Ziua Internațională a Vămilor, celebrată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor

0
177

Ziua Internațională a Vămilor, celebrată de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală a Vămilor.

Ca în fie­ca­re an, în data de 26 ianu­a­rie, cele 183 admi­nis­tra­ții vama­le, mem­bre ale Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Vămi­lor, inclu­siv cea din Româ­nia, săr­bă­to­resc Ziua Inter­națio­na­lă a Vămilor.

În anul 2021, aceas­tă zi este dedi­ca­tă pen­tru a evi­den­ția efor­tu­ri­le uni­te ale admi­nis­tra­ți­i­lor vama­le de a depăși cri­za coro­na­vi­rus și a spri­jini popu­la­ția și soci­e­tă­ți­le comer­ci­a­le prin întă­ri­rea lan­țu­lui logis­tic la nivel mondi­al, con­so­li­da­rea cola­bo­ră­rii, fruc­ti­fi­ca­rea teh­no­lo­gi­ei și valo­ri­fi­ca­rea “oame­ni­lor” în cen­trul pro­ce­su­lui de trans­for­ma­re, sub slo­ga­nul Recu­pe­ra­re, Reîn­no­ire, Adap­ta­bi­li­ta­te: Vama sus­ți­ne sus­te­na­bi­li­ta­tea lan­țu­lui logis­tic . Ast­fel, Orga­ni­za­ța Mondi­a­lă a Vămi­lor invi­tă sta­te­le mem­bre să adop­te trans­for­ma­rea digi­ta­lă la fron­ti­e­re și să acor­de o aten­ție deo­se­bi­tă pro­ce­se­lor de infor­ma­ti­za­re și auto­ma­ti­za­re, să uti­li­ze­ze teh­no­lo­gii ino­va­ti­ve și să sus­ți­nă abor­dări cola­bo­ra­ti­ve cu toți acto­rii impli­cați în lan­țul de aprovizionare.

Pe par­cur­sul anu­lui 2020, acti­vi­ta­tea struc­tu­ri­lor vama­le din Româ­nia a fost influ­en­ța­tă de pro­ce­sul de des­fă­șu­ra­re a comer­țu­lui inter­na­tio­nal în con­di­ții excep­țio­na­le de cri­ză și res­tric­ții cau­za­te de de pan­de­mia COVID 19, iar pen­tru peri­oa­da urmă­toa­re sunt evi­den­ți­a­te ca obiec­ti­ve stra­te­gi­ce: asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții și sigu­ran­ței cetă­țe­ni­lor, faci­li­ta­rea comer­țu­lui legi­tim și sim­pli­fi­ca­rea for­ma­li­tă­ți­lor vamale.

Anul aces­ta, 16 func­țio­nari vamali au fost pre­mi­ați cu cer­ti­fi­ca­te de merit emi­se de Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Vămi­lor. În semn de apre­ci­e­re pen­tru acti­vi­ta­ți­le care au sus­ți­nut pro­mo­va­rea valo­ri­lor și cul­tu­rii orga­ni­za­ți­ei și spri­ji­ni­ul ofe­rit în peri­oa­da pan­de­mi­ei, în cadrul unui eve­ni­ment fes­tiv orga­ni­zat cu res­pec­ta­rea res­tric­ți­i­lor impu­se de sta­rea de aler­tă la sedi­ul Cen­tru­lui de For­ma­re Echi­pe Cani­ne și Între­ți­ne­re a Dre­sa­ju­lui din comu­na Pan­te­li­mon, jude­țul Ilfov, con­du­ce­rea Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă și cea a Direc­ți­ei Gene­ra­le a Vămi­lor au înmâ­nat ast­fel de cer­ti­fi­ca­te de merit și unui număr de cinci repre­zen­tanți ai mediu­lui de afaceri/organizațiilor din România.

Cu aceas­tă oca­zie doam­na Mire­la Călu­gă­rea­nu, Pre­șe­din­tă a Agen­ți­ei Națio­na­le de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă și direc­to­rul gene­ral al Dire­cţi­ei Gene­ra­le a Vămi­lor, dom­nul Mar­cel-Simion Mutes­cu, adre­sea­ză un mesaj de feli­ci­ta­re tutu­ror anga­ja­ţi­lor vămii româ­ne și par­te­ne­ri­lor aces­te­ia pen­tru acti­vi­ta­tea şi rezul­ta­te­le obţi­nu­te în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză men­ționând tot­o­da­tă că este nece­sa­ră o inten­si­fi­ca­re și con­so­li­da­re a efor­tu­ri­lor comu­ne în vede­rea rea­li­ză­rii obiec­ti­ve­lor stabilite.


Man­ga­lia News, 26.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply