Rapoartele de evaluare pentru clădirile nerezidențiale din municipiul Mangalia se depun până la sfârșitul lunii martie

0
267

Anunț de inte­res public! Rapoar­te­le de eva­lu­a­re pen­tru clă­di­ri­le nere­zi­den­ți­a­le se depun până la sfâr­și­tul lunii martie.

Repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Mana­ge­ment Fis­cal și Con­trol Veni­turi din cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia infor­mea­ză con­tri­bu­a­bi­lii / per­soa­ne fizi­ce, care dețin clă­diri nere­zi­den­ți­a­le, că, rapoar­te­le de eva­lu­a­re pen­tru acest tip de clă­di­re se depun la sedi­ul Pri­mă­ri­ei — Ser­vi­ci­ul Impo­zi­te și Taxe, până la pri­mul ter­men de pla­tă din anul de refe­rin­ță, res­pec­tiv 31.03.2021.

Pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce, arti­co­lul din Legea Nr.227/2015 pri­vind Codul Fis­cal, modi­fi­cat prin Legea Nr.296/18.12.2020 dis­pu­ne următoarele:

Pen­tru clă­di­ri­le nere­zi­den­ți­a­le afla­te în pro­pri­e­ta­tea per­soa­ne­lor fizi­ce, impo­zi­tul pe clă­diri se cal­cu­lea­ză prin apli­ca­rea unei cote cuprin­se între 0,2 — 1,3% asu­pra valo­rii care poa­te fi:

  • a) valoa­rea rezul­ta­tă din­tr-un raport de eva­lu­a­re întoc­mit de un eva­lu­a­tor auto­ri­zat în ulti­mii 5 ani ante­ri­ori anu­lui de refe­rinţă, depus la orga­nul fis­cal local până la pri­mul ter­men de pla­tă din anul de refe­rinţă, res­pec­tiv 31.03.2021. În situ­a­ţia depu­ne­rii rapor­tu­lui de eva­lu­a­re după pri­mul ter­men de pla­tă din anul de refe­rinţă, aces­ta pro­du­ce efec­te înce­pând cu data de 1 ianu­a­rie a anu­lui fis­cal următor;
  • b) valoa­rea fina­lă a lucră­ri­lor de con­struc­ții, în cazul clă­di­ri­lor noi, con­stru­i­te în ulti­mii 5 ani ante­ri­ori anu­lui de referință;
  • c) valoa­rea clă­di­ri­lor care rezul­tă din actul prin care se trans­fe­ră drep­tul de pro­pri­e­ta­te, în cazul clă­di­ri­lor dobân­di­te în ulti­mii 5 ani ante­ri­ori anu­lui de refe­rinţă. În situ­a­ţia în care nu este pre­ci­zată valoa­rea, se uti­li­zea­ză ulti­ma valoa­re înre­gis­tra­tă în baza de date a orga­nu­lui fiscal.


Man­ga­lia News, 11.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply