Evaluarea activităţii pe anul 2020 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa 

0
140

Marți, 19 ianu­a­rie a.c, a avut loc eva­lu­a­rea acti­vi­tă­ţi­lor desfă­şu­ra­te de către  Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa şi Gru­pa­rea de Jan­darmi Mobi­lă Tomis Con­stanţa în anul 2020. Acti­vi­ta­tea s‑a desfă­şu­rat în cadru res­trâns impus de actu­a­lul con­text epi­de­mi­o­lo­gic, la sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, în pre­zenţa dom­nu­lui Coşa Sil­viu Iuli­an, pre­fect al judeţu­lui Con­stanţa, pre­cum şi a şefi­lor insti­tu­ţi­i­lor  şi struc­tu­ri­lor loca­le cu care jan­dar­mii coo­pe­rea­ză în exe­cu­ta­rea misiunilor.

În cur­sul anu­lui tre­cut a fost con­ti­nu­a­tă acti­vi­ta­tea de con­so­li­da­re insti­tu­ţio­na­lă ce a avut ca prin­ci­pal obiec­tiv efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ţi­lor şi misiu­ni­lor des­ti­na­te cre­ş­te­rii gra­du­lui de sigu­ranţă a cetă­ţe­ni­lor, dezvol­ta­rea rela­ţi­i­lor de par­te­ne­ri­at cu alte insti­tu­ţii, comu­ni­tă­ţi­le loca­le şi soci­e­ta­tea  civi­lă, dar şi cre­ş­te­rea gra­du­lui de încre­de­re al cetă­ţe­ni­lor în instituţie.

În peri­oa­da supu­să eva­luă­rii,  au fost exe­cu­ta­te pes­te  20000 misiuni, din­tre care pes­te 1300  misiuni de asi­gu­ra­re a ordi­nii publi­ce la eve­ni­men­te cul­tu­ral-artis­ti­ce (ex: „Fil­me în aer liber”, „Seri de Tea­tru la Pon­tul Euxin” „Be Safe-Best Sum­mer Art Fest”, „Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent la Con­stan­ța — FITIC, edi­ția V” „Jaz­zUp Sea Fes­ti­val” „Sun­set Sea-mphony”, spec­ta­co­le­le orga­ni­za­te de Tea­trul Naţio­nal de Ope­ră şi Balet „Oleg Danovski”etc), spor­ti­ve (fotbal, han­d­bal, volei, rugby, bas­chet, atle­tism), reli­gi­oa­se, de pro­test, ale­geri, vizi­te ofi­ci­a­le sau alte adu­nări publi­ce, cele­lal­te fiind misiuni de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce în sis­tem inte­grat, misiuni exe­cu­ta­te în cooperare/colaborare cu alte insti­tu­ţii, pune­rea în exe­cu­ta­re a man­da­te­lor de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau par­che­te, etc.

Tot­o­da­tă, efec­ti­ve­le Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au par­ti­ci­pat ală­tu­ri de poli­ţi­ş­tii din cadrul I.P.J. Con­stanţa, la misiuni de men­ți­ne­re a ordi­nii publi­ce în                 19 loca­li­tă­ţi din judeţ (Con­stanţa, Med­gi­dia, Cer­na­vo­dă, Hârşo­va, Man­ga­lia, Efo­rie, Techir­ghi­ol, Nept­un, Cos­ti­neşti, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Cuza-Vodă, Cas­te­lu, Năvo­dari, Nico­lae Băl­ces­cu, Mur­fa­tlar, Cum­pă­na, Valu lui Tra­ian, Agi­gea, Vama Veche‑2 Mai).

În peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val 2020, în baza Pla­nu­lui de acţiu­ne „LITORAL 2020” Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a exe­cu­tat misiuni de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce în sis­tem inte­grat, în zone­le turis­ti­ce  Con­stanţa, Efo­rie, Techir­ghi­ol, Nept­un, Olimp, Jupi­ter, Cap Auro­ra,  Saturn, Venus şi Mangalia.

În sezo­nul esti­val 2020,  patru­le­le inde­pen­den­te de jan­darmi au con­sta­tat 13 fap­te de natu­ră pena­lă și au  apli­cat 1141  san­cţiuni con­tra­venţio­na­le (617 amenzi con­tra­venţio­na­le şi 524 aver­tis­men­te), cuan­tu­mul total al amen­zi­lor fiind de pes­te  360.000 lei.

În anul 2020, struc­tu­ri­le spe­cia­li­za­te de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă ale inspec­to­ra­tu­lui au asi­gu­rat pro­te­cţia la 38 de obiec­ti­ve. Efec­ti­ve­le des­ti­na­te exe­cu­tă­rii misiu­ni­lor de pază şi pro­te­cţie insti­tu­ţio­na­lă repre­zin­tă pes­te 50% din tota­lul efec­ti­ve­lor inspectoratului.

Tot­o­da­tă, Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa a exe­cu­tat misiu­nea de pază, supra­ve­ghe­re și inter­ven­ție la 104 km con­duc­te  magis­tra­le de trans­port pro­du­se petroliere.

În  anul 2020 au fost exe­cu­ta­te 51 misiuni de asi­gu­ra­re a pazei şi pro­te­cţi­ei unor trans­por­turi cu carac­ter spe­cial şi 463 misiuni de asi­gu­ra­re a pazei şi pro­te­cţi­ei unor trans­por­turi de bunuri şi valori. De ase­me­nea, în peri­oa­da ana­li­za­tă efec­ti­ve­le Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au par­ti­ci­pat la paza şi pro­te­cţia a 460 trans­por­turi de cores­pon­denţă clasificată.

În anul 2020, în urma soli­ci­tă­ri­lor pri­mi­te de la dife­ri­te insti­tu­ţii, au fost exe­cu­ta­te în cooperare/colaborare 1123 acţiuni(cu alte struc­turi ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Par­che­te, D.I.I.C.O.T., B.C.C.O., D.N.A., D.G.A., în spri­ji­nul exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­reşti, cu lucră­tori ai Dire­cţi­ei Sil­vi­ce Con­stanţa, ai Inspec­to­ra­tu­lui Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stanţa, ai Comi­sa­ri­a­tu­lui Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor Con­stanţa, ai Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea Lito­ral, ai Găr­zii de Mediu – Comi­sa­ri­a­tul Judeţean Con­stanţa, Dire­cţi­ei Sani­tar Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor Con­stanţa, etc).

În peri­oa­da supu­să eva­luă­rii,  jan­dar­mii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au pus în exe­cu­ta­re un număr de  2144 man­da­te de adu­ce­re emi­se de către instanţe sau parchete.

În anul 2020,  patru­le­le inde­pen­den­te din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au con­sta­tat 66 fap­te de natu­ră penală.

Tot­o­da­tă, au fost apli­ca­te 7907 san­cţiuni con­tra­venţio­na­le, din­tre care 4069 aver­tis­men­te scri­se şi 3838 amenzi în valoa­re tota­lă de pes­te 3.500.000 lei.

În cur­sul anu­lui tre­cut s‑au desfă­şu­rat pes­te 70 de acti­vi­tă­ţi infor­ma­tiv-pre­ve­ni­ve şi de dia­log soci­al, pe linia pre­ve­ni­rii vio­lenţei în medi­ul şco­lar şi în are­ne­le spor­ti­ve,  pe linia adu­nă­ri­lor publi­ce, pre­cum şi în dome­ni­ul  pro­te­cţi­ei mediu­lui, sil­vic, pis­ci­col şi acti­vi­tă­ţi­lor de picnic.

Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa va con­ti­nua să depu­nă efor­turi pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea per­for­manţei ope­ra­ţio­na­le şi cre­ş­te­rea efi­cienţei insti­tu­ţio­na­le, acţionând per­ma­nent pen­tru înde­pli­ni­rea misiu­ni­lor şi atri­bu­ţi­i­lor la un nivel cali­ta­tiv ridicat.

Tot­o­da­tă, insti­tu­ţia noas­tră îşi va desfă­şu­ra acti­vi­ta­tea în inte­re­sul cetă­ţe­ni­lor, al comu­ni­tă­ţii şi în spri­ji­nul insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui, exclu­siv pe baza şi în exe­cu­ta­rea legii.


Man­ga­lia News, 20.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply