Școala Gimnazială și Asociația de părinți “Gala Galaction” Mangalia: De astăzi, 8 februarie 2021, începem semestrul al II-lea al anului școlar 2020–2021

0
306

Dragi elevi, Sti­mați părinți,

Am înche­iat un semes­tru difi­cil, cu mul­te pro­vo­cări. Am avut de toa­te: acti­vi­tăți de pre­da­re / învă­ța­re / eva­lu­a­re față in față, hibrid și exclu­siv onli­ne, sedin­țe și inspec­ții onli­ne. De luni, 08.02.2021, înce­pe semes­trul al II-lea al anu­lui șco­lar 2020–2021, când vom reve­ni cu toții la cur­suri! Toa­te infor­ma­ți­i­le pri­vind acce­sul în școa­lă, pro­gra­mul șco­lar, repar­ti­za­rea pau­ze­lor, reguli și pro­to­coa­le, le-ați pri­mit deja de la învățători/profesorii diri­ginți pe căi­le ofi­ci­a­le de comu­ni­ca­re! Doar ace­le infor­ma­ții sunt corec­te si complete!

Con­form Ordi­nu­lui comun nr. 3.235/93/2021 emis de MINISTERUL EDUCAȚIEI si MINISTERUL SĂNĂTĂȚII publi­cat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 febru­a­rie 2021, sce­na­ri­ul 2 pre­su­pu­ne ca pre­ș­co­la­rii, ele­vii cla­se­lor pri­ma­re și ele­vii de cla­sa a VIII să revi­nă în băn­ci­le șco­lii, cu pre­zen­ță fizi­că, iar cla­se­le a V‑a,a VI‑a și a VII‑a în sis­tem online.

Mas­ca este obli­ga­to­rie în incin­ta uni­tă­ți­lor cât și în exte­ri­o­rul aces­to­ra. Spe­răm ca împre­u­nă să depu­nem efor­turi de a înțe­le­ge ‚de a ne con­for­ma noi­lor reguli ‚de a păs­tra dis­tan­ța cores­pun­ză­toa­re, de a ne pre­o­cu­pa de sănă­ta­tea copi­i­lor și ele­vi­lor noș­tri. Stiu ca toti am astep­tat acest moment însă, bucu­ria reve­de­rii nu tre­bu­ie sa ne copleșească.

TREBUIE SĂ RESPECTĂM REGULILE DE DISTANTARE si DE IGIENĂ!

Sun­tem încre­ză­tori că, toti veți actio­na cu res­pon­sa­bi­li­ta­te, dacă vrem sa ne desfă­u­răm acti­vi­ta­tea cât mai mult timp față în față. Vă aștep­tăm cu drag în clă­di­ri­le șco­lii pre­ga­ti­te spe­cial pen­tru voi.
Tutu­ror, sănă­ta­te din plin!

Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți “Gala Galac­tion” Mangalia.


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply