Crăciunul, în marea familie UZPR [VIDEO]

0
298

Crăciunul, în marea familie UZPR.

Pen­tru marea fami­lie a mem­bri­lor UZP din Româ­nia și din întrea­ga lume, dorim să ofe­rim o întâl­ni­re de la dis­tan­ță, dar cu sen­ti­men­te­le adu­na­te în atmosfe­ra cre­a­tă în stu­di­o­ul UZP TV, cu colin­de și colin­dă­tori, cu povești, cu amin­tiri, cu urări, cu zâm­be­te, bună­ta­te și pri­e­te­nie.

Urmă­riți, în zile­le Cră­ci­u­nu­lui, un buchet de gân­duri lumi­na­te, sec­ven­țe lite­ra­re, jur­na­lis­ti­ce și muzi­ca­le. Pen­tru a ne simți cât mai aproa­pe, eli­minând dis­tan­țe­le impu­se, hai­deți să tră­im în ace­eași sim­ți­re, magi­ca Săr­bă­toa­re a Cră­ci­u­nu­lui! Este darul nos­tru pen­tru toți cei care ne vizi­tea­ză onli­ne”.

Doru Dinu Glă­van, pre­șe­din­te­le Uniu­nii Zia­ri­ş­ti­lor Pro­fe­si­o­ni­şti din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 26.12.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply