Diplome de Excelenţă acordate cu ocazia Zilei Naţionale a României de către Centrul Cultural Româno-German ”Dumitru-Dorin Prunariu” din Nürnberg | MANGALIA ARE DOI PREMIAȚI!

0
285

Diplome de Excelenţă acordate cu ocazia Zilei Naţionale a României de către Centrul Cultural Româno-German ”Dumitru-Dorin Prunariu” din Nürnberg.

MANGALIA ARE DOI PREMIAȚI!

COMUNICAT DE PRESĂ

În urmă cu câte­va luni, Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu‘‘ din Nür­n­berg, Ger­ma­nia, a ajuns la con­clu­zia nece­si­tă­ţii recu­noa­ş­te­rii mai apro­fun­da­te a efor­tu­ri­lor şi con­tri­bu­ţi­i­lor celor care pro­mo­vea­ză cul­tu­ra şi valo­ri­le româ­neşti, fie că este vor­ba de româ­nii cu meri­te în dome­niu, fie că este vor­ba de stră­i­nii care se impli­că în aceas­tă cau­ză.

S‑a decis atunci ca, anu­al, să se acor­de Diplo­me de Exce­lenţă din par­tea Cen­tru­lui, pen­tru con­tri­bu­ţia deo­se­bi­tă adu­să de per­soa­ne­le nomi­na­li­za­te la valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral româ­nesc și pen­tru efor­tul depus în păs­tra­rea iden­ti­tă­ții nea­mu­lui româ­nesc pes­te hota­re­le țării și pro­mo­va­rea ima­gi­nii Româ­ni­ei.

Pe lis­ta celor nomi­na­li­za­ţi se află per­soa­ne acti­ve în dife­ri­te dome­nii, cu meri­te deo­se­bi­te în pro­mo­va­rea Cul­tu­rii româ­neşti şi a ima­gi­nii pozi­ti­ve a Româ­ni­ei în lume, arti­şti, autori, paci­fi­şti, jur­na­li­şti, poli­ti­cieni etc.

Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru Pru­na­riu” are onoa­rea să anu­nţe şi să feli­ci­te pe cei nomi­na­li­za­ţi.

Aceş­tia sunt: ES Amba­sa­dor Emil Hure­zea­nu; Con­sul gene­ral la Mün­chen, Ramo­na Chi­r­i­ac; Secre­tar de Stat, Ovi­diu Bur­du­şa; Hel­mi­ne Buch­s­baum, Con­si­li­er Pri­ma­ria din Nür­n­berg; Wer­ner Hen­ning, Con­si­li­er Pri­ma­ria din Nür­n­berg; Mar­cus König, Pri­ma­rul ora­şu­lui Nür­n­berg; Viori­ca Robi­na, Trai­ner, spea­ker, coa­ch; Robert Adams, vice­preşe­din­te al Muze­u­lui Spa­ţi­al Her­mann Ober­th; Ale­xan­dru-Dan Bar­toc, pro­mo­tor al isto­ri­ei aero-cos­mi­ce; Mari­us Ioan Piso, preşe­din­te al Agenţi­ei Spa­ţi­a­le Româ­ne; Kla­us Gro­ss, direc­tor regio­nal DVAG; Deni­se Klüwer, avo­cat; Iuli­an Cos­ta­che, direc­tor maga­zin ali­men­tar La Cos­ta­che;  Emil Mate­ias, preşe­din­te al Aso­ci­a­ţi­ei Româ­no-Ger­ma­ne Nie­der­sa­ch­sen; Fami­lia Schis­ser Lili­a­na şi Ovi­diu — Sano Pfle­ge; Gabriel Voices­cu — Gene­ral Mana­ger la Gre­en Cul­tu­re Softwa­re SRL; Doru-Dinu Glă­van, preşe­din­te al Uniu­nii Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia (UZPR); San­dra Pra­long, — Con­si­li­er de stat la Depar­ta­men­tul pen­tru Rela­ţia cu Româ­nii din Afa­ra Gra­ni­ţe­lor, Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­denţi­a­lă; Lui­za Cala - pic­to­ri­ţă; Mari­a­na Gor­dan — artistă/scriitoare; Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, radio repor­ter şi foto­jur­na­lis­tă; Ion-Mari­us Tato­mir — cores­pon­dent de pre­să şi acti­vist în dome­ni­ul păcii;  Tra­ian Lupu — pro­fe­sor / jur­na­list; Moni­ca Lucia Mădaş — artist şi psi­ho­te­ra­pe­ut prin artă; Ele­na Cesar von Sach­se, scri­i­toa­re; Lucreţia Ber­zin­tu, jur­na­lis­tă / scri­i­toa­re; Ione­la Nadia Marin — scri­i­toa­re, redac­tor șef Agen­ția de Pre­să Așii Români și Zia­rul Vocea ta din Ger­ma­nia; Lili­a­na Mol­do­van — Direc­tor ono­ri­fic Bibli­o­te­ca Ion Minu­les­cu din Nür­n­berg, Iuli­an Nedel­cu — Estri­ch Dany, Car­men Bote­za­tu — Direc­tor Edi­tu­ra Pai­de­ia.

Diplo­me­le de Exce­len­ță acor­da­te de Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru Pru­na­riu” sunt sem­na­te de pre­șe­din­te­le ono­ri­fic, cos­mo­naut dr. ing. Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu şi de preşe­din­te­le fon­da­tor, Ione­la van Rees Zota.

Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu a decla­rat: ”Nu este ușor să tră­iești în altă țară și în ace­lași timp să men­ții aprins spi­ri­tul de român con­tri­bu­ind în plus la pro­mo­va­rea ima­gi­nii, cul­tu­rii, ști­in­ței și per­so­na­li­tă­ți­lor din țara ta de ori­gi­ne. Acum tră­im într‑o lume fară gra­ni­țe, într‑o Euro­pă uni­tă în care inte­rac­țiu­nea, cola­bo­ra­rea și coo­pe­ra­rea tre­bu­ie să carac­te­ri­ze­ze acțiu­ni­le noas­tre. Bogă­ția spi­ri­tu­a­lă, cul­tu­ra­lă, soci­a­lă a aces­tei Euro­pe este dată de suma bogă­ți­i­lor spi­ri­tu­a­le, cul­tu­ra­le, soci­a­le a fie­că­rei națiuni care o com­pun, pro­mo­va­tă și de insti­tu­ții pre­cum Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu”. Diplo­me­le de Exce­len­ță pe care le acor­dăm acum, cu oca­zia Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei, repre­zin­tă o recu­noaș­te­re față de cei care s‑au evi­den­ți­at în pro­mo­va­rea reci­pro­că a celor două națiuni, cu valo­ri­le lor națio­na­le care, nu o dată, au deve­nit comu­ne”.

Ione­la van Rees Zota a decla­rat: ”Aceas­tă recu­noa­ş­te­re sim­bo­li­că este un Mulţu­mesc adre­sat celor care au depus efor­turi în pro­mo­va­rea ima­gi­nii ţării noas­tre, fie români, fie stră­ini. Tot­o­da­tă, în aces­te zile gre­le, să amin­teas­că de fap­tul că ori­un­de sun­tem, putem con­tri­bui la o lume mai bună şi să ono­răm nume­le de Român”.

MN - Vă invi­tăm să citiți și: Diplo­mă de Exce­len­ță, din par­tea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu”, din Ger­ma­nia, acor­da­tă pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, direc­to­rul zia­ru­lui onli­ne Man­ga­lia News


Man­ga­lia News, 01.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply