ANUNT IMPORTANT pentru părinții care pleacă la muncă în străinătate, din partea Direcției Asistență Socială Mangalia

0
387

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia con­ti­nuă acțiu­nea de moni­to­ri­za­re a modu­lui de creș­te­re, îngri­ji­re și edu­ca­re a copi­i­lor cu părinți ple­cați la mun­că în stră­i­nă­ta­te, con­form H.G. nr. 691/2015 pen­tru apro­ba­rea Pro­ce­du­rii de moni­to­ri­za­re a modu­lui de creș­te­re și îngri­ji­re a copi­lu­lui cu părinți ple­cați la mun­că în stră­i­nă­ta­te și ser­vi­ci­i­le de care aceștia pot beneficia.

Ast­fel, având în vede­re pre­ve­de­ri­le arti­co­lu­lui 104 din Legea Nr. 272/2004 pri­vind „Pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor copi­lu­lui”, vă adu­cem la cunoș­tin­ță fap­tul că, potri­vit Art. (1) „Părin­te­le care exer­ci­tă sin­gur auto­ri­ta­tea părin­teas­că, sau la care locu­ieș­te copi­lul și care urmea­ză să ple­ce la mun­că în stră­i­nă­ta­te, are obli­ga­ția de a noti­fi­ca aceas­tă inten­ție ser­vi­ci­u­lui public de asis­ten­ță soci­a­lă de la domi­ci­liu, cu mini­mum 40 de zile îna­in­te de a pără­si țara”.

Noti­fi­ca­rea dum­ne­a­voas­tră va con­ți­ne, în mod obli­ga­to­riu, desem­na­rea per­soa­nei care se va ocu­pa de între­ți­ne­rea copi­lu­lui pe peri­oa­da absen­ței părin­ți­lor, sau tuto­re­lui după caz. Con­form Art. (3) „Con­fir­ma­rea per­soa­nei în între­ți­ne­rea căre­ia va rămâ­ne copi­lul, se efec­tu­ea­ză de către instan­ța de tute­lă, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le pre­zen­tei legi”.

În con­se­cin­ță, dacă inten­țio­nați să pără­siți țara, vă rugăm să vă pre­zen­tați la sedi­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă din str. Del­fi­nu­lui, Nr.1, pen­tru a noti­fi­ca absen­ța dum­ne­a­voas­tră. Pro­gra­mul nos­tru de lucru este:
Luni — Mier­curi – 08.00–16.00,
Joi – 08.00–18.00,
Vineri – 08.00–14.00.
Pen­tru deta­lii supli­men­ta­re, puteți ape­la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0341.140.113,
0756.201.238.


Man­ga­lia News, 04.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply