Festivalul Internațional de Folclor “Dobroge, mândră grădină” a ajuns la cea de‑a VIII‑a ediție

0
241

Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă a Core­gra­fi­lor, Sce­no­gra­fi­lor și Artis­ti­lor Liber Pro­fe­și­o­nisti din Con­stan­ța, prin Agen­ția de Impre­sa­ri­at Artis­tic FUTURE PROJECTS, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Con­stan­ța, Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Pri­ma­ria Ora­su­lui Efo­rie, Pri­ma­ria Ora­su­lui Năvo­dari, Pri­mă­ria Comu­nei Albești, Pri­mă­ria Cos­ti­nești, Pri­mă­ria Pan­te­li­mon, Pri­mă­ria Vul­tu­ru, Aso­ci­a­ția pen­tru Pro­mo­va­rea și Dezvol­ta­rea Turis­mu­lui Lito­ral — Del­ta Dună­rii, orga­ni­zea­za în peri­oa­da 03 — 09 iulie, edi­ția a VIII‑a a Fes­ti­va­lu­lu­lui Inter­națio­nal de Fol­clor al Cân­te­cu­lui și Dan­su­lui Națio­nal și Inter­națio­nal pen­tru Copii și Tine­ret “Dobro­ge, mân­dră gră­di­nă”, care se va des­fă­șu­ra în Man­ga­lia, Nept­un-Olimp, Jupi­ter, Venus, Efo­rie Sud și Efo­rie Nord, Mama­ia, Cos­ti­nești, Tabă­ra Năvo­dari, Albești, Pan­te­li­mon, Vul­tu­ru.

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a fes­ti­va­lu­lui va avea loc în data de Marţi, 03 iulie, cu înce­pe­re de la ore­le 17.30, în Por­tul Turis­tic Man­ga­lia.

Sec­țiu­ni­le de con­curs din cadrul fes­ti­va­lu­lui se vor des­fă­șu­ra în zile­le de 4, 5, 6, 7 iulie, între ore­le 09.00 — 13.00 și 14.30 — 17.00.

La fes­ti­val vor par­ti­ci­pa 56 de ansam­bluri fol­clori­ce de can­te­ce si dan­suri popu­la­re de ama­tori din tara si de pes­te hota­re, 75 tineri con­cu­ren­ti la sec­tiu­nea Inter­pre­ta­re Solisti Vocali si Instru­men­tisti, per­soa­ne fara diza­bi­li­tati pe trei cate­go­rii de var­sta ( 8 — 13 ani; 14 — 18 ani; 19 — 25 ani), 15 tineri con­cu­ren­ti la sec­tiu­nea Inter­pre­ta­re Solisti Vocali si Instru­men­tisti, per­soa­ne cu diza­bi­li­tati cu var­ste cuprin­se intre 8 ani si 25 ani, 110 tineri con­cu­ren­ti, repre­zen­tan­ti a 10 Gru­puri Vocal-Fol­clori­ce din intrea­ga tara, cu var­ste cuprin­se intre 8 si 25 ani, 48 de Ansam­bluri de Dan­suri Popu­la­re — Natio­nal, con­cu­ren­ti la sec­tiu­nea Core­gra­fie Dans Popu­lar Natio­nal, tineri cu var­ste intre 8 ani si 25 ani, 8 Ansam­bluri de Dan­suri Popu­la­re — Inter­na­tio­nal con­cu­ren­ti la sec­tiu­nea Core­gra­fie Dans Popu­lar Inter­na­tio­nal, tineri cu var­ste intre 8 ani si 25 ani, 25 invi­tati tineri inter­preti din Roma­nia, solisti de muzi­ca popu­la­ra, lau­re­ati la dife­ri­te fes­ti­va­luri de fol­clor Natio­na­le si Inter­na­tio­na­le, 18 invi­tati solisti con­sa­crati de muzi­ca popu­la­ra din toa­te zone­le fol­clori­ce ale Roma­niei.

Ziua de Con­stanţa, 28.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply