Ziua Culturii Naționale sărbătorită de Academia Română, împreună cu Filarmonica „George Enescu“

0
125

Aca­de­mia Româ­nă săr­bă­to­reș­te Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, vineri, 15 ianu­a­rie 2021, în par­te­ne­ri­at cu Filar­mo­ni­ca „Geor­ge Ene­scu“.

Des­pre impor­tan­ța aces­tei săr­bă­tori cul­tu­ra­le și des­pre rolul ei sim­bo­lic în păs­tra­rea și cul­ti­va­rea iden­ti­tă­ții națio­na­le vor vor­bi acad. Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Eugen Simion, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de Filo­lo­gie și Lite­ra­tu­ră a Aca­de­mi­ei Româ­ne și ini­ția­tor al Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le, și acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne și pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de Arte, Arhi­tec­tu­ră și Audio-Vizu­al.

Alo­cu­țiu­ni­le vor fi urma­te de un con­cert sus­ți­nut de Filar­mo­ni­ca „Geor­ge Ene­scu“, sub baghe­ta diri­jo­ru­lui Horia Andre­es­cu. În pro­gram: Ludwig van Bee­tho­ven, Uver­tu­ra Egmont; Geor­ge Ene­scu, Patru pie­se ine­di­te pen­tru vioa­ră și orches­tră de coar­de (solist: Rafa­el Buta­ru); Doru Popo­vici, Codex Cai­oni; Con­stan­tin Sil­ves­tri, Trei pie­se pen­tru orches­tră de coar­de; Béla Bar­tók, Dan­suri româ­nești; Dan Dediu, Codex Bra­so­vien­sis.

Date fiind actu­a­le­le con­di­ții impu­se de cri­za sani­ta­ră și impo­si­bi­li­ta­tea de a invi­ta publi­cul în ele­gan­ta sală a Athe­ne­u­lui, eve­ni­men­tul va fi înre­gis­trat și difu­zat în data de 15 ianu­a­rie 2021 la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, pe pos­tul TVR 3, înce­pând cu ora 19, și la Tri­ni­tas TV, înce­pând cu ora 20. Radio Româ­nia Muzi­cal va difu­za con­cer­tul la ace­eași dată, ora 15:30.

Aca­de­mia Româ­nă înde­pli­neș­te în fie­ca­re an misiu­nea de onoa­re de a ser­ba Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, săr­bă­toa­re cu sta­tut națio­nal pe care Aca­de­mia Româ­nă a inițiat‑o și propus‑o spre legi­fe­ra­re Par­la­men­tu­lui Româ­ni­ei în anul 2010, con­fir­ma­tă legi­sla­tiv prin Legea nr. 238/2010. Dato­răm sta­bi­li­rea Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le în data de 15 ianu­a­rie, când este ani­ver­sa­tă ziua de naș­te­re a poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu, aca­de­mi­cia­nu­lui Eugen Simion, care a dorit să adu­că un oma­giu per­ma­nent per­so­na­li­tă­ţii emble­ma­ti­ce a poe­tu­lui națio­nal. Ast­fel, înce­pând cu anul 2010, Româ­nia și româ­nii de pre­tu­tin­deni săr­bă­to­resc în data de 15 ianu­a­rie, lao­lal­tă, cele două eve­ni­men­te.

Aca­de­mia Româ­nă și Filar­mo­ni­ca „Geor­ge Ene­scu“ mar­chea­ză fes­tiv pen­tru a tre­ia oară împre­u­nă Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, săr­bă­toa­re ajun­să anul aces­ta la a 11‑a edi­ție.

TRANSMITERE
Date fiind actu­a­le­le con­di­ții impu­se de cri­za sani­ta­ră și impo­si­bi­li­ta­tea de a invi­ta la eve­ni­ment, aces­ta va fi înre­gis­trat și difu­zat în data de 15 ianu­a­rie 2021, ast­fel:
- la Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, pe pos­tul TVR 3, ora 19,
- la Tri­ni­tas TV, ora 20,
- la Radio Româ­nia Muzi­cal, ora 15:30 (doar con­cer­tul).


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply