Daniel Georgescu: ”Îmi doresc ca sărbătoarea Crăciunului să vă găsească sănătoși, cu oameni dragi alături. Să nu uitați niciodată că magia Crăciunului este în fiecare dintre noi!”

0
316

Daniel Georgescu: ”Îmi doresc ca sărbătoarea Crăciunului să vă găsească sănătoși, cu oameni dragi alături. Să nu uitați niciodată că magia Crăciunului este în fiecare dintre noi!”

”O mare săr­bă­toa­re pe care, iată, sun­tem obli­gați sa o tră­im într-un mod dife­rit față de alți ani. Dar, Cră­ci­u­nul tre­bu­ie sa se sim­tă… la fel! Este momen­tul de iubi­re necon­di­țio­na­tă, pe care îl împăr­țim cu cei dragi. Este si momen­tul în care, mici­le pro­ble­me tre­bu­ie aban­do­na­te, iar în locul lor, în sufle­tul nos­tru să punem amin­tiri fru­moa­se și bucu­rii. Mi-aș fi dorit sa ne vedem, să săr­bă­to­rim așa cum este dati­na la noi. Dar, anul aces­ta, nu se poa­te.

În ini­ma mea, sun­tem totuși împre­u­nă. Îmi doresc ca săr­bă­toa­rea Cră­ci­u­nu­lui să vă găseas­că sănă­toși, cu oameni dragi ală­tu­ri. Să nu uitați nici­o­da­tă că magia Cră­ci­u­nu­lui este în fie­ca­re din­tre noi!

Săr­bă­tori cu liniș­te, armo­nie și mul­tă dra­gos­te! Doam­ne Aju­tă!”

Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu — pri­mar comu­na Lima­nu.


Man­ga­lia News, 25.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply