Ruxandra Georgescu: La mulți ani, Mangalia News!

0
177

Ruxan­dra Geor­ges­cu: ”Ca întot­dea­u­na, Man­ga­lia News își sur­prin­de pri­e­te­nii cu ges­turi fru­moa­se, pli­ne de emo­ție. În ceea ce mă pri­veș­te, nu voi putea răs­plăti nici­o­da­tă înde­a­juns tot spri­ji­nul pe care l‑am pri­mit din par­tea redac­ți­ei dum­ne­a­voas­tră, necon­di­țio­nat. Vă feli­cit pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te, pen­tru per­se­ve­ren­ță, dar mai ales pen­tru fap­tul că încu­ra­jați și pro­mo­vați valo­ri­le loca­le. La mulți ani, dra­gii mei pri­e­te­ni! La mulți ani, Man­ga­lia News!”

MN: Mul­țu­mim, Rux, pen­tru fru­moa­sa cola­bo­ra­re. Și…, ca‑n Arma­tă: ”Con­ti­nu­ați!” 🙂

UPDATE — Ruxan­dra Geor­ges­cu: Ca întot­dea­u­na, Man­ga­lia News ne rezer­vă supri­ze minu­na­te, care ne bucu­ră sufle­tul. Mereu ală­tu­ri de comu­ni­ta­te, veș­nic sus­ți­nă­tor al valo­ri­lor loca­le, dl. pro­fe­sor Tra­ian Lupu mă ono­rea­ză cu aceas­tă Diplo­mă, gest care pen­tru mine are o impor­tan­ță deo­se­bi­tă. Vă sunt pro­fund recu­nos­că­toa­re pen­tru tot spri­ji­nul pe care mi l‑ați acor­dat, de‑a lun­gul ani­lor! În nume­le fru­moa­sei noas­tre cola­bo­rări, vă mul­țu­mesc și vă urez mulți ani îna­in­te, mul­tă inspi­ra­ție și la cât mai mulți citi­tori! Cu drag, a dum­ne­a­voas­tră pri­e­te­nă, Ruxan­dra. Vă mul­țu­mesc fru­mos, tutu­ror! Feli­ci­tări, în pri­mul rând, redac­ți­ei Man­ga­lia News, pen­tru întrea­ga activitate!

Codruț Bur­du­jan: Res­pect! Un domn care stie sa iden­ti­fi­ce oame­nii valo­ro­si ai Man­ga­li­ei si o artis­ta care pune in lumi­na toa­ta fru­mu­se­tea ora­su­lui. 

MN: Doar atât mai adă­u­găm: Mul­țu­mim, Rux, pen­tru tot. Mergi îna­in­te și nu-ți uita pasiu­nea fru­moa­să! Pen­tru noi, ești aici: mangalianews.ro/Ruxandra+Georgescu


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply