Start al concursului UZPR pe anul 2020 — „Sens și contrasens în mass-media”

0
356

Start al concursului UZPR pe anul 2020 — „Sens și contrasens în mass-media”.

Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia lansea­ză con­cur­sul pe anul 2020 cu tema „Sens și con­tra­sens în mass-media”, prin care cole­gii noș­tri de brea­slă – pen­tru pri­ma dată, nu doar mem­bri ai Uniu­nii – sunt invi­tați să tri­mi­tă mate­ri­a­le­le de pre­să pe care le con­si­de­ră rele­van­te deo­po­tri­vă pen­tru temă, pen­tru impor­tan­ța jur­na­lis­mu­lui în soci­e­ta­te și pen­tru acti­vi­ta­tea lor (for­mu­lar de înscri­e­re ata­șat) pe adre­sa de ema­il [email protected]

Mate­ri­a­le­le de pre­să se vor putea înscrie în tema­ti­ca lup­tei pre­sei pro­fe­si­o­nis­te cu feno­me­nul ști­ri­lor fal­se, cu mani­pu­la­rea și ascen­siu­nea extre­mis­me­lor într‑o lume con­fu­ză, în care jur­na­liș­tii sunt pri­mii che­mați să facă lumi­nă și să îndru­me publi­cul, prin reflec­ta­rea adevărului.

Vor fi pre­mi­a­te cele mai bune arti­co­le și pro­duc­ții din seg­men­te­le audio-vizu­a­le ale mass-media care au reflec­tat cel mai bine, în anul 2020, reac­ția soci­e­tă­ții și a opi­ni­ei publi­ce la cri­za sani­ta­ră glo­ba­lă, abor­dă­ri­le pro­fe­sio­na­le ale jur­na­liș­ti­lor care au spri­ji­nit comu­ni­tă­ți­le să facă față situ­a­ți­i­lor com­pli­ca­te, efor­tul pre­sei de a se afla tot tim­pul în teren, în mij­lo­cul eve­ni­men­te­lor și de a se con­sti­tui în cea mai avi­za­tă legă­tu­ră între auto­ri­tăți și cetățeni.

De aici poa­te fi des­căr­cat For­mu­la­rul de con­curs 2020 UZPR.


Man­ga­li­a­News, 17.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply