Mangalia-Tecuci-Mărăşeşti: Excursie pe urmele eroilor (galerie foto)

0
554

Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă Cul­tul Ero­i­lor “Regi­na Maria”, Sub­fi­li­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi din Româ­nia – Fili­a­la Man­ga­lia, Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă şi în Retra­ge­re, Com­ple­xul Cul­tu­ral “Cal­la­tis”, cu spri­ji­nul Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, au orga­ni­zat sâm­bă­tă 15 iunie a.c., o excur­sie cu auto­ca­rul pe tra­se­ul Mangalia-Tecuci-Mărăşeşti.

Obiec­ti­vul prin­ci­pal a fost reîn­vi­e­rea unor cli­pe din frămân­ta­ta isto­rie a popo­ru­lui nos­tru, res­pec­tiv cele care au amin­tit de glo­ri­oa­se­le lup­te din vara anu­lui 1917, când devi­za bra­vei arma­te româ­ne a fost „PE AICI NU SE TRECE!”

În Tecuci,  un spri­jin deo­se­bit l‑au acor­dat cei din con­du­ce­rea Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le Cul­tul Ero­i­lor, res­pec­tiv dl Doru Para­ş­can, direc­to­rul muze­u­lui din loca­li­ta­te, şi dl Stă­ni­lă Cris­ti­an, dir. adj. al Şco­lii Nr. 11, „Ior­gu Ior­dan”. Expli­ca­ţi­i­le ulti­mu­lui, la „Monu­men­tul Cer­ce­ta­şu­lui Român” (unic în Euro­pa!), au fost ascul­ta­te cu inte­res de mangalieni.

La „Mau­so­le­ul” din Mără­şeşti, ele­vii Şco­lii Gim­na­zi­a­le Nr. 1 Man­ga­lia, după into­na­rea Imnu­lui de Stat de către întrea­ga asis­tenţă, au depus o coroa­nă de flori la mor­mân­tul gene­ra­lu­lui Iere­mia Gri­go­res­cu, aflat chiar în incin­tă, sim­bol al jert­fei celor care au făcut Româ­nia Mare. Cu aceas­tă oca­zie, dl vete­ran de răz­boi Gh.-Al. Rădea­nu a cân­tat o doi­nă des­pre sufe­rinţa  unui copil de tru­pă, orfan.

În con­ti­nu­a­re, oprin­du-se la o mănăs­ti­re, au aprins câte o lumâ­na­re pen­tru sufle­te­le celor „înge­mă­na­ţi cu glia”.

Din grup au făcut par­te câş­ti­gă­tori ai con­cur­su­lui „Ero­ul din fami­lia mea”  (ini­ţi­at de către dl col. ® Remus Maco­vei, preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le Cul­tul Ero­i­lor „Regi­na Maria”, Fili­a­la Con­stanţa), colegi de-ai lor şi cadre didac­ti­ce de la şco­li­le şi lice­e­le din oraş, mem­bri ai Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Vete­ra­ni­lor, având ca preşe­din­te pe dl col. ® Ale­cu Cru­du, mem­bri ai A.N.Cultul Eroilor-„Regina Maria” Man­ga­lia, avându‑l ca preşe­din­te pe dl prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu.

Ace­ea­şi bucu­rie a împărtăşit‑o, cu aceas­tă oca­zie, şi un grup de elevi însoţi­ţi de către dna prof. Tatia­na Las­cu, veni­ţi din loca­li­ta­tea nata­lă, Căpreni, jud. Gorj, pen­tru a cin­sti memo­ria ero­u­lui NINU I. Con­stan­tin, decla­rat „cetă­ţean de onoa­re post-mor­tem al muni­ci­pi­u­lui Mangalia”.

Gale­rie foto:

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply