Iohannis: Începând din 8 februarie, majoritatea şcolilor se redeschid

0
214

Iohan­nis: Înce­pând din 8 febru­a­rie, majo­ri­ta­tea şco­li­lor se redes­chid / În cazul învă­ţămân­tu­lui uni­ver­si­tar, deci­zia se va lua la nive­lul fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ, în vir­tu­tea auto­no­mi­ei uni­ver­si­ta­re / Ree­va­lu­a­re, în 2 febru­a­rie.

Preşe­din­te­le Kla­us Iohan­nis a decla­rat joi, după întâl­ni­rea cu mini­ş­trii Sănă­tă­ţii, Edu­ca­ţi­ei şi cu şeful DSU, că înce­pând din 8 febru­a­rie, majo­ri­ta­tea şco­li­lor se vor redes­chi­de. Şeful sta­tu­lui a pre­ci­zat că o deci­zie fina­lă va fi lua­tă în 2 febru­a­rie. În cazul învă­ţămân­tu­lui uni­ver­si­tar, deci­zia va fi lua­tă la nive­lul fie­că­rei insti­tu­ţii de învă­ţământ, în vir­tu­tea auto­no­mi­ei uni­ver­si­ta­re. […]

[…] În semes­trul II, con­form preşe­din­te­lui, în loca­li­tă­ţi­le care se înca­drea­ză în aşa-numi­tul sce­na­riu ver­de, cu rela­tiv puţi­ne cazuri, toa­te şco­li­le se redes­chid fizic, copi­ii merg la şcoa­lă. În loca­li­tă­ţi­le care se înca­drea­ză în sce­na­ri­ul gal­ben, adi­că sunt ceva mai mul­te cazuri de infec­ta­re, lucru­ri­le se schim­bă în sen­sul că merg în con­ti­nu­a­re la şcoa­lă, mai exact la gră­di­ni­ţă şi la şcoa­lă, copi­ii de gră­di­ni­ţă, copi­ii din ciclul pri­mar, cla­se­le I‑IV, şi copi­ii din cla­se­le ter­mi­na­le — VIII, XII.
În cazul în care loca­li­ta­tea intră în sce­na­ri­ul roşu, con­ti­nuă pen­tru un timp să mear­gă la şcoa­lă şi la gră­di­ni­ţă copi­ii de gră­di­ni­ţă şi de ciclu pri­mar, dar cei­la­lţi nu mai merg la şcoa­lă.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe news.ro/social


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply