Eficientizarea activității, acces online la serviciile publice și Strategia de Dezvoltare Locală, proiecte recente lansate de Primăria Mangalia

0
242

Transparența și cola­bo­ra­rea, în inte­re­sul cetățenilor Man­ga­li­ei, au repre­zen­tat mereu priorități ale municipalității. Zile­le tre­cu­te, UAT Man­ga­lia a lan­sat pro­iec­tul euro­pean “Pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că și sim­pli­fi­ca­rea pro­ce­du­rii admi­nis­tra­ti­ve în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”. Prin acest pro­iect va fi con­so­li­da­tă capa­ci­ta­tea instituțională și eficiența activității la nive­lul Primăriei Man­ga­lia. Ast­fel, cetățenii Man­ga­li­ei vor avea acces onli­ne la ser­vi­ci­i­le publi­ce ges­tio­na­te de muni­ci­pa­li­ta­te. De exemplu:

  • Soli­ci­ta­rea, eli­be­ra­rea sau depu­ne­rea docu­men­te­lor onli­ne (cer­ti­fi­ca­te de urba­nism, cer­ti­fi­ca­te de nas­te­re, cer­ti­fi­ca­te de căsătorie etc);
  • Posi­bi­li­ta­tea depu­ne­rii cere­ri­lor onli­ne și veri­fi­ca­rea sta­di­u­lui docu­men­te­lor depuse;
  • Apli­ca­ție pen­tru poli­ția locală.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui este de 16 luni. Instituțiile euro­pe­ne pun la dispoziție banii nece­sari și pen­tru inte­gra­rea comunităților dez­a­van­ta­ja­te cu acces limi­tat sau problematic.

În para­lel, prin acest pro­iect, va fi ela­bo­ra­tă și Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Loca­lă, pen­tru care avem nevo­ie de spri­ji­nul locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pe care îi rugăm să com­ple­te­ze ches­tio­na­rul onli­ne din link-ul urmă­tor: https://docs.google.com/


Man­ga­lia News, 09.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply