Valentina Saygo: Am spus Da propunerii de a face parte din echipa guvernamentală, acceptând funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, având ca sarcini reglementarea și debirocratizarea agenților economici

0
306

Anul 2021 a înce­put pen­tru mine cu alte pla­nuri, iar de data asta includ o țară întrea­gă. Am spus Da pro­pu­ne­rii de a face par­te din echi­pa guver­na­men­ta­lă, accep­tând func­ția de secre­tar de stat la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui, având ca sar­cini regle­men­ta­rea și debi­ro­cra­ti­za­rea agen­ți­lor eco­no­mici. Este o pro­vo­ca­re pe care nu am anticipat‑o și care m‑a luat prin sur­prin­de­re, dar după impli­ca­rea civi­că din anul pre­ce­dent care a avut rezul­ta­te pozi­ti­ve, am prins curaj.

Pe Cla­u­diu Năsui l‑am întâl­nit în 2017 și am cola­bo­rat în Par­la­ment, unde am reu­șit să mini­mi­zăm efec­te­le split TVA. Cola­bo­ra­rea noas­tră a con­ti­nu­at în anii urmă­tori și ne‑a mai con­dus la o vic­to­rie împre­u­nă, eli­mi­na­rea bilan­țu­ri­lor semes­tri­a­le. Cla­u­diu m‑a aju­tat să-mi duc la bun sfâr­șit mul­te ini­ția­ti­ve pe care le-am avut pen­tru medi­ul de afa­ceri, dove­din­du-mi că debi­ro­cra­ti­za­rea nu e imposibilă.

Acum o să lucrăm din nou în echi­pă, din nou pen­tru medi­ul de afa­ceri și aspec­te­le în care cre­dem amân­doi atât de mult. Este un moment difi­cil și sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru eco­no­mie. În mod cert ar fi fost mai sim­plu să stau pe mar­gi­ne, dar am ales să mă implic și să încerc să aduc o schim­ba­re. Cla­u­diu mi‑a acor­dat încre­de­rea lui, iar eu o voi pur­ta cu res­pon­sa­bi­li­ta­te, atât cât va fi posibil.

Îmi doresc mul­te lucruri din aceas­tă func­ție, iar cele mai impor­tan­te sunt și cele mai simple:

- Eli­mi­na­rea dosa­ru­lui cu șină, care este bine înră­dă­ci­nat în struc­tu­ri­le admi­nis­tra­ti­ve, chiar dacă nu se regă­seș­te în legislație;

- Comu­ni­ca­rea faci­lă cu insti­tu­ți­i­le publi­ce, față de care con­tri­bu­a­bi­lii au obli­ga­ții decla­ra­ti­ve sau de regle­men­ta­re, în mod spe­cial în con­tex­tul pan­de­mi­ei și de dis­tan­ța­re, cu uși închi­se și cu tele­foa­ne la care nu se răspunde;

- Infor­ma­rea faci­lă și tra­du­ce­rea din româ­nă în româ­nă a obli­ga­ți­i­lor pe care antre­pre­no­rii le au față de orga­nis­me­le care îi controlează.

Debi­ro­cra­ti­za­rea sau dere­gle­men­ta­rea înseam­nă asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții celor impli­cați, iar pen­tru a cere acest lucru, este nece­sar să fie găsi­tă logi­ca sau sco­pul pen­tru a o implementa. 

Pes­te cei 20 de ani de acti­vi­ta­te în dome­ni­ul pri­vat și inte­rac­țiu­nea cu mii de busi­ne­ss-uri, mi-au dat cura­jul și ide­a­lis­mul de care aveam nevo­ie pen­tru a accep­ta aceas­tă func­ție. După lun­gi­le dis­cu­ți­i­le pe care le-am avut cu antre­pre­no­rii, pot spu­ne cu mâna pe ini­mă că știu pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă și ce tre­bu­ie făcut. 

Sunt con­vin­să că voi avea spri­ji­nul minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, echi­pei din minis­ter și încre­de­rea antre­pre­no­ri­lor, iar pen­tru asta vă mul­țu­mesc anticipat.

Valen­ti­na Say­go, ianu­a­rie 2021.

Dra­gi­lor, VĂ MULȚUMESC!
Feli­ci­tă­ri­le și mesa­je­le pe care le pri­mesc, mă ono­rea­ză și mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză. Încre­de­rea pe care mi‑o acor­dați este impre­sio­nan­tă și ați reu­șit să mă copleșiți!
Meri­tul nu este al meu, este al oame­ni­lor pe care i‑am avut ală­tu­ri și care mi-au inspi­rat mun­ca depu­să, ară­tân­du-mi că impo­si­bi­lul este posi­bil și cu puțin, pot face mult.
Sunt recu­nos­ca­toa­re cole­gi­lor mei de pro­fe­sie, care și-au pus încre­de­rea lor în entu­zi­as­mul meu.
Sunt recu­nos­că­toa­re lui Flo­rin Jia­nu și antre­pre­no­ri­lor din Con­si­li­ul Natio­nal al Intre­prin­de­ri­lor Pri­va­te Mici si Mij­lo­cii din Roma­nia, care mi-au dat avânt să prind aripi.
Sunt recu­nos­că­toa­re antre­pre­no­ri­lor care m‑au urmat, m‑au citit, m‑au ascul­tat prin dru­mul nos­tru prin hăți­șul legislativ.
Sunt recu­nos­că­toa­re cole­gi­lor din BNI Roma­nia, care mi-au ară­tat pute­rea comu­ni­tă­ții și m‑au învă­țat arta networ­kin­gu­lui profesionist.
Sunt recu­nos­că­toa­re echi­pe­lor Ask for Acco­un­ting și Tax Free Roma­nia, care au pus în prac­ti­că prin­ci­pi­i­le și valo­ri­le după care m‑am ghi­dat în via­ța profesională.
Sunt recu­nos­că­toa­re celor dragi și apro­pi­ați, pen­tru că i‑am avut ală­tu­ri și m‑au con­vins să merg pe un drum nou pen­tru mine.
Sunt recu­nos­că­toa­re VOUĂ, pen­tru toa­te gân­du­ri­le, tele­foa­ne­le și mesa­je­le pe care mi le-ați transmis.
Mă înclin!

MN: Ne ono­rea­ză fap­tul că Man­ga­lia News a publi­cat de‑a lun­gul tim­pu­lui arti­co­le de spe­cia­li­ta­te sem­na­te de exper­tul în dome­niu Valen­ti­na Say­go, atât de uti­le în infor­ma­rea între­prin­ză­to­ri­lor români. Mult suc­ces în nobi­la și difi­ci­la misiu­ne asu­ma­tă la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turismului!


Man­ga­lia News, 18.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply