Campanie de vaccinare și tratamente post-Covid, la Sanatoriul Balnear Mangalia

0
197

Campanie de vaccinare și tratamente post-Covid, la Sanatoriul Balnear Mangalia.

Încă de la înce­pu­tul aces­tui an, cadre­le medi­ca­le de la Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia s‑au vac­ci­nat împo­tri­va COVID-19, în cadrul pri­mei eta­pe de vac­ci­na­re. Acțiu­nea de vac­ci­na­re a per­so­na­lu­lui medi­cal din uni­ta­tea bal­nea­ră a coincis cu imple­men­ta­rea unui pro­iect rea­li­zat de spe­cia­liș­tii Sana­to­ri­u­lui, prin care se inter­vi­ne cu mai mul­te pro­ce­duri spe­ci­fi­ce pen­tru recu­pe­ra­rea pacien­ți­lor post-Covid. Pro­ce­du­ri­le bal­nea­re se efec­tu­ea­ză în scop pro­fi­lac­tic, dar și cura­tiv, adap­tat tipu­lui de dia­gnos­tic, în cazul pacien­ți­lor cu seche­le de Covid-19.

Dorim să ofe­rim tra­ta­men­te în con­di­ții de sigu­ran­ță maxi­mă tutu­ror pacien­ți­lor. Toc­mai de ace­ea, am dema­rat acest pro­iect, prin care vom achi­zi­țio­na apa­ra­tu­ră medi­ca­lă spe­ci­fi­că pen­tru inves­ti­ga­rea și tra­ta­men­tul pacien­ți­lor post-Covid și am încu­ra­jat per­so­na­lul Sana­to­ri­u­lui să se vac­ci­ne­ze”, a decla­rat mana­ge­rul uni­tă­ții bal­nea­re, Lucian Nichi­ta.

Repre­zen­tan­tul sana­to­ri­u­lui a mai pre­ci­zat că până în pre­zent, aproa­pe jumă­ta­te din­tre anga­ja­ții uni­tă­ții s‑au vac­ci­nat deja, urmând ca pes­te 21 de zile să le fie admi­nis­tra­tă și a doua doză de vac­cin pen­tru a fi imu­ni­zați. În cen­trul de vac­ci­na­re din cadrul Sana­to­ri­u­lui Bal­near Man­ga­lia a fost vac­ci­nat și per­so­na­lul medi­cal din cadrul uni­tă­ți­lor medi­ca­le pri­va­te din Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le limi­tro­fe.

Ne bucu­răm că a înce­put cam­pa­nia de vac­ci­na­re. Imu­ni­za­rea majo­ri­tă­ții oame­ni­lor este un pas foar­te impor­tant pen­tru reve­ni­rea la nor­mal a fie­că­ru­ia din­tre noi pen­tru a ne relua acti­vi­tă­ți­le de dina­in­te de pan­de­mie”, a decla­rat direc­to­rul medi­cal al uni­tă­ții, dr. Magda­le­na Dumi­tres­cu, una din pri­me­le per­soa­ne vac­ci­na­te, din cadrul cam­pa­niei des­fă­șu­ra­te la nive­lul Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia.

Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții sana­to­ri­a­le au dat asi­gu­rări că și după vac­ci­na­re, per­so­na­lul va men­ți­ne o con­du­i­tă soci­a­lă res­pon­sa­bi­lă, res­pec­tând măsu­ri­le de pro­tec­ție și de pre­ve­ni­re a infec­tă­rii cu COVID-19, ast­fel încât pacien­ții care vin la tra­ta­ment să fie pro­te­jați de acest virus.


Man­ga­lia News, 12.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply