șist

Care este ade­vă­ra­tul peri­col al exploa­tă­rii gaze­lor de  șist

Gaze­le de șist sunt tema cea mai actu­a­lă și urmă­ri­tă cu un inte­res ieșit din  comun. Sigur că avem nevo­ie de ener­gie, toa­tă lumea are nevo­ie de ener­gie. Cine  are gaze de șist are mij­loa­ce: nu doar gaze de șist, ci și petrol. În Ame­ri­ca se  exploa­tea­ză gaze de șist, însă eu am stat în Ame­ri­ca, și ca visi­ting pro­fes­sor,  și ca diplo­mat. Am văzut care e situ­a­ția: Ame­ri­ca are spa­ții imen­se nelo­cu­i­te,  aco­lo poți face exploa­tări. Ni se spu­ne că acum se face o explo­ra­re și nu e  niciun peri­col. Păi cine face explo­ra­re, fără să se gân­deas­că la exploa­ta­re?”, a  spus Dumi­tru Mazi­lu în cadrul emi­siu­nii “Oame­nii Rea­li­tă­ții”, mode­ra­tă de către  Dorin Chi­oțea.

Pro­ble­me­le sunt două și au fost sub­li­ni­at de fran­cezi, de bul­gari, de nemți,  de toți cei care par­ti­ci­pă la dez­ba­teri. Pri­ma con­se­cin­ță este că este pusă sub  sem­nul între­bă­rii apa. Pen­tru un sin­gur puț se con­su­mă 19 mili­oa­ne de litri de  apă cura­tă pota­bi­lă și n‑a fost dat publi­ci­tă­ții câte puțuri s‑au apro­bat.  Con­trac­te­le tre­bu­ie făcu­te publi­ce. E un drept al omu­lui pus sun sem­nul  între­bă­rii: oame­ni­lor li se iau apa și pămân­tul.

Pămân­tul care este folo­sit  pen­tru frac­tu­ra­rea hidra­uli­că este scos din cir­cu­i­tul agri­col. Con­se­cin­țe­le sunt  foar­te gra­ve. Este ade­vă­rul care tre­bu­ie spus popu­la­ți­ei. Ni se poves­teș­te că  Polo­nia a hotă­rât să-și exploa­te­ze gaze­le de șist. Ei au și un inte­res major:  rela­ția con­ton­den­tă cu Rusia. Nu se spu­ne popu­la­ți­ei ce hotă­râre a luat guver­nul  polo­nez. Cine exploa­tea­ză gaze­le de șist are de plătit 80% din pro­fi­tul  rea­li­zat. Știți cât se cere pen­tru Che­vron în Româ­nia? 3,5%.

În Ame­ri­ca, zece  sta­te cu o den­si­ta­te mai impor­tan­tă au inter­zis exploa­ta­rea gaze­lor de șist. Nu  exis­tă acum mij­loa­ce teh­ni­ce care să dea garan­ții 100% pen­tru via­ța și sănă­ta­tea  oame­ni­lor”, aver­ti­zea­ză diplo­ma­tul.

REALITATEA.NET, sâm­bă­tă, 27.07.2013.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply