Vase bune vs. vase periculoase. Topul celor mai bune vase de gătit

0
190

Găti­ţi cu plă­ce­re? Atunci ţineţi cont şi de vase­le pe care le cum­pă­ra­ţi! Ca şi cazul ali­men­te­lor, ce e tes­tat de mii de ani rămâ­ne în topul reco­man­dă­ri­lor. Afla­ţi ime­di­at care sunt cele mai sănă­toa­se opţiuni!

Vase­le din alu­mi­niu con­duc uni­form căl­du­ra şi sunt pre­fe­ra­te de mulţi pro­du­că­tori indus­triali. Dar alu­mi­ni­ul poa­te ajun­ge în com­po­zi­ţia mân­că­ru­ri­lor pre­pa­ra­te ter­mic şi se poa­te depu­ne în spe­cial în struc­tu­ri­le ner­voa­se. Exis­tă stu­dii care indi­că fap­tul că alu­mi­ni­ul poa­te con­tri­bui la apa­ri­ţia bolii Alzhe­i­mer.

Alu­mi­ni­ul este inclus pe lis­ta celor mai noci­ve 200 de sub­stanţe toxi­ce, rea­li­za­tă de Depar­ta­men­tul de sănă­ta­te al SUA (U.S. Depart­ment of Heal­th and Human Ser­vi­ces). Pe pia­ţă, exis­tă vase de gătit din alu­mi­niu aco­pe­ri­te cu teflon sau cera­mi­că. Aces­tea nu per­mit alu­mi­ni­u­lui să intre în con­tact cu mân­ca­rea decât în cazul unei dete­ri­o­rări (zgâri­e­turi). Aşa­dar, oda­tă înve­li­şul dete­ri­o­rat, nu mai folo­si­ţi vasul.

În pri­vinţa teflo­nu­lui exis­tă deja con­tro­ver­se pe pia­ţă. Au apă­rut stu­dii care fac legă­tu­ra între teflon şi diver­se tipuri de can­cer. Moti­vul este pre­zenţa aci­du­lui per­flu­o­ro­oc­ta­no­ic sau PFOA, dar şi a cad­mi­u­lui şi plum­bu­lui. Agenţia de Pro­te­cţie a Mediu­lui din SUA a intro­dus deja pe lis­ta sub­stanţe­lor peri­cu­loa­se PFOA şi a cerut com­pa­ni­i­lor să înlo­cu­ias­că PFOA cu alte mate­ri­a­le.

Vase­le din cupru sunt, de ase­me­nea, de evi­tat. Cuprul este nece­sar în ali­men­ta­ţia uma­nă, iar limi­ta maxi­mă este de 10 mili­gra­me zil­nic. Dar o can­ti­ta­te mare de cupru poa­te ieşi din vasul de gătit sub influ­enţa căl­du­rii. Se ştie că ali­men­te­le cu aci­di­ta­te ridi­ca­tă favo­ri­zea­ză absor­bţia cupru­lui. Aşa­dar, exis­tă ris­cul into­xi­că­rii.

Vase bune vs. vase peri­cu­loa­se. Topul celor mai bune vase de gătit

Topul celor mai bune vase de gătit

Citiți con­ti­nu­a­rea pe csid.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply