Foaia matricolă a unei eleve de clasa a 7‑a, anul școlar 1939–1940, satul Șona, județul Făgăraș

0
449

Foaia matricolă a unei eleve de clasa a 7‑a, anul școlar 1939–1940, satul Șona, județul Făgăraș (actual, Brașov)…

”Am găsit un docu­ment colo­sal, într-un ziar al satu­lui Șona (satul pic­tat de maes­trul Câl­ția). Este o foa­ie matri­co­lă a unei ele­ve de cla­sa a 7‑a, din anul șco­lar 1939–1940.
Ce se notea­ză în aceas­ta și cum:
-Sta­rea soci­a­lă a copi­lu­lui, dacă i‑a murit vre­un fra­te, cu câte per­soa­ne doar­me în came­ră sau în pat, cum îi este som­nul și ali­men­ta­tia, ce pre­o­cu­pari extraș­co­la­re are și ce pro­fe­sie i s‑ar potrivi.
- Care este pro­fi­lul psi­ho­lo­gic al ele­vei… Iată cu ce rubrici: inte­lect (inte­li­gen­ța, aten­ț­tia, memo­ria, ima­gi­na­ția): tem­pe­ra­ment (vite­za de reac­tie, sen­si­bi­li­ta­tea, pute­rea de mun­că, sâr­gu­in­ța, voio­șia): per­so­na­li­a­te si carac­ter (nein­flu­en­ța­bi­li­ta­tea, soci­a­bi­li­ta­tea, cama­ra­de­ria, one­s­ti­ta­tea, bună­ta­tea, sim­tul drep­tă­ții, spi­ri­tul de con­du­că­tor, sta­rea sufletească);
- Situ­a­ția șco­la­ră împăr­ți­tă în cate­go­rii (edu­ca­tia sana­ta­tii, edu­ca­tia min­tii, edu­ca­tia artis­ti­ca, edu­ca­tia moral-reli­gi­oa­sa), care se notea­za indi­vi­du­al sau ca gru­pe de cunoștiințe.
Este incre­di­bil cum în acest SAT, în anul 1940, în Româ­nia, se eva­lua un elev cu atâ­ta com­ple­xi­ta­te și aten­ție la el ca întreg!” (Lin­da Sas­kia Menczel).

Comen­ta­riu pe Fb: PI: Pare incre­di­bil… Oare, actu­a­lii deci­denți din edu­ca­ție n‑ar tre­bui să învețe ceva din asta?


Man­ga­lia News, 10.01.2021. (Mul­țu­mim dom­nu­lui ingi­ner Nico­lae Băcilă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply