MAE — Ghidul alegătorului român la secțiile de votare din străinătate și Ghidul alegătorului prin corespondență

0
234

În vede­rea asi­gu­ră­rii unei infor­mări corec­te și com­ple­te a cetă­țe­ni­lor români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în stră­i­nă­ta­te, cu pri­vi­re la exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de vot pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a publi­cat pe pagi­na sa de inter­net, în cadrul sec­țiu­nii dedi­ca­te aces­tui pro­ces elec­to­ral, două mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve cu pri­vi­re la acest subiect:

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român la sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te;

ghidul_alegatorului_la_sectie_27.11.2020

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui prin cores­pon­den­ță:

ghidul_alegatorului_prin_corespondenta_27.11.2020

Cele două ghi­duri fac par­te din cam­pa­nia de infor­ma­re deru­la­tă de #MAE, care are ca obiec­tiv asi­gu­ra­rea infor­ma­ți­i­lor nece­sa­re ale­gă­to­ri­lor români din stră­i­nă­ta­te pen­tru exer­ci­ta­rea în con­di­ții opti­me a drep­tu­lui con­sti­tu­țio­nal de vot, inclu­siv ținând cont de nece­si­ta­tea des­fă­șu­ră­rii aces­tui pro­ces elec­to­ral cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de sigu­ran­ță sani­ta­ră pen­tru pre­ve­ni­rea con­ta­mi­nă­rii şi limi­ta­rea ris­cu­lui de îmbol­nă­vi­re cu noul coro­na­vi­rus.

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român la sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te con­ți­ne infor­ma­ții pri­vind con­di­ți­i­le de exer­ci­ta­re a drep­tu­lui de vot la sec­ție, docu­men­te­le nece­sa­re votă­rii , pro­ce­du­ra de vota­re, ora­rul sec­ți­i­lor de vota­re și măsu­ri­le spe­ci­fi­ce de sigu­ran­ță sani­ta­ră adop­ta­te în con­tex­tul pan­de­mi­ei de #COVID19.

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui prin cores­pon­den­ță inclu­de infor­ma­ții des­pre pro­ce­du­ra de exer­ci­ta­re a votu­lui prin cores­pon­den­ță, trans­mi­te­rea pli­cu­lui către Biro­u­ri­le elec­to­ra­le pen­tru votul prin cores­pon­den­ță din Româ­nia sau trans­mi­se către / depu­se la sedi­i­le misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce și numă­ra­rea și vali­da­rea votu­ri­lor expri­ma­te prin cores­pon­den­ță.

De ase­me­nea, MAE rea­min­teș­te că a pus la dis­po­zi­ția ale­gă­to­ri­lor români din stră­i­nă­ta­te și o rubri­că de „Între­bări frec­ven­te” care ofe­ră răs­pun­suri la cele mai frec­ven­te între­bări adre­sa­te de cetă­țe­nii români din afa­ra gra­ni­țe­lor țării cu pri­vi­re la exer­ci­ta­rea drep­tu­lui de vot prin cores­pon­den­ță sau la sec­ție, moda­li­ta­tea de a deve­ni mem­bri ai biro­u­ri­lor sec­ți­i­lor de vota­re orga­ni­za­te în stră­i­nă­ta­te și impor­tan­ța res­pec­tă­rii măsu­ri­lor de sigu­ran­ță sani­ta­ră în con­tex­tul pan­de­mi­ei de #COVID19.

Ale­gă­to­rii români din stră­i­nă­ta­te pot con­sul­ta cele două ghi­duri, rubri­ca de Între­bări frec­ven­te cât și alte infor­ma­ții rele­van­te, pe pagi­na de inter­net a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne, în sec­țiu­nea dedi­ca­tă votu­lui în stră­i­nă­ta­te la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an aici: http://www.mae.ro/node/52162.

În ceea ce pri­veș­te votul la sec­ție, MAE rea­min­teș­te că cetă­țe­nii români cu domi­ci­li­ul sau reșe­din­ța în afa­ra țării pot vota la ori­ca­re din­tre cele 748 de sec­ții orga­ni­za­te în stră­i­nă­ta­te, pe par­cur­sul a două zile – sâm­bă­tă, 5 decem­brie și dumi­ni­că, 6 decem­brie 2020. https://www.votstrainatate.ro/.


Man­ga­lia News, 02.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply