Campanie Polaris M Holding: Reutilizează produsele!

0
262

Campanie Polaris M Holding: Reutilizează produsele!

Ten­din­ța gene­ra­lă este de a pri­vi deșe­u­ri­le ca pe nis­te mate­ri­a­le fara valoa­re, care, de cele mai mul­te ori, ajung la ram­pa de gunoi. O par­te din aces­te dese­uri sunt mate­ri­a­le reci­cla­bi­le (har­tie, car­ton, plas­tic, alu­mi­niu, metal, sti­cla), care se pot rein­toar­ce in cir­cu­i­tul de pro­duc­tie, sub for­ma de mate­rie pri­ma secun­da­ra, din care se obtin noi obiec­te, cu con­di­tia sa fie colec­ta­te sepa­rat, in mod corect.

Cum putem reu­ti­li­za can­ti­ta­tea de deșe­uri pe care o generăm?

Pen­tru a pro­te­ja medi­ul, a redu­ce polu­a­rea si a eco­no­mi­si resur­se­le natu­ra­le este nece­sar sa res­pec­tam prin­ci­pi­ul celor 3 R: redu­ce­re – reu­ti­li­za­re – reci­cla­re a pro­du­se­lor. Intr-un cuvant, tre­bu­ie sa gene­ram mai puti­ne dese­uri. Astazi, men­tio­năm impor­tan­ta reu­ti­li­ză­rii pro­du­se­lor pe care nu le mai folo­sim. Ina­in­te de a arun­ca un pro­dus la cosul de gunoi, tre­bu­ie sa ne punem intre­ba­rea daca acel pro­dus poa­te fi reu­ti­li­zat sau poa­te fi repa­rat. Poa­te noua nu ne mai este de folos dar ii poa­te fi util unei alte per­soa­ne. Daca reu­ti­li­zam un pro­dus, eco­no­mi­sim ener­gie, timp, bani si, bine­in­te­les, resurse.

Cum putem reu­ti­li­za pro­du­se­le de care nu mai avem nevoie?

Putem vin­de, dona sau schim­ba uti­li­ta­tea pro­du­su­lui, il putem trans­for­ma, cu aju­to­rul ima­gi­na­ti­ei, intr-un alt pro­dus. De exem­plu, putem recon­di­tio­na o hai­na sau o pere­che de blugi care nu se mai poar­ta. Putem dona hai­ne, acce­so­rii, pie­se de mobi­li­er func­tio­na­le, carti etc. Prin reu­ti­li­za­re, putem ama­na dru­mul “dese­u­ri­lor” catre ram­pa de gunoi.


Man­ga­lia News, 25.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply