Premierul Ponta a demis prefecţii şi subprefecţii

0
257

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a demis toţi pre­fe­cţii şi sub­pre­fe­cţii. Deci­zia a fost lua­tă astăzi, în pri­ma şedinţă de guvern. Deci­zia pre­mi­e­ru­lui era pre­vi­zi­bi­lă, în con­di­ţi­i­le în care intenţia era anu­nţa­tă încă de săp­tămâ­na tre­cu­tă, când Pon­ta încă nu era în frun­tea Exe­cu­ti­vu­lui. Moti­vul invo­cat, la acea vre­me, era ace­la că aceş­tia tre­bu­ie să repre­zin­te Guver­nul.

Guver­nul a decis, în şedinţa de astăzi, schim­ba­rea pre­fe­cţi­lor şi sub­pre­fe­cţi­lor PDL şi UDMR, după ce pro­iec­te­le de hotă­râri care ope­rea­ză aces­te modi­fi­cări au fost inclu­se pe agen­da pri­mei reu­niuni a nou­lui Cabi­net, potri­vit unor sur­se ofi­ci­a­le cita­te de MEDIAFAX.

Pe ordi­nea de zi au mai fost inclu­se pro­iec­te de ordo­nanţă de urgenţă pri­vind sta­bi­li­rea unor măsuri finan­ci­a­re în dome­ni­ul asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de sănă­ta­te şi al finanţe­lor publi­ce, pre­cum şi pen­tru apli­ca­rea unor măsuri de reor­ga­ni­za­re în cadrul admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce cen­tra­le.

cuge­tli­ber, marti, 08 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply