S‑a deschis primul Economat din Mangalia

0
268
Candidatul independent la Primăria Mangalia, Radu Cristian — acţiuni în sprijinul cetăţenilor

Can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a des­chis pri­mul Eco­no­mat din oraş, cu pro­du­se de bază la preţ de pro­du­că­tor.

El a decla­rat că în aceas­tă cam­pa­nie nu a făcut pro­mi­siuni elec­to­ra­le, ci a încer­cat să îi aju­te pe con­ce­tă­ţe­nii săi cu pro­iec­te punc­tu­a­le. Am dis­cu­tat cu mii de oameni de câte­va luni încoa­ce. Am iden­ti­fi­cat exact care sunt pro­ble­me­le ora­şu­lui, iar spri­ji­nul pen­tru bătrâni şi fami­li­i­le nevo­ia­şe este pri­o­ri­tar în pro­gra­mul meu Man­ga­lia, oraş euro­pean, a sub­li­ni­at Radu Cris­ti­an. Încă de la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, Radu Cris­ti­an a orga­ni­zat în obo­rul din Man­ga­lia un Eco­no­mat de legu­me-fruc­te, care a fost apre­ciat de popu­la­ţie pen­tru preţu­ri­le redu­se.

În Man­ga­lia nu au exis­tat până acum preţuri corec­te în pieţe­le agro-ali­men­ta­re. Eco­no­ma­tul pe care l‑am des­chis este pri­mul maga­zin cu preţuri cât mai aproa­pe de pro­du­că­tor. Nu este nor­mal să umfli preţul de două trei ori pe dru­mul de la depo­zi­tul din Con­stanţa până la maga­zi­nul din Man­ga­lia, a com­ple­tat can­di­da­tul man­ga­li­oţi­lor la Pri­mă­rie. Prin­tre pro­du­se­le care se găsesc la Eco­no­ma­tul Radu Cris­ti­an se numă­ră zahăr, ulei, făi­nă, mălai, orez, dar şi legu­me-fruc­te. Popu­la­ţia Man­ga­li­ei a venit încă de la pri­me­le ore ale zilei să cum­pe­re pro­du­se de bază la preţ redus. Oame­nii s‑au întâl­nit cu Radu Cris­ti­an şi i‑au mulţu­mit pen­tru des­chi­de­rea Eco­no­man­tu­lui. Sunt de-al vos­tru şi am gri­jă de voi. Am des­chis acest Eco­no­mat fără să pro­mit nimic îna­in­te. Când spun ceva, eu fac, le‑a spus Radu Cris­ti­an celor pre­zenţi.

Inter­venţie pe stra­da Roze­lor

În ace­ea­şi zi cu des­chi­de­rea Eco­no­ma­tu­lui, Radu Cris­ti­an a aju­tat o aso­ci­a­ţie de loca­tari de pe stra­da Roze­lor, unde a tri­mis vidan­je pen­tru a cură­ţa sub­so­lu­ri­le inun­da­te de ani de zile. Am cerut aju­tor de la Pri­mă­rie încă de acum 3 ani, dar nimeni nu ne‑a băgat în sea­mă. Din cau­za mize­ri­ei din sub­sol nici nu poţi să treci pe stra­dă, în tim­pul verii. După ce a aflat că ne va aju­ta dom­nul Radu, pri­ma­rul în fun­cţie a tri­mis şi el vor­bă că ne adu­ce vidan­ja, dar nici acum nu a făcut nimic, au com­ple­tat locu­i­to­rii din zonă. Nu în ulti­mul rând, Radu Cris­ti­an a spri­jint loca­ta­rii unui bloc din zona IAS pen­tru a avea acces la apă pota­bi­lă.

Radu Cris­ti­an a spri­ji­nit fina­li­za­rea lucră­ri­lor la Bise­ri­ca din Nept­un

În plus, can­di­da­tul inde­pen­dent la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, s‑a întâl­nit cu locu­i­to­rii din Nept­un-Olimp pen­tru a le pre­zen­ta solu­ţi­i­le sale la pro­ble­me­le din zonă. Con­form pro­gra­mu­lui său, Man­ga­lia, oraş euro­pean, trans­por­tul public pen­tru locu­i­to­rii din Nept­un-Olimp va avea ace­la­şi preţ ca pen­tru ori­ce altă zonă din oraş, iar ora­rul va fi în fun­cţie de sezon. Ast­fel, pe tim­pul verii, cur­se­le către Nept­un-Olimp vor cir­cu­la de la ora 5.00 până la mie­zul nopţii, iar în extra­se­zon vor cir­cu­la între ore­le 5.00–22.00.

Radu Cris­ti­an a mai vor­bit cu locu­i­to­rii din Nept­un-Olimp des­pre nece­si­ta­tea unor locu­inţe pen­tru tine­rii din zonă şi înfi­inţa­rea unei far­ma­cii cu pro­gram non-stop. După pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de pri­mar, vom face anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor din Nept­un-Olimp cu fon­duri UE, în con­di­ţii teh­ni­ce de cali­ta­te, nu ca până acum. Ordi­nea şi lini­ş­tea publi­că se vor asi­gu­ra cu patru­le mix­te poli­ţie-jan­darmi, iar spa­ţi­i­le de par­ca­re pen­tru locu­i­to­rii din zonă vor fi extin­se, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

Cea mai mare bucu­rie a oame­ni­lor din Nept­un-Olimp a fost însă ace­ea că Radu Cris­ti­an a spri­ji­nit finan­ci­ar fina­li­za­rea lucră­ri­lor la faţa­da bise­ri­cii cu hra­mul Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui, din Nept­un. Lucra­rea se va fina­li­za până la data de 1 iulie. Ne-am sătu­rat de poli­ti­cieni care ne pro­mit marea cu sarea în cam­pa­nie şi apoi uită de noi. Este pri­ma dată când cine­va ne dă o mână de aju­tor fără să ne pro­mi­tă măsuri elec­to­ra­le, au spus eno­ri­a­şii des­pre ini­ţi­a­ti­va lui Radu Cris­ti­an.

Roc­sa­na CRISTEA, 31 mai 2012. Gale­rie foto: repli­caon­li­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply