Platforma pentru programarea online la vaccinare – disponibilă de astăzi

0
219

Plat­for­ma infor­ma­ti­că care per­mi­te pro­gra­ma­rea per­soa­ne­lor pen­tru vac­ci­na­rea împo­tri­va COVID-19https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/este ope­ra­țio­na­lă.

Înce­pând de astăzi, 28 decem­brie a.c., în con­for­mi­ta­te cu Stra­te­gia de vac­ci­na­re împo­tri­va COVID-19, se pot pla­ni­fi­ca la vac­ci­na­re per­soa­ne­le din eta­pa 1, res­pec­tiv lucră­to­rii din dome­ni­i­le sănă­ta­te și soci­al, urmând să se acti­veze acce­sul în apli­ca­ție și pen­tru cele­lal­te două gru­pe de vac­ci­na­re (gru­pa a II‑a – popu­la­ția cu grad de risc și lucră­to­rii care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți în dome­nii-che­ie, esen­ți­a­le și gru­pa a III‑a – popu­la­ția gene­ra­lă). Vom infor­ma opi­nia publi­că, ime­di­at ce acce­sul în apli­ca­ție va fi dis­po­ni­bil și pen­tru aces­te două gru­pe popu­la­țio­na­le.

Pla­ni­fi­ca­rea elec­tro­ni­că prin inter­me­di­ul plat­for­mei efi­cien­ti­zea­ză pro­ce­sul de vac­ci­na­re, dis­tri­bu­ția doze­lor de vac­ci­na­re și evi­tă supra­a­glo­me­ra­rea din cen­tre­le de vac­ci­na­re. Plat­for­ma infor­ma­ti­că vine în spri­ji­nul tutu­ror celor care vor să se pro­gra­meze pen­tru vac­cin, inclu­siv popu­la­ția gene­ra­lă din eta­pa a 3‑a. Pașii de înscri­e­re sunt ușor de par­curs.

Din plat­for­ma națio­na­lă de infor­ma­re cu pri­vi­re la vac­ci­na­rea împo­tri­va COVID-19, https://vaccinare-covid.gov.ro/, se acce­sea­ză meni­ul PROGRAMEAZĂ-TE, sau se acce­sea­ză direct link-ul https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/.

Per­soa­ne­le care se pla­ni­fi­că la vac­ci­na­re își cre­ea­ză un cont pe baza date­lor de iden­ti­fi­ca­re și a numă­ru­lui de tele­fon. În con­tul cre­at, cetă­țe­nii au acces la pro­pri­i­le pro­gra­mări: cen­trul de vac­ci­na­re, date­le la care vor fi efec­tu­a­te pri­ma admi­nis­tra­re și rape­lul (cea de‑a doua doză). De ase­me­nea, în momen­tul pro­gra­mă­rii, plat­for­ma gene­rea­ză un docu­ment pe baza căru­ia se va face acce­sul în Cen­trul de vac­ci­na­re, la data pla­ni­fi­ca­tă. Ulte­ri­or, la pre­zen­ta­rea în cen­trul de vac­ci­na­re a per­soa­nei pro­gra­ma­te, vali­da­rea pro­gra­mă­rii se rea­li­zea­ză în zona de tri­aj prin sca­na­rea codu­lui QR de pe docu­men­tul gene­rat de plat­for­mă sau pe baza căr­ții de iden­ti­ta­te.

Plat­for­ma a fost dezvol­ta­tă de Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le, pe baza cerin­țe­lor ope­ra­țio­na­le for­mu­la­te de Comi­te­tul Națio­nal de coor­do­na­re a acti­vi­tă­ți­lor pri­vind vac­ci­na­rea împo­tri­va COVID-19.

Per­so­na­lul medi­cal din cen­tre­le de vac­ci­na­re va uti­li­za table­te dis­tri­bu­i­te de STS, cu aju­to­rul căro­ra se va rea­li­za acce­sul secu­ri­zat în apli­ca­ția Regis­trul Elec­tro­nic Națio­nal de Vac­ci­na­re (RENV). Apli­ca­ția RENV este pusă la dis­po­zi­ție de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că pen­tru a avea evi­den­ța vac­ci­nă­ri­lor. Plat­for­ma și sis­te­me­le infor­ma­ti­ce puse la dis­po­zi­ție de către Ser­vi­ci­ul de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le au fost ast­fel dimen­sio­na­te și con­fi­gu­ra­te încât să per­mi­tă acce­sa­rea simul­ta­nă de către un număr mare de uti­li­za­tori, tot­o­da­tă fiind imple­men­ta­te și măsuri spe­ci­fi­ce de secu­ri­ta­te ciber­ne­ti­că.

GUVERNUL ROMÂNIEI,
COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19.


Man­ga­lia News, 28.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply